Bayırköy Belediyesi Resmi Web Sitesi

Gündem & Kararlar

Gündem & Kararlar

2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPL.

1--Beldemizde İkamet eden Tüm Öğrencilerin Belediye Otobüsünden Ücretsiz Faydalandırılması

2--Belediye Otobüslerinin Yol Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi

3-Metin ŞİNAL’ın Dilekçesinin Görüşülmesi(Belediye Hizmet binası altında mevcut, 4/C nolu dükkanın, Bayırköy Camii Yapma ve Yaşatma Derneğine Bedelsiz Tahsis Edilmesi

4-Belediye Birimlerinin Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi

15--2023-2024 Eğitim ve Öğretim döneminde, Beldemizden, Bilecik Merkezdeki muhtelif okullarda okuyan,Belediyemiz otobüsü ile gidip-gelecek olan,Bayırköy nüfusuna kayıtlı tüm öğrencilerimizden,Belediyemizin eğitime destek amacıyla,hiçbir ücret alınmadan,Belediye otobüsümüz ile taşınmasına ;

Oy Birliği ile Karar Verildi 

16--Belediye Meclisimizde yapılan Eylül Ayı olağan toplantısında , Bayırköy-Bilecik arası otobüs yol ücretlerinin 10,00 (on) TL, olarak devam etmesine ;

 

 Oy Birliği ile Karar Verildi


17--Belediye Meclisimizde yapılan Eylül ayı olağan toplantısında Metin ŞİNAL`ın dilekçesinin görüşülmesine geçildi.

Belediye Hizmet Binası altında mevcut 4/c nolu dükkanın 5393 sayılı Belediye Kanununa göre ,Bayırköy Camii Yapma ve Yaşatma Derneğine tahsisinin aykırı olması sebebiyle ,anılan dükkanın İhale edilmek üzere :

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e)bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine:

Oy birliği ile karar verildi.


18--Belediye Meclisimizin Eylül ay olağan toplantısında Belediye Birimlerimize ait Çalışma Yönetmeliklerinin çıkartılmasına,5393 Sayılı Kanunun 15.maddesinin (b) bendi ( Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.) 18.maddesinin (m) bendi( Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.)

Oy birliği ile karar verildi.

 

T.C.

BİLECİK İLİ  

BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç  MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bayırköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün temel görevlerini, teşkilatlanma biçimini, çalışmalarını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik Bayırköy Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğündeki tüm personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa ve Devlet Arşiv Hizmetleri hakkındaki Yönetmeliğine dayanılarak düzenlenmiştir.

            Tanımlar ve Kısaltmalar:

            MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasındaki tanımlar;

Belediye                      : Bayırköy Belediyesi’ni Başkan                                    : Bayırköy Belediye Başkanı’nı,Başkanlık                    :  Bayırköy Belediye Başkanlığı’nıMüdürlük                    : Yazı İşleri Müdürlüğü’nüMüdür                         : Yazı İşleri Müdürü’nüPersonel                      : Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeliMeclis                          : Bayırköy Belediye Meclisi’niEncümen                     : Bayırköy Belediye Encümeni’niKomisyon                   : Bayırköy Belediye Meclisi İhtisas komisyonlarını ifade eder.     

                                                               İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5-   (1) Yazı İşleri Müdürlüğünün Teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

Meclis İşlemleri BirimiEncümen İşlemleri Birimiİdari İşler ve Kalem BirimiKalem, İdari İşler ve Arşiv SorumlusuKurum Genel Gelen Evrak SorumlusuDış Kurum Evrak ve Posta Dağıtım Sorumlusu

Bağlılık

MADDE 6 – (1) Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

MADDE 7 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

Yazı İşleri Müdürlüğü; 5393 Sayılı Kanun ve diğer kanunların Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Meclis toplantılarına ait gündemi hazırlar, gündemi ilan ve meclis üyelerine tebliğ eder, meclis görüşmelerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm idari tedbirleri alır, meclis görüşmelerini ses ve görüntülü kayıt cihazları ile kayıt altına alır, alınan meclis kararlarını karar defterine yazar, kararları Başkanlık Divanının imzasına sunar, kararların bir suretlerini onay için mülki idare amirine gereği için ise ilgili birim müdürlüğüne gönderir, karar asıllarını dayanak belgeleri ile beraber arşivler ve alınan tüm kararları belediyenin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurur.5393 Sayılı Kanun ve diğer kanunların Belediye Encümenine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Encümen toplantılarına ait gündemi hazırlar, encümen toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm idari tedbirleri alır, alınan encümen kararlarını kayıt defterine işleyerek karar numarası verir, alınan encümen kararlarını karar defterine yazar, kararların bir suretini ilgili birim müdürlüklerine gönderir ve karar asıllarını dayanak belgeleri ile birlikte arşivler.Belediyeye gelen tüm evrak, belge ve postaları teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.Yasa gereği Başkan’a görev olarak verilen resmi nikâh işlemlerinin Başkan’ın onayı ile görevlendireceği Evlendirme Memuru aracılığı ile yapılmasını sağlar. Evlenmek isteyenlerin evlenmeye dair müracaatlarını kabul eder, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlar, aile cüzdanını düzenler, evlenen kişinin nüfus kütüklerine tescilini sağlar ve evlenme kütüğü dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza eder.

f) Belediye Başkanı’nın gözetimi ve denetimi altında yukarıda özetle belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde;

Meclis İşlemleri Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

MADDE 8- (1) Belediye Meclisinin olağan ve olağanüstü toplantı günlerinde yasada belirtildiği şekilde hazırlıkları yapmak. 

(2) Meclis toplantı gündemi hazırlanırken, Başkanlık yazılarından gündemin ilk maddelerini oluşturmak. Meclisin toplanmasına dair usulleri kanunda belirtilen usul ve esaslara göre yapmak.

(4) İlgili birimlerin önerileri; yasa, tüzük, yönetmelik esaslarına uygun olmalıdır. Uygun olmayan istemler için Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşünü almak. Öneri, içeriği yönünden birkaç müdürlüğü ilgilendiriyorsa ilgili müdürlüklerin de görüşünü alarak en uygun biçimde ve tamamlanmış olarak, Meclise sunmak.

(5) Belediye Kanunu ve özel kanunlara göre Meclise gönderilecek gündemlerin yasadaki şartlara uygun olarak belirtilmiş sürede sonuçlandırılması için gerekli özeni göstermek.

(6) Belediye Başkanının havalesi ile Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilen Müdürlük konularının yine Başkanın onayı ile Meclis gündemine almak.

(7) Gündemin Meclis Üyelerine,  gönderilmesi sağlamak.

(8) Meclis Gündemi ilan edilmek üzere  ve Zabıta Müdürlüğüne göndermek.

(9) Belediye Meclisi İhtisas komisyonlarının çalışmalarında Koordinasyonu sağlamak üzere Yazı İşleri Müdürlüğünce yeterince personel görevlendirmek.

(10) Meclis üyelerinin Meclis toplantılarına gelip gelmediklerini belirlemek amacı ile her oturum için yoklama yapılır. Bu durum Meclis Başkanı ile vekillerince kontrol edilir. Toplantıya katılan katılmayan Meclis üyelerinin toplantıya katılım durum çizelgesini tutmak.

(11) Meclis üyelerince, olağan toplantıda verilen önergelerin ilgili birimlerince verilen cevabı yine Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcıları tarafından, yasal süreler içerisinde önerge sahiplerine ilgili bilgiyi iletmek.

(12) Meclis çalışmaları ve müzakerelerini sesli ve görüntülü olarak bant kaydına almak ve tutanakların oluşturulması için bant çözümlerinin yapmak.

(13) Meclis toplantılarına ait tutanak ve karar asılları ile görüntülü ve sesli bant kayıtlarının arşivlenmesi sağlamak. Ayrıca yıl içinde bütçede ödenek bulunduğu takdirde tutanakların kitap haline getirilmesini sağlamak.

(14) Meclis kararlarını bilgi veya onay için mülki idare amirine, gereği için ilgili müdürlüklere bir üst yazı ile göndermek.

(15) Yazı İşleri Müdürü’nün görevlendirdiği diğer konular, yazışma, istatistiki bilgi girişleri veya izinli ya da raporlu olan personellerin görevlerini yapmak.

            Encümen İşlemleri Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 9-  (1) Encümene Belediye Başkanı Başkanlık eder.

(1) Belediye Başkanının katılmadığı toplantılarda, Belediye Başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi encümene başkanlık eder.

(2) Encümen gündemi; Yazı İşleri Müdürlüğünün gözetimi altında hazırlanan gündemi çoğaltılarak Encümen üyelerine dağıtmak.

(3) Gündeme alınacak konuları, gündeme açık ve öz olarak yazmak.

(4) Gündeme alınan konuları, gündemdeki sırasına göre Encümen Karar defterine kaydetmek.

(5) Encümen kararına katılmayan üyelerin, katılmayış nedenlerini yazılı olarak almak.

(6) Karara katılmayış nedenleri karar metnine ve karar defterine aynen yazmak ve üyeye imzalatmak.

(7) Usul ve esas yönünden eksik bir evrak Encümende görüşülmesi için Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmişse, eksiklikler tamamlanmak üzere veya iade edilmek üzere evrak yine gerekçeli Encümen kararı ile ilgili birime göndermek.

(8) Encümende verilen kararları anında Encümen karar defterine yazmak.

(9) Encümende verilen kararları,  metin haline getirerek karar metnini Encümen Başkanı ve Üyelerine imzalatmak.

(10) Encümen, önceden belirtildiği gün ve saatte veya çoğunluk olmaması nedeni ile toplanamaz veya çoğunlukla bir karar oluşturamazsa, durumu encümen karar defterine yazmak. Encümen Başkanı ve Üyelere imzalatmak.

(11) Encümen toplantılarına katılmayan üyeler için Encümen Başkanınca karar defterindeki ilgili yere (bulunmadı) veya (izinli) yazmak ve imzalatmak.

(12) Encümence alınacak prensip kararları, karar defterine prensip kararı olduğu açıkça belirtilerek aynen yazmak. Prensip kararının birer nüshası dosya halinde devamlı olarak Encümende bulundurmak.

(13) 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre yapılan ihalelerde, ihale tutanaklarını hazırlamak, ilgili kayıtları yapmak ve İhale Komisyonuna imzalatmak,

(14) Her ayın sonunda encümen üyelerinin huzur hakkı listelerini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne üst yazı ile göndermek,

(15) Yazı İşleri Müdürü’nün görevlendirdiği diğer konular, yazışma, istatistiki bilgi girişleri veya izinli ya da raporlu olan personellerin görevlerini yapmak.

Kalem, İdari İşler Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Kalem, İdari İşler ve Arşiv Sorumlusu Görevleri: 

  MADDE 10- (1) Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen hizmetleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyaları düzenlemek ve muhafaza etmek.

(2) Belediyemizin çeşitli birim ve kurumlardan gelen evrak ve dosyaları Belediye Otomasyonundan teslim alarak, çıkarılacak olan resmi evrakların dökümünü yaparak Standart Dosya Planına uygun birim arşivde muhafazasını sağlamak. 

(3) Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç-gereçlerinin alınması, korunması, genel bakım ve onarımlarının yaptırılması ve diğer büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

(4) Müdürlüğün her türlü özlük işlerini ve diğer birimlerle ilgili yazışmalarını yürütmek.

(5) Yazı İşleri Müdürlüğüne ait posta ile gönderilecek evrakların posta zarflarını hazırlayarak PTT’ye gönderilmek üzere Dış Kurum Evrak ve Posta Dağıtım Sorumlusuna teslim etmek.

(6) Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini, yazışmalarda tek tipliliği sağlamak. 

(7) Resmi yazışmalarda standart dosya planına uyulmasını sağlamak.

(8) İvedi ve günlü yazılara uygun sürede cevap verilmesi durumunda ilgili birime ve kuruluşlara uyarıda bulunmak. 

(9) Evrakların resmi yazışma kurallarına uygunluğunu sağlamak ve takibini yapmak.

(10) Arşive teslim edilen evrakları Standart Dosya Planına uygun dosyalayarak yerlerine yerleştirilmesini sağlamak.

(11) Arşivden istenen evrak veya dosyaları zimmet karşılığı vermek ve takibini yaparak, kayıp olmamasını sağlayarak işlemleri bitenleri yerlerine koymak.

(12) Arşivdeki evrakların, süresini tamamlayanların 6696 sayılı kanun ve buna ait Nizamname, Yönetmelik, Genelge ve Encümen kararları doğrultusunda muhafaza etmek veya imha edilecekleri bir heyet marifetiyle yapmak.

(13) Arşivde her evrak ve dosyaların korunması, muhafazası ve temiz tutulmasını sağlamak.

(14) Kayıp olan evrak ve dosyalardan sorumludur.

(15) Yazı İşleri Müdürü’nün görevlendirdiği diğer konular, yazışma, istatistiki bilgi girişleri veya izinli ya da raporlu olan personellerin görevlerini yapmak.

(16) Görev yaptığı faaliyete ilişkin yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinde belirtilen hususları öğrenir ve uygular. Kurul kararlarını ve diğer talimatları öğrenmek ve İç Yönetmelik ile Kurul Kararlarında/talimatlarda belirtilen hususları eksiksiz uygulamaktan sorumludur.

Kurum Genel Gelen Evrak Sorumlusu Görevleri

MADDE 11- (1) Şikâyet, istek, tebrik veya herhangi bir sebeple bizzat veya posta yoluyla müracaatta bulunan vatandaşlara ve hükmi şahıs temsilcilerine ait dilekçeleri, ilgili mevzuat hükümleri gereği incelemek, uygun olmayanları eksiklikleri giderilmek üzere ilgililere iade etmek, uygun olanları teslim alarak Yazı İşleri Müdürü havalesini yaptırarak kurum kayıtlarına geçirmek, buna ilişkin kurum kayıt tarih ve sayısını ilgilisine vermek, kayıt altına alınan dilekçeleri zimmet karşılığı birimlere teslim etmek.

(2) Belediyemize fiziki olarak gelen resmi yazı ve tebligatları teslim almak, havalesini Yazı İşleri Müdürüne yaptırarak Belediye Otomasyonuna kaydedip zimmet karşılığı birimlere teslim etmek, 

(3) Belediyeden fiziki olarak gönderilmesi gereken evrakları ise Dış Kurum Evrak Posta görevlisine teslim etmek.

(4) Kayıp olan evrak ve dosyalardan sorumludur.

(5) Giden evrakları zimmete kayıt ederek ulaşacağı müdürlüklere titizlikle teslim etmek.

(6) Yazı İşleri Müdürü’nün görevlendirdiği diğer yazışma, istatistiki bilgi girişleri veya izinli ya da raporlu olan personellerin görevlerini yapmak.

(7) Görev yaptığı faaliyete ilişkin yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinde belirtilen hususları öğrenir ve uygular. Kurul kararlarını ve diğer talimatları öğrenmek ve İç Yönetmelik ile Kurul Kararlarında/talimatlarda belirtilen hususları eksiksiz uygulamaktan sorumludur.

            Dış Kurum Evrak ve Posta Dağıtım Sorumlusu Görevleri

  MADDE 12- (1) Posta ile gönderilecek evrakların işlemlerini yaparak kısa sürede P.T.T.’ye gönderimini sağlamak.                   

(2) Posta ile gönderilen mektuplara ait pulları, avans almak suretiyle temin etmek ve harcamaların sonunda Mali Hizmetler Müdürlüğünce mahsubun yapılmasını sağlamak.

(3) Başkanlıktan gönderilecek telgrafları zaman kaybetmeden ve mesai saati gözetmeden anında gönderilmesini sağlamak ve telgrafla ilgili avansı takip edip kapatmak.

(4) Kayıp olan evraklardan sorumludur.

(5) Posta ile gönderilecek evrakları ise posta zimmet defterine kaydederek yeterince pul yapıştırıldıktan sonra P.T.T.’ye zimmet karşılığı vermek.

(6) P.T.T ile Belediyemiz arasında yapılan Posta gönderi sözleşmesi uyarınca gönderilecek postaların teslim formunu hazırlayarak postaları P.T.T veya posta görevlisine imza karşılığı teslim etmek. 

(7) Belediyemizin çeşitli birimlerinden gelen 2 yılını doldurmuş evrak ve dosyaları bir sisteme bağlamak, çıkarılacak olan dosya fihristlerine göre dökümünü yaparak arşivleyip arşivde muhafazasını sağlamak.

(8) Yazı İşleri Müdürü’nün görevlendirdiği diğer yazışma, istatistiki bilgi girişleri veya izinli ya da raporlu olan personellerin görevlerini yapmak.

            (9) KEP (Kayıtlı Elektronik E posta) sistemi üzerinden gelen veya gönderilen evrakların takibini düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

 (10) CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Sitemi) üzerinden Belediyemize gönderilen talep, şikayet ve görüşlerin görevlendirilen personel ya da personeller tarafından ilgili müdürlüklere aktarılmasını ve cevaplarının sisteme öngörülen süre içinde girilmesini sağlamak.

 11)  Belediye projelerinin Valiliğe bildirilmesi ve istenilen istatistiki bilgilerin, görevlendireceği personel ya da personeller tarafından diğer müdürlüklerle koordinasyon kurularak belirlenen formatta cevaplarının alınmasını ve sitem girişlerinin öngörülen süre içinde yapılmasını sağlamak.

12)   Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından istenilen İl Envanterine esas olacak tabloların, görevlendireceği personel ya da personeller tarafından ilgili müdürlüklerle koordinasyon kurularak, müdürlüklerden alınan bilgiler çerçevesinde Bilecik Valiliğine iletilmesini sağlamak.

(13) Bilecik Valiliği tarafından her yıl düzenli olarak istenilen yıllık brifinglerin görevlendireceği personel ya da personeller tarafından ilgili müdürlüklerle koordinasyon kurularak, alınan cevaplar çerçevesinde düzenlenip Valiliğe iletilmesini sağlamak.

 (14) Yazı İşleri Müdürü’nün görevlendirdiği diğer yazışma, istatistiki bilgi girişleri veya izinli ya da raporlu olan personellerin görevlerini yapmak.

Müdürlük Yetkisi

MADDE 13 –  (1) Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 14 – (1) Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 15 – (1) Bu yönetmelikte bildirilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verilmesi ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak

(2) Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

(3) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

(4) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olmak.

(5) Her türlü düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak.

(6) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak.

(7) Müdürlüğün bu yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere biriminde görevli personeli Müdürlüğün diğer birimlerinde görevlendirme ve yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. Birimlerde görevlendireceği personel için ayrıntılı olarak Görev Tanım Formunu hazırlar/hazırlatır, onaylar ve ilgili personele tebliğ eder. 

(8) Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonunu sağlar.

(9) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(10)Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedeflerini takip etmek.

(11) Personelin iş dağılımını yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek.

(12) Personelin izin işlemlerini yürürlükteki mevzuat ve Toplu İş Sözleşmesi esaslarına göre planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak. İşçi statüsündeki personelin izinlerinin birikmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

(13) İzin, hastalık, görevden ayrılma ve alınma gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

(14) Emrinde görevli işçi statüsündeki personelin haftalık 45 saat çalıştırılmasını sağlar, 45 saatin üzerindeki çalışmalar, Pazar günü çalışmaları, bayram çalışmaları vb. çalışmalar için iş kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve Teknik Şartname esaslarına göre işlem yaptırır. 

(15) Aylık işçi personelin puantaj kayıtlarını sistem üzerinden yapılması için yetkilendirme yapar. Yetkili personelin KVKK kapsamında puantaj kayıtlarının gizliliğe riayet etmesini sağlar.

(16) Müdürlüğe bağlı birimlerin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek.

(17) Müdürlüğün çalışmalarını daha da iyileştirmek amacıyla çalışma programı hazırlamak, hedefler belirlemek.

(18) Müdürlüğün çalışma konularıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

(19) Müdürlüğün iş akışını belirlemek ve güncellemek.

(20) Başkanlık makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak.

(21) Başkanlıktan gerek Meclise gerekse Encümene gönderilen evrakın kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve kararlar ışığında işlem görmesini sağlamak.

(22) Meclis toplantı gündemini Başkanın isteklerine göre hazırlamak ve imzasına sunmak. İmzalı gündemin zamanında meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak.

(23) Personeller arasında görev bölümü yapmak. İzin, hastalık ve gecikme gibi nedenlerle ayrılan personelin görevli olduğu Meclis, Encümen veya ihtisas komisyonunun boş kalmaması için gerekli önlemleri almak.

(24) Başkanlıktan Encümene gönderilen evrakın zamanında ve eksiksiz olarak ilgili personelin eline geçmesini sağlamak.

(25)Meclis ve Encümene gönderilecek dosyaları inceleyerek, usul ve esas yönünden noksanlarını ilgili müdürlüğe tamamlattırmak, gerekirse Hukuk İşleri Müdürlüğünün de görüşünü almak.

(26) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunları genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, ilgililerin yararlanmasını sağlayıcı önlemler almak.

(27) Birim kalite geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetleri planlamak.

(28) Biriminde yürütülen faaliyetlerde, yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği esaslarına ve 6331 sayılı kanun esaslarına göre gerekli tedbirleri işveren adına alır, İç Yönetmeliğin uygulanmasını sağlar, bu kapsamda personel görevlendirmesi yapar, organizasyonu sağlar, İç Yönetmeliğin, kurul kararlarının ve diğer yayımlanan talimatların personele tebliğini sağlar.

            Diğer Görevler

MADDE 29- (1) Belediye Başkanı tarafından verilen hizmetleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyaları düzenlemek ve muhafaza etmek.

(2) Belediye Başkanının emirlerini ilgili birimlere ve yerlere iletmek, sonuçlarını izlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması 

MADDE 30 – (1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine ve/veya elektronik ortamdan havale edilerek ilgilisine verilir. 

Görevin planlanması

MADDE 31- (1) Yazı İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. 

Görevin yürütülmesi

MADDE 32 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 33 – (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 

(2) Müdürlüğe gelen tüm ıslak imzalı/elektronik ortamdaki evraklar müdüre iletilir/havale edilir. 

(3)  Müdür, evrakları gereği için ilgili personele ıslak imzalı/elektronik ortamdan tevzi eder. 

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşya birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

(6) Olağanüstü durumlarda (pandemi, seferberlik vb.) çalışma saatlerinde uygulanacak esnek çalışma vb. uygulamalarda, vardiyalı personel, bu yönetmelikle belirlenen görevleri Görev Tanım Formlarında belirtmesine bakılmaksızın yerine getirir.

Diğer kurum ve Kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 34 – (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. 

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

(3) Belediyenin iştirakçisi olduğu şirketler ile yapılacak yazışmalardan Başkan/Başkan Yardımcısının onayını gerektirmeyen rutin yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlemler

MADDE 35 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Gelen giden evrak kayıt, havale ve diğer arşiv kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 36 – (1) Arşivleme ve dosyalamaya ilişkin hususlar Belediyemizce hazırlanacak Arşiv Yönetmeliği esaslarına göre yürütülür. 

(2) Arşiv sorumlusu olarak bir personel görevlendirilir. Arşiv sorumlusu personel Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre müdürlüğün arşiv faaliyetlerini yürütmekten, gelen/giden evrakların kayıtlarını tutmaktan sorumludur. 

(3) Arşiv sorumlusu personel büroda ve farklı mahalde bulunan birim arşivlerinin düzenlerini belirlenen talimatlara göre alır, evrakların arşive girişlerinin ve arşivden çıkışlarının kayıtlarını/kontrolünü sağlar ve arşiv faaliyetlerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

(4) Yönetmelikte, birim arşivleri ve kurum arşivlerinin sorumlulukları ve faaliyetleri, dolap dizinleri, sırtlıklar ile dosya dizin envanterleri, dolap/klasör sorumlularının belirlenmesi, ayıklama ve imha komisyonlarının oluşturulması ve faaliyetleri, evrakların saklama süreleri ve imha usulleri ile devir teslim envanterleri ve uygulama yöntemleri belirtilir. Yönetmelik yayımlanıncaya kadarki usuller Müdür tarafından Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır ve yazılı olarak yayımlanır.

(5) Müdürlükte mevcut tüm özlük dosyaları Özel Arşiv statüsündedir. Bu dosyaların bulunduğu dolaplar mesai süresince kilitli bulundurulur. Bu evraklara nüfuz edecek personel Müdür tarafından yetkilendirilir.

Tutulması gereken defterler

MADDE 37 – (1)Teftiş defteri 

(2) Genel Gelen Evrak Zimmet Defteri

(3) Genel Giden Evrak Zimmet Defteri

(4) Birim Giden Zimmet Defteri 

(5) Encümen Kararları Defteri

(6) Encümen Zimmet Defteri

(7) Meclis Zimmet Defteri

“Bu defterler basılı veya elektronik ortamda olabilir.”

İşlem Dosyaları

MADDE 38- (1) Meclis Gündemleri Dosyası 

(2) Meclis Karar Asılları Dosyası

(3) Encümen Kararlar Asılları Defteri

(4) Personel Özlük Dosyası

(5) Dış Kurum Posta Dağıtım Formları Dosyası

(6) Standart Dosya Planına uygun yeteri kadar Birim Gelen Evrak Dosyası

(7) Personel Özlük Dosyası

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

            Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

  MADDE 39 – (1) Yazı İşleri Müdürü, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Yazı İşleri Müdürü 1.Sicil amiri olarak personelin yıllık performans notlarını verir.

(3) Yazı İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(4) Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

(5) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 40 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Disiplinle ilgili işlemlerde disiplin amirliği yönetmeliğine uyulur. 

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu yönetmelik Bayırköy Belediye Meclisince kabul edildikten sonra kesinleşmesine müteakiben yürürlüğe girer.

Yürütme

  Madde 32– (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

                                                                               

                                                                                                     Mustafa YAMAN

                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

BİLECİK İLİ

BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler

 Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

MADDE 2 - Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili usulü Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

MADDE 3 - Mali Hizmetler Müdürlüğü; bir müdür ve müdüre bağlı olarak görev yapan , Gelir ve Tahsilat Birimi, Emlak Birimi, olarak  2 adet birimden oluşur.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye    : Bayırköy Belediyesi’ni,

Başkanlık : Bayırköy Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü,

Muhasebe Yetkilisi: Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasından sorumlu olan, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olanları,

Tahsildar: Belediye gelirlerini Belediye adına toplayan seyyar görevli personeli,

Taşınır Konsolide Görevlisi: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamakla sorumlu olan görevlisi,

Görev Yetki ve Sorumluluk

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 5 - Aşağıda belirtilen görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

e) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

ğ) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

h) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

ı) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

i) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mali Hizmetler Müdürü’nün Görev ve Yetkileri

MADDE 6 –

(1) Mali Hizmetler Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak,

b) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek,

ç) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak,

d) Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

e) Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

f) Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde intikalini sağlamak,

g) Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek,

h) Belediyenin yılsonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yılsonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde intikalini sağlamak,

ı) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek,

İ) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek,

j) Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,

k) Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak,

l) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek,

m) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlamak,

n) İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunmak,

o) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir ekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

ö) Başkan tarafından verilen görevleri yapmak.

(2) Mali hizmetler müdürü, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yöneticisi olup; müdürlüğünün görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

(3) Mali hizmetler müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Mali Hizmetler Müdürü’nün Sorumlulukları

MADDE 7 - Mali hizmetler müdürü, müdürlük görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinde Başkana  karşı sorumludur.

Ayrıca;

a) Belediye gelirlerinin ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilmesinden; tahsil aşamasına gelmiş gelir ve alacaklarının tahsil edilmesinden,

b) Belediyeye ait giderlerin usulüne uygun yapılmasından,

c) Görev alanına giren hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların mükelleflere iadesi veya mahsubu için, düzenlenen belgelerde öngörülen miktarların uygunluğundan,

d) Düzeltilmesi ve terkini gereken gelir ve gider işlemlerinin mer’i mevzuata uygun olmasından,

e) Ödeme aşamasına gelmiş, ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

f) Ödemelerin, ilgili mevzuatında belirtilen şekilde muhasebe kayıtlarına göre yapılmasından,

g) Müdürlük mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapıp yapmadıklarından,

h) Sayıştay’a ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten,

ı) Müdürlük hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

i) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

j) İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından,

k) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

l) Müdürlük tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe kesin hesap, mali tablolar faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden sorumludur.

Muhasebe Yetkilisi’nin Görev ve Yetkileri

MADDE 8 - Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödenmesini sağlamak.

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek üzere gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

d) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

e) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

 

 

 

Muhasebe Yetkilisi’nin Sorumlulukları

MADDE 9 –

(1) Muhasebe yetkilisi;

a) Bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,

c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

d) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

e) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,

f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,

g) Yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludurlar.

(2) Muhasebe yetkililerinin kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

(3) Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

            kontrol etmekle yükümlüdür.

Görev Ayrılığı ve Harcama Yetkililiği

MADDE 10 - Mali hizmetler müdürlüğünde harcama yetkililiği ile muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez. Harcama yetkilisi görevi üst yöneticinin belirleyeceği kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir.

Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11-

(1) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri:

a) Muhasebe yetkilisi mütemedi, unvanıyla muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek üzere görevlendirilenler muhasebe yetkilisi mutemedidir. Zorunluluk bulunması halinde, muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, vezne ve ambarlarda muhafaza etmek üzere kamu idarelerinin görevli personeli arasından, üst yönetimlerce mevzuata göre seçilen personel, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir.

b) Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen görevlinin adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve imza örneği ile görev ve yetkileri görevlendirmede muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir. Kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve ilgili mevzuat esaslarına göre yetkili kılınmamış hiçbir kimse kamu idaresi adına para tahsil edemez, değerleri alamaz, gönderemez ve ödeme yapamaz.

c) Kefalet aidatı kesilmesi ve teminat alınması 06/06/1934 tarihli ve 2720 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2489 Sayılı Kefalet Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilisi mutemetleri Kanun’a özel mevzuatlarındaki hükümlere ve diğer mevzuata tabidir.

ç) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda yerlerine, birinci fıkra hükmüne göre aylığından kefalet aidatı kesilen kişilerden görevlendirme yapılması esastır. Ancak, gerekmesi veya zorunluluk halinde Kefalet Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle diğer personelin de muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmesi mümkündür.

d) Kefalete tabi tutulan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin aylığından kesilen aidatlar mevzuatında öngörülen sürede ilgili kefalet sandığı hesabına ödenir.

(2) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yetki ve sorumlulukları:

a) Muhasebe yetkilisi mutemetleri, muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olup, bu işlemlerinden dolayı doğrudan bağlı oldukları muhasebe yetkilisine ve üstlerine karşı sorumludurlar. Muhasebe biriminde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri, her ne adla olursa olsun tahsil ettikleri paraları ve kendilerine teslim edilen değerleri muhasebe biriminin veznesi ve kasasında muhafaza etmek zorundadırlar ve kayıplardan sorumludurlar.

b) Muhasebe birimi hizmet binası dışında veya muhasebe biriminin bulunduğu yerin Belediye hudutları dışında görevlendirilen muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yapılan tahsilâtların, özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, miktarı ne olursa olsun aynı gün (yatırmada zorluk olacağı durumlarda tahsildarın para taşıma limiti dikkate alınarak takip eden gün mesai saati bitiminde), değerli kâğıt satış hâsılatının ise en çok on beş günde bir ve mali yılın son iş gününde ise muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabına yatırılması zorunludur. Söz konusu tahsilât, muhasebe biriminin veznesine belge ve defterlerle birlikte getirilir. Muhasebe birimince gerekli kontroller yapılıp yatırılması gereken tahsilât miktarı tespit edildikten sonra en son kullanılan alındı dip koçanının arkasına ve defterlerin ilgili sayfalarına gerekli şerhler konularak onaylanır. Yukarıdaki süreler beklenmeksizin yatırılacak miktarı belirlemeye, üst yöneticiler yetkilidir.

c) Muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilât yapılması durumunda, çekin en geç ertesi iş günü içinde muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi zorunludur. Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri Maliye Bakanlığınca izin verilen haller dışında çekle tahsilât yapamazlar. Zimmetle aldıkları değerli kâğıtların satış hâsılatını belirlenen süre içerisinde yatırmayan muhasebe yetkilisi mutemetlerine yeniden değerli kâğıt verilmez.

ç) Muhasebe yetkilileri, hizmet binası içindeki ve dışındaki tüm muhasebe birimlerinin kasa işlemlerini her günün sonunda kontrol eder. Muhasebe yetkilisinin görevi başında bulunamadığı durumlarda kontrol görevi vekili tarafından yerine getirilir. Kontrol yetki ve sorumluluğunun yardımcılara devredilmiş olması halinde ise bu görev yardımcılar tarafından yapılır.

MADDE 12-

Gelir-Tahsilat ve Emlak  Birimi

MADDE 16 - Tahsilat Biriminin görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,

b) İdareye yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar, kira ve ecri misil gelirleri, Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan ceza ve satışlardan kaynaklanan alacakları tahsil etmek,

c) Nakit, kredi kartı ve internetten yapılan tahsilât kayıtlarının tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,

d) Aylık gelir tablosunun hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin istatistikî bilgileriyle ilgili amir ve Başkanlık Makamını bilgilendirmek, bu yöndeki çalışmayı yapmak.

e) Tahsildarlar ve icra memurlarınca kesilen dip koçanlı makbuzları kontrol ederek teslim alıp, tüm makbuzlarla ilgili kayıt ve işlemlerin doğruluğunu ve kontrolünü sağlamak,

f) Tahsilâtla ilgili makbuz, belge, kayıt ve ilgili evrakın denetime hazır halde bulundurulmasını ve arşivde muhafazasını sağlamak,

g) Yanlış tahakkuk ve fazla yapılan ödemelerin düzeltme fişini düzenleyerek ödeme yapılması için muhasebe servisine göndermek, sistem üzerinde yapılmasını sağlamak.

h) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, verilmesi ve gönderilmesi ile ilgili tüm mali işlemleri kayıt altına almak,

ı) Veznece tahsil olunan paraları belirlenen esaslara uygun olarak bankaya yatırmak,

i) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı veznede saklamak,

j) Alındılarla ilgili kontrol, kayıt ve dağıtım işlerini yapmak,

k) Teslimat müzekkeresi düzenlenmesi işlemlerini yapmak,

l) Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

Gelir Birimi

MADDE 18 - Gelir Biriminin görevleri şunlardır:

Genel Hükümler:

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki, 5393 Sayılı Belediye, 213 Sayılı Vergi Usul, 5018 sayılı Kanun ve belediye gelirleri ile ilgili diğer Kanun, Tüzük, yönetmenlik ve Kararların uygulanması, vergi, resim, harç, ücret, pay, ceza, diğer belediye gelirlerinin kanunlarda ön süreler içerisinde tarh ve tahakkuklarını yaparak her konuda belediye alacaklarını muaccel hale getirirler.Gerçekleşme esnasında düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve kanunlara uygunluğundan sorumludur.Ayrıca tahakkuklu tahsiline bağlı gelirlerin tahsilatının yapılması, terkini yâda reddi gereken vergilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzeltme işlemlerini yapar.Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek,Uygulamalarda ortaya çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler almak.Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek.Terkine gereken vergiler ile tahsili zaman aşımına uğrayan alacakların kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.Mükellef şikâyetlerini değerlendirmek ve bu konuda gerekli tedbirler almak,Vergi mevzuatının adil uygulamasını sağlamak, gerekli tedbirleri almak,Belediye Vergileri uygulama işlemlerinden önce ön koşullan inceler;Vergi Kanunun HükmüBütçe ile Ön-İzinVergiyi Doğuran OlayÖn Koşulların tümüyle mevcudiyeti halinde vergilendirme işlemlerini yapar.Hazırlık işlemleri (Matrahın saptanması)TarhTebliğTahakkukTahsilBelediye gelirlerine karşı kişi veya kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezrinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı yâda sözlü savunma yapmak, bu savunmaların kanuni gerektiğinde 2464 sayılı kanun 102. Maddesi gereğince Belediye vergilerinin uygulanmasında Vergi Dairesi Müdürü sıfat ve yetkisi ile 3239 sayılı kanunun 34. Maddesi gereğince Vilayet Makamından alınacak muvafakat ile 213 sayılı kanunun 377. Maddesi gereği vergi davası açar.Belediyemize başvuran vatandaşların sicil işlemlerini yapmak. Yeni sicil açmak, birleştirmek, güncellemek vb. sicil işlemlerini gerçekleştirmek.Birimin çalışma alanı içerisine giren konulardan, konularla belirlenen her türlü iş ve işlemleri zamanında yerine getirmek, gelir artırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirleri almak, personelin planlı, programlı, etkin ve uyum içerisinde çalışmasını organize etmek, Belediye muhasebe yetkilisine gerekli bilgileri iletmek ve muhasebe yetkilisinin vereceği sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Emlak Vergisi Tahakkuk personelinin görevleri şunlardır:

 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri çerçevesinde emlak vergisi, ilgili tarh, tahakkuk, tebliğ, ödeme emri düzenleme, düzeltme ve terkin ve benzeri iş ve işlemleri yapmak, Tapuda alım satım yapıldığında emlak beyanı alıp bilgisayara işlenmesini, kayıtların tutulmasını sağlamakHer ay tapudan alım satım yapan vatandaşların isimlerini bilgisayara işlemek ve satışları kayıtlardan düşürülmesini sağlamak, sicillerin günlük düzenli tutulması,Vatandaşların yeşil kart için belediyemize müracaat yaptıklarında kendi üzerlerine (mirasen kayıtlı intikal iştirak halinde mülkiyet ) kayıtlı her türlü menkul veya gayrı menkul araştırmalarını sağlıklı bir şekilde araştırıp duruma göre gerekçesi belirtilerek tasdik yapmak ya da yapmamak.Emlak ile ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak.Tapudan gelenlere alım-satım için rayiç bedel belirlemek.Diğer çevre belediyelerle servisimiz adına her türlü  iletişimi sağlamak.Bayırköy Belediye sınırlarına dâhil bulunan tüm mükelleflere fiili ve bilgisayarda birer dosya açmak, bu dosyaları belli bir dosyalama sistemi içinde arşivlemek ve mükelleflerin şahsen veya posta yoluyla gönderdikleri her türlü dilekçe ve evrakı dosyalarına aktarmak,Yeni alınan beyanların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesi, gün içinde işlem gören dosyaların yeniden yerlerine yerleştirilmesi işlerini yapmak,Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

Çevre Temizlik Vergisi ve Katı Atık Ücretleri Tahakkuk personelinin görevleri şunlardır:

 

Belediyemize ait olan işgaliye işlemlerini yürütmek.Bilecik Bayırköy Belediyesi görev alanı dâhilindeki işyerlerine Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku yaparak işyerlerinin ödeyeceği vergiyi belirlemek,Yeni müracaat edenlerin veya denetim sonucunda kaydı olmadığı tespit edilenlerin kayıtlarının yapılması için tahakkuk fişi ve ceza ihbarnamelerini mükelleflerin adreslerine postalamak, gerekli işlemleri yapmak.İşyeri Mükelleflerinin adres değişikliği, kayıt kapama işlemleri, borçlarının olmadığına dair belge düzenlenmesi, hatalı tahakkukların düzeltmesini yapmak,Posta Çeki ile gönderilen ve emanete alınan vergilerin mahsubunu yapmak, kaydı olmayanlara sicil numarası vermek suretiyle tahakkuk yapmak,İtiraz dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,Mükellefin daha önce bildirimlerindeki adres, işyeri faaliyeti ya da personel sayısında tespit edilen değişikliklerle ilgili olarak düzeltme yapmak ve tebliğ alındısı ile mükellefe bildirmek,Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

İlan-Reklam Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi Tahakkuk personelinin görevleri şunlardır:Bayırköy Belediye görev alanı dâhilindeki sokakların, işyerlerine ilan reklam vergisi tahakkuku yaparak işyerinin ödeyeceği vergiyi belirlemek,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan İlan ve Reklam Vergisine ait tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsilat işlemlerini yapmak,İlan ve Reklam Vergisine ait haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını çıkarmak,Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süresi içerisinde değerlendirerek savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara süresinde iletmek,İlan ve reklam vergisine ait gelir kaybını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri (denetim yapmak, ölçmek, tabela sayım vs.) almak,Müdürlük ve üstleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan Elektrik Tüketim Vergisi Haberleşme Vergisi vs. diğer beyannameleri almak ve işlemlerini yapmak,Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

Sicil – Genel Tahakkuk personelinin görevleri şunlardır:

 

Gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyetlerinin takibi amacıyla ilgililere ait  T.C.Kimlik No., vergi kimlik no., açık adres, temsil yetkisine dair bilgi, mirasçılık bilgisi vb. tüm bilgileri kapsayacak şekilde sicil kartlarını oluşturmak,Sicil kayıtlarının takip edilebilir, şeffaf ve lineer bir kayıt sistemiyle açılmasını sağlamak,Daha önce oluşturulmuş sicil kayıtlarının denetimini yapmak, bilgilerini güncellemek, hatalı kayıtları aslına uygun hale getirmek,Belediyeye bağlı Müdürlük personelince oluşturulan tahakkuk kayıtlarını denetlemek, doğruluğu anlaşılan tahakkuk kayıtlarını onaylamak,Belediyeye bağlı Müdürlüklerce oluşturulan tahakkuk kayıtlarından hatalı olanları ile iptal edilmesi gereken tahakkuk kayıtlarının “eksilten” işlemlerini gerçekleştirmek,Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile yetkili amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmek,Yoklama personelinin görevleri şunlardır:Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Katı Atık Ücreti, İlan-Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi ile beyana dayalı diğer vergi ve harçlar için mükellefiyetlerin tespiti ve kayda alınmasının sağlanması,Potansiyel mükelleflerin beyan şartlarına uymasının sağlanması,Beyanların kayda alınması, tarh, tahakkuk ve tahsil gibi süreçleri işletmek,Vergi kaçağını en aza indirecek önlemleri almak, bu hususta çalışmalar yapmak,Gerekli görülen hallerde tebliğ işlemlerini yapmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde Kullanılacak Defter, Kayıt ve Belgeler

MADDE 22 – Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, cetvel ve belgeler Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli ve ekinde yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Yürürlük

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümleri; Bayırköy Belediyesi Meclisi’nce kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayırköy Belediye Başkanı yürütür.

                                                                                  Mustafa YAMAN

                                                                                 Belediye Başkanı     

 

T.C.

BİLECİK İLİ 

BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MEMURLUĞU

TEŞKİLAT VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 I. BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Uygulama Usul ve Esasları, Tanımlar

 

AMAÇ 

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayırköy Belediyesi Fen İşleri Memurluğunun temel görevlerini, hukuki statüsünü, teşkilatlanma biçimini, çalışma usul ve esaslarını, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

 

KAPSAM 

Madde 2- (1) Bu yönetmelik; Bayırköy Belediyesi Fen işleri Memurluğunun teşkilat yapısı, tüm görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK 

Madde 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, ve tabi olduğu diğer mevzuatlara dayanılarak düzenlenmiştir.

 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Madde 4- (1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 12 Eylül 2010 tarihli, 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak;  (2) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu v.b. belediye hizmetlerinin yapılması sırasında muhatap olunan tüm yasal doküman, kanun, yönetmelik, tüzük, şartname ve genelgeler çerçevesinde yürütür.

 

TANIMLAR 

Madde 5- (1) Bu yönetmelikte geçen;

 

a) Belediye                                         : Bayırköy Belediyesini,

b) Başkan                                           :  Bayırköy Belediye Başkanını,

c) Meclis                                            : Bayırköy Belediye Meclisini,

d) Encümen                                       : Bayırköy  Belediye Encümenini,

e) Servis                                             : Bayırköy Belediyesi Fen İşleri Memurluğunu                                       

 

II. BÖLÜM

Temel İlkeler, Teşkilat, Bağlılık,

 

TEMEL İLKELER 

Madde 6– (1) Bayırköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Memurluğu tüm çalışmalarında aşağıda belirtilen temel ilkeleri esas alır.

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hizmet kalitesi artırımının teşvik edilmesi, hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine kalıcı çözümler,

ç) Hizmetlerin sunulmasına yönelik düzenlemelerde tarafsızlığın sağlanması,

d) Hesap verebilirlik,

e) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

f) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

g) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimli kullanımını gözetmek.

 

TEŞKİLAT 

Madde 7 – (1) Fen İşleri Memurluğu Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

Memurİşçiler

 

BAĞLILIK

Madde 8– (1) Fen İşleri Memurluğu, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

II. BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

MEMURLUĞUN TEMEL GÖREVLERİ 

Madde 9– 

      a) Çalışma alanına giren her türlü etüd, proje, plan, program, keşif hizmetleri gibi temel görevleri yapmak veya yaptırmak,

      b) Çalışma alanına giren her türlü ihaleyi yapmak ve sonuçlandırmak

c) İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek, 

ç) Çalışma alanına giren imalat ve inşaatların hakediş, kesin hesaplarını tamamlamak,

d) Plan revizyonları, ıslah ve kamulaştırma planları yapmak ve yıkım kararlarını uygulamak, 

e) Beldenin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

f) Bayırköy Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde, yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak cadde, sokak, meydan vb. gibi yerlerde alt ve üst yapı ile yeni yolların yapılması ve mevcut yolların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

g) Fiziki çevre düzenlemeleri (bordür, tretuar yapım ve boyama işleri vb.) ile ilgili işleri yürütmek,

ğ) Büz, menfez, köprü gibi sanat yapılarını yapmak veya yaptırmak,

h) Belediyenin sorumluluk alanları içerisinde yağmur suyu drenaj sistemleri kurmak, kanal arızalarını gidermek,

ı) Belediyenin sorumluluk alanları içerisinde yaya ,araç trafiğine yönelik yaya kaldırımı, yaya geçidi gibi çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

i) Sosyal donatı alanlarında resmi ve gayri resmi oluşan molozların hafriyat yönetmeliğine göre toplanmasını, döküm yerlerine naklinin yapılmasını ve hafriyat işlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak verimli yürütülmesini sağlamak,

j) Kamu kurum, kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait kazı ruhsatlarını düzenlemek, Mali Hizmetler Müdürlüğünce kazı ruhsat harçlarının tahsilini sağlamak, 

k) Sorumluluk bölgesi içerisinde doğal afetlere karşı mücadele etmek ve ilgili kuruluşlarla koordineli çalışmak,

l) Başkanlığa ait tüm iş makinaları, araç, alet, edevat ve ekipmanlarını göreve hazır halde bulundurmak, bakım onarımlarını zamanında yaptırmak, ilgili birimlere ait araçların akaryakıt, madeni yağlar v.b. gibi taleplerin zamanında ve kontrol altında dağıtımını sağlamak,

m) Diğer müdürlüklere gerekli araç, gereç ve personel desteği sağlamak,

n) Çalışan personelin iş güvenliğinin ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirilmesini sağlamak,

o) Vatandaşların istek ve şikâyetlerini değerlendirerek, sonuçlandırmak

ö) Yasa, yönetmelik ve yönergelerle verilen bu görevlerin yanında Başkanlık Makamınca tevdi edilen diğer görevleri yürütmek gibi temel görevleri yapmakla yükümlüdür.

 

MEMURLUĞUN YETKİSİ 

Madde 10- (1) Fen İşleri Memurluğu, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanarak, Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

MEMURLUĞUN SORUMLULUĞU 

Madde 11- (1) Fen İşleri Memurluğu, Belediye Başkanınca verilen, bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri özen ve ivedilikle yapmak, yürütmekle sorumludur. 

 

MEMURUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Madde 12– (1) Memur, başkanlıkça, görev yapmak üzere, 657 sayılı DMK ve ilgili mevzuat çerçevesinde ataması yapılır. 

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, yasalar ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerini mevzuata uygun ve zamanında kullanılmasından, bağlı bulunduğu belediye başkanına karşı sorumludur.

b) Memur, başkanlık makamınca uygun görülen programların gereğince yürütülmesinde, karar verme, tedbirler alma ve uygulamada yetkili ve sorumludur. 

c)Çalışma esaslarını gözden geçirerek, plan ve programlar yapar, çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.

d) Sevk, idare ve disiplininden sorumludur. İdari ve teknik her türlü işlerin kanun, yönetmelik, bildiri, genelge çerçevesinde sevk ve idaresini sağlar. 

e)  Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütmek,                                                                       

h) Birimine bağlı çalışanları yerinde denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme, gerekli tedbirleri aldırma yetki ve sorumluluğundadır. 

ı) Tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini gözetir.

j) Diğer müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.

k) Faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlar ile haberleşme ve koordinasyon sağlar.

l) Tüm yazışmalarının yürütülmesini, her türlü evrak ve belgelerin ilgili mevzuat hükümlerince düzenli bir biçimde saklanmasını sağlar.

m) , sekizinci maddede belirtilen temel görevleri yürütmekle yükümlüdür.

n) İmar Planlarına uygun olarak açılması gereken yeni yolların aplikasyonlarını yaparak bu yolları projelerine göre açmak,

o) İmar planına göre yol üstü yapıları ve kaldırımlar yapmak,

ö) Mevcut yolların bakım ve onarımlarını yapmak, 

p) Her tür köprü, menfez, geçit gibi sanat yapıları yapmak ve arızalarını gidermek,

r) Hafriyat yönetmeliğine göre hafriyat işlerini yürütmek ve denetlemek,

s) Kuruluşlar tarafından alınan kararların uygulamasını yapmak,

ş)Temin ettiği malzeme ile yetki alanındaki yolların ve alanların kaplama işlerini yapmak,

u) Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapılan altyapı çalışmaları sonucunda oluşan hasarların izlenerek onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu konuda ilgili kurumlarla ile işbirliği içerisinde bulunmak,

ü) Çalışma yapılan alanlarda can ve mal güvenliği bakımından tedbir almak 

v) Çalışmalar için gerekli her türlü malzemenin teminini 4734 sayılı kanun çerçevesinde ihale yoluyla temin etmek.                                                                                                   

y) Memurluğun çalışma alanına giren tüm yapım işlerini revize etmek, ihale yoluyla yaptırılan işlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek gibi temel görevleri yapmak.

 

MAKİNA VE İKMAL 

Madde10,Sorumluluğundaki Araçlar,

a) İhtiyaç duyulan iş makinası, araç, alet ve edevatın temininin sağlanması için çalışma yapmak,

b) Belediyeye ait tüm hizmet ve iş makinalarının periyodik bakımlarını yapmak,

c)  Hasarlı ve arızalı araçların hasarlarının veya arızalarının giderilmesini sağlamak,

ç) Memurlukta görevli tüm iş ve hizmet araçlarının düzenli bir biçimde hizmet üretmeye hazır durumda bulundurmak,

d) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hasar nedeniyle yeniden yaptırılması mümkün olmayan araç, gereç ve iş makinalarını hurdaya ayırma veya depolama işlemlerini yapmak,

e)Belediyeye ait araçların ve binaların her tür akaryakıtlarını temin etmek ve dağıtımını gerçekleştirmek,

f)Memurluğa ait araçların fenni muayene, sigorta, eksoz kontrol v.b. işlemlerinin takibini yapmak,

g) Memurluk bünyesinde bulunan araçların, iş makinaları ve ekipmanların arıza dosyalarının tanzimini yapmak, akaryakıt kartlarını düzenlemek ve kontrol etmek, 

h) Araç sürücülerinin düzenli ve işin gereğine uygun olarak çalıştırılmalarını sağlamak, 

ı) Tüm belediye birimlerinin makina ve araç ihtiyacını koordineli olarak temin etmek, düzenlemek

     

ETÜD PROJE

Madde 11–

a) Memurluğun kısa ve uzun vadeli çalışma plan ve programları ile gerekli olan her ölçekte tüm projeleri hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek,

b) Büyük yatırım projeleri için ön hazırlık yapmak, şartname hazırlamak,

c) Proje müellifi olarak; inşa edilip edilmediğini kontrol etmek,

ç) Avan projesi İdarece hazırlanarak yükleniciye verilen ve uygulama projeleri ile detayları yüklenici tarafından hazırlanan ihale konusu işlere ait projeleri Başkan  tarafından onaylanmak 

d) Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak,

e) Yol, köprü, menfez, sanat yapısı projelerinin keşiflerini hazırlamak,

f) Senelik iş programlarına göre ekipler kurmak, bu ekiplerin yapacağı işleri gösterir iş programları hazırlamak,

g) Vatandaşların talep ve isteklerini belirttiği dilekçelerin, gereğini çalışma programları doğrultusunda sonuçlandırmak,

ğ) Yapılacak işler için gerekli malzemelerin, araç ve gereçlerin temini için çalışmalar yapmak ve gerekli malzemelerin temini için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak, 

h) Devam eden ve tamamlanan çalışmaların hakediş ve kesin hesaplarını düzenlemek, gerekli ihaleleri yapmak yılsonu faaliyet raporlarını hazırlamak.

 

 

 

İDARİ İŞLER

Madde 12- 

a) Memurluğun yazı işlerinin düzenlemek ve dosyalamak,

b) İhale dosyalarının ve ihale yoluyla yapılan işlerin hakedişlerine esas olan evrak ve kayıtları tutmak, dosyalamak,

c) Çalışma raporları, ara raporları ve yılsonu faaliyet raporlarını hazırlamak, 

ç) Havale edilen evrakın takibini yapmak

d) Arşiv işlerinin yürütülmesi gibi temel görevleri yapmakla görevli ve yükümlüdür.

 

 

III. BÖLÜM

Çalışma şekli ve işleyiş

 

GÖREVİN ALINMASI 

Madde 13– (1) Görev; belediye başkanının vereceği plan, program ve direktiflerinden alınır.

(2) Görev; Birime evrakın gelmesiyle alınır. 

(3) Görev, Birime gelen evrakın gereklerinden alınır.

(4) Görev, mevcut hizmetlerin idamesi için yetkilerinden çıkarılır.

 

GÖREVİN PLANLANMASI

Madde 14- (1) Fen İşleri Memurluğundaki iş ve işlemler memur tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

(2) Alınan emir,  görev haline getirilir ve incelenir. 

(3) Uygun görülürse resmi yazıların hazırlanmasına ait yönetmelik esaslarına göre yazı hazırlanır. Paraflanarak veya imzalanarak işleme konur.

 

GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 15– (1) Fen İşleri Memurluğundaki görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

 

 

V. BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

SERVİSLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Madde 16– (1) Memurluk dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, memur tarafından sağlanır.

 (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim sorumlusunun hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

 

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

Madde 17– (1) Memurluk arası yazışmalar memurun imzası ve başkanın onayı ile yürütülür.

(2) Memurluğun, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel ve tüzel şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memurun parafı ve belediye başkanının imzası ile yürütülür. 

 

 

IV. BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM

Madde 18– (1) Memurluğa gelen evrak, evrakın gereğini kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde, zamanında yapmakla yükümlüdür. 

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.  müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılabilir.

(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlar, özel ve tüzel şahıslar ile ilgili giden evrak; ilgili personel parafından sonra başkanın imzası ile gönderilir.

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

Madde 19– (1) Yapılan tüm yazışmaların birer sureti konuları ve ilgili mevzuatına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Evrak türüne göre yasal süre içerisinde muhafaza edilir.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili servis sorumlusu görevlidir. 

(4) Dosyalama İşlemleri; Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe giren ‘‘Standart Dosya Planı’’na uygun olarak dosyalanmaktadır.

   

 

TEMİZLİK İŞLERİ

Madde 20- Temizlik İşleri , Belediye Başkanına veya görevlendireceği Fen İşlerine bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

            

VI BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

GÖREVLERİ:

Madde 21- a) Belediye sınırları içerisindeki evsel katı atıkların toplanmasını sağlamak, 

b) Toplanan evsel katı atıkların transfer istasyonuna ve depolama alanına taşınmasını sağlamak, 

c) Beldemiz sınırlarında bulunan cadde, sokak, bulvar, meydanların düzenli olarak süpürülerek temizlenmesini sağlamak, 

ç) Evsel katı atıkların toplanması ve sokak temizliği çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını, bu amaca ilişkin plan ve programların belirlenmesini, takip ve kontrolünü sağlamak, 

d) Evsel katı atıkların toplanması ve nakli ile süpürme ve temizlik işlerinin yüklenici vasıtasıyla gördürülmesi durumunda; işlerin aksamadan yürütülmesi için mevzuatın öngördüğü şekilde ihale dosyalarının hazırlanmasını, iş ve işlemlerin takip edilmesi, takip ve kontrol mekanizmasının kurularak, söz konusu iş ve işlemlerin sözleşme ve şartnamelere uygun yapılmasını sağlamak,

e) Okullar, pazaryerleri gibi kamu alanlarında çöp toplama çalışmalarının insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmadan, en etkili biçimde yürütülmesinin sağlanması için gerekli programlamaları yapmak, denetlemek, 

f) Belde sınırlarında bulunan çöp konteynerleri ile ilgili tespit çalışmaları yapmak, eksiklikleri gidermek, tamire gerek duyulan konteynerleri tamir etmek için gerekli çalışmaları yapmak (tekerlek, kapak gövde tamirleri, boya vb.) 

g) Kontroller sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve konteyner temini için gerekli iş ve işlemleri takip etmek, ihale dosyası hazırlamak, 

h) Belirli programlar dahilinde konteynerleri ve çevresini yıkamak, dezenfekte etmek için gerekli çalışmaları yapmak,

ı) Pazaryerlerinin çöplerini toplamak ve daha sonra süpürme ve yıkama işlemleri ile temizlenmesini sağlamak, 

i) Atık toplama araçlarına alınamayacak büyüklükteki eski ev eşyalarının (koltuk, kanepe, dolap vb) toplanmasını sağlamak, 

j) Beldemiz sınırları içerisinde bulunan site ve benzeri yerlerde şahıslar tarafından yapılan budama vb sonucu oluşan budama atıkları ile park ve bahçe atıklarının toplanmasını sağlamak,

k) Kurban Satış ve Kesim yerlerinde temizlik çalışması ve dezenfeksiyon işlemi yapmak, 

l) Hanelerde veya iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonucu oluşan moloz ve yıkıntı atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasını sağlamak, 

m) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti kamuya ait olan boş arazilerin belirli aralıklarla temizliğinin yapılmasını sağlamak,

n) Belediyemize ait park ve bahçelerin rutin temizliğinin yapılmasını sağlamak,

o) Yürütülen hizmetler ile ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediyemizin birimleri kanalıyla bildirilen talep ve şikâyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi ve şikayet sahibinin bilgilendirilmesini sağlamak, 

ö) Faaliyetler ile ilgili basında yer alan haberleri takip etmek, konuyla ilgili gerekli önlemleri almak, 

p) Belediyemiz internet sitesindeki bilgileri sürekli güncellemek, uygulamalara dair duyuru çalışmaları yapmak, 

r) Resmi Bayramlar ve Belediyemizce düzenlenecek etkinliklerde tören alanlarının temizliğinin yapılmasını sağlamak, 

s) Çalışma verimini ve kapasitesini arttırmak, dolayısıyla Belediye sınırlarında yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet üretebilmek amacıyla proje geliştirmek,

t) Hizmet kalitesini yükseltmek ve personelin daha etkili çalışmasını sağlayabilmek için eğitim toplantıları düzenlemek, 

u) İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak, işçi sağlığı ve işyeri güvenliği konusunda eğitimler verilmesini sağlamak, 

ü) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde Belediye Başkanının verdiği görevleri yapmak.

 

f) Hasta sevk, tedavi giderleri ile ilgili işlemleri takip etmek, 

 

 

VII. BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 22– (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

YÜRÜTME

Madde 23– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini; Bayırköy Belediye Başkanı adına Fen İşleri Memuru yürütür.

YÜRÜRLÜK

Madde 24– (1) Bu Yönetmelik; Bayırköy Belediye Meclisinin kabulü, Bilecik Valilik Makamına gönderilmesi ve müteakiben yayınlandığı tarihten sonra yürürlüğe girer.

 

                                                                                              Mustafa YAMAN

                                                                                              Belediye Başkanı   

 

T.C.

BİLECİK İLİ

BAYIRKÖY BELEDİYESİ

ZABITA BİRİMİ

TEŞKİLAT VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

            

             Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bayırköy Belediyesi Zabıta Memurluğu teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlamaktır.

Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Bayırköy Belediyesi Zabıta Memurluğunun tüm görev ve sorumluluk alanları ile çalışanların yetki ve sorumluluklarını kapsar.

            Yasal Dayanak

            MADDE 3- (1) Bayırköy Belediye Zabıtası aşağıdaki kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri gereği görev yapar;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 

2559 saylı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 

3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunu, 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 

5393 sayılı Belediye Kanunu, 

Belediye Zabıta Yönetmeliği, Polis Vazife ve Salahiyet Nizamnamesi, İşyeri Açma ve Çalışma ile bu kanunlara ait uygulama yönetmelikleri, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

            Belediye                      : Bayırköy Belediyesini,

            Başkan                        : Bayırköy Belediye Başkanını,

            Belediye Meclisini      : Bayırköy Belediye Meclisini,

            Amir                           :Bayırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kadrolu Zabıta Amirini,

            Memur                        :Bayırköy Belediyesi  Zabıta Memurlarını,

İKİNCİ BÖLÜM

Örgütlenme, Görev Alanı ve Çalışma Düzeni

            Örgütlenme

            MADDE 5- (1) Bayırköy Belediye Zabıta Teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş;  Zabıta Memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

            (2) Belirlenen üniforma ve teçhizatı kullanır. Çalışma saatleri hafta tatili dikkate alınarak ve süreklilik sağlanarak  Belediye Başkanı tarafından  belirlenir.

            Görev Alanı

            MADDE 6- (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir. Ayrıca Belediye Başkanı veya mülki amirin görevlendirmesi durumunda görevlendirme yapılan ve Belediye sınırları dışında kalan alanlarda görev yapılacaktır.

            Çalışma Düzeni

            MADDE 7-  (1) Belediye Zabıta Hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zabıta Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

            

             Yetkiler

            MADDE 8- (1) Emir alacağı Makam: Belediye Zabıtası direkt Belediye Başkanına                                     bağlı olarak çalışır. 

                        Belediye Zabıtasının Temel Görevleri

            MADDE 9- 

            (1) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtası tarafından yapılması gereken görevleri yapmak,  

            (2) 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte İlçe Belediyelerine verilen yetki çerçevesinde işyerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,

(3) Belediye yetkili organlarınca verilen görevleri yapmak, Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

(4) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak, uymayanları cezalandırmak, 

(5) Yasalara aykırı faaliyet gösteren işyerleri hakkında yasal işlem yapmak,

(6) Dilenenleri men etmek,

(7) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak,                           

            (8) Kamu malına zarar verilmesini önlemek,

            (9) Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma açık ve diğer tüm, işyerlerinin ve buralarda satılan malların denetimini yapmak,

            (10) Kimsesizleri, yardıma muhtaçları ilgili sosyal kurumlara iletmek,

            (11) Genel alanların kirletilmesini önlemek,

            (12) Gürültü yapanları engellemek

            (13) Seyyar satıcıları engellemek, pazaryerlerini denetlemek,

            (14) Etiket ve fiyat kontrolü yapmak,

            (15) Ölçü ve ayar kontrolü yapmak,

            (16) İşgaliye izni vermek, izinsiz işgalleri önlemek,

            (17) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,

            (18) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

            (19) Hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,

            (20) 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek,

            (21) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak, 

            (22) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

            (23) İlgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kurum ve kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

(24) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.

            Zabıta Memurluğu Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

            MADDE 10-   (1) Zabıta Memurluğu yetkileri aşağıda belirtilmiştir; 

            Zabıta Memurluğu Sorumluluğu

5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

            Biriminde yürütülen faaliyetlerde, yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği esaslarına ve 6331 sayılı kanun esaslarına göre gerekli tedbirleri işveren adına almak, İç Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak, bu kapsamda personel görevlendirmesi yapmak, organizasyonu sağlamak, İç Yönetmeliğin, kurul kararlarının ve diğer yayımlanan talimatların personele tebliğini sağlamak.

 

            Zabıta Memurunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

            MADDE 11- (1) Belediye Zabıtası, kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; 

            a) 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte İlçe Belediyelerine verilen yetki çerçevesindeki işyerlerinde gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

            b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, 

            c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, 

            ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, 

            d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder, 

            e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

            f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler 

            g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

            ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

            h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

            ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

            i) Birim Müdürlüğünde görevli işçi personel, puantaj kayıtlarını yapmakla yetkilendirilen personel tarafından, puantaj kayıtlarının çalışılan gün ve saatlere uygun olarak girilmesinden sorumludur. Bu personel, kayıtların yanlış hatalı girişi nedeniyle oluşacak kamu zararından öncelikli sorumludur. 

            j) Görev yaptığı faaliyete ilişkin yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinde belirtilen hususları öğrenir ve uygular. Kurul kararlarını ve diğer talimatları öğrenmek ve İç Yönetmelik ile Kurul Kararlarında/talimatlarda belirtilen hususları eksiksiz uygulamaktan sorumludur.

          Zabıta Ekibinin Görevleri 

 

            MADDE 12- (1) Belediye Zabıtası, kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; 

            a) Yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz görev yapılmasını sağlamak, 

            b) Verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

            c) Tüm sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri denetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek,

            ç) Sıhhi, gayri sıhhi (2. ve 3. sınıf) ve umuma açık işyerlerini sağlık elamanları ile birlikte hijyen ve mevzuatta belirtilen şartlara uygunluğu açısında denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık şartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddelerini imha etmek, 

            d) İşyerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek,

            e) Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen işyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek,

            f) Her türlü gıda imalatı yapan iş yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, uygun şartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal işlem yapmak, gerekli görülen hallerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmek, 

            g) Görev yaptığı faaliyete ilişkin yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinde belirtilen hususları öğrenir ve uygular. Kurul kararlarını ve diğer talimatları öğrenmek ve İç Yönetmelik ile Kurul Kararlarında/talimatlarda belirtilen hususları eksiksiz uygulamaktan sorumludur.

            ğ) İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik iş gruplarına ait işyerlerinde 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre denetim çalışmalarına destek vermek. 

 

            Pazaryerleri Denetim  Görevleri

            MADDE 13- (1) Pazaryerleri Denetim Ekibi Görevleri şunlardır;

a) Pazar kurulan sokaklar ve çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak, 

b) Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek, 

c) Pazar yeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak, 

ç) Belediye gelirleri açısından işgaliye ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek, faaliyetlerine engel olmak, 

d) Gıda maddelerinin uygun koşullarda satışını sağlayacak önlemleri almak,

e) Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerin bulunmasına mani olmak, 

f) Pazarlarla ilgili nizam ve intizamı sağlamak 

g) Pazar hizmetleri ile ilgili gelen talep ve önerileri değerlendirmek, 

ğ) 11.03.2010 tarih ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve aynı Kanunun 7. Ve 15. Maddelerine dayanılarak hazırlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını ve takibini sağlar,         h) Görev yaptığı faaliyete ilişkin yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinde belirtilen hususları öğrenir ve uygular. Kurul kararlarını ve diğer talimatları öğrenmek ve İç Yönetmelik ile Kurul Kararlarında/talimatlarda belirtilen hususları eksiksiz uygulamaktan sorumludur.

ı) Görevi ile ilgili her türlü çalışmada kurum içi ve kurum dışı bağlantıları kurmak, 

 

Gıda Denetim  Görevleri:

 

MADDE 14- (1) Gıda Denetim Ekibi Görevleri şunlardır;

            a) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 

b) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, 

c) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek. 

ç) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

d) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

e) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

f) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 

            g) Görev yaptığı faaliyete ilişkin yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinde belirtilen hususları öğrenir ve uygular. Kurul kararlarını ve diğer talimatları öğrenmek ve İç Yönetmelik ile Kurul Kararlarında/talimatlarda belirtilen hususları eksiksiz uygulamaktan sorumludur.

            ğ) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

Turizm Denetim  Görevleri:

            MADDE 15- (1) Turizm Denetim Ekibi Görevleri şunlardır;

            a)Sorumluluk alanımızda bulunan sahil, mesire alanı, kültürel ve tarihi tesislerde, mevzuat hükümleri gereği denetleme ve idari işlemleri yerine getirmek,

            b)Turistik amaçla sorumluluk alanımızda bulunan şahısları sağlıklı bir zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla denetlemelere aralıksız olarak devem etmek.

            c) Görev yaptığı faaliyete ilişkin yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinde belirtilen hususları öğrenir ve uygular. Kurul kararlarını ve diğer talimatları öğrenmek ve İç Yönetmelik ile Kurul Kararlarında/talimatlarda belirtilen hususları eksiksiz uygulamaktan sorumludur.

            Hizmet ve görevlerin icrası, işbirliği ve koordinasyon hizmetin icrası

            MADDE 16-  (1) Zabıta Memeurluğu hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

            a) Görevin kabulü, Zabıta Memurluğu`na Başkanlık Makamından havale edilen her türlü evrak kayda geçirilir,  sonra görev alınmış olur. 

            b) Görevin Planlanması; Zabıta Memurluğu’na havale edilmiş evrakı alan memur, bu evraka yasal mevzuata uygun olarak işlemini yapar.

            c) Görevin Yürütülmesi;  görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin, Kılık ve Kıyafet Kuralları

            Disiplin Cezaları

 

            MADDE 17- (1) Zabıta Memurluğunun emrinde çalışan tüm personelle ilgili disiplin ve cezai işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve İçişleri bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yapılır. 

            Kılık ve Kıyafet Kuralları

 

            MADDE 18- (1)  Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır: 

            a)Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir teçhizat veya madalya, rozet ve benzeri şeyleri takamaz. 

            b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri ile bağlı bulunduğu belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır. 

            c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı olmalıdır. 

            ç) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar. 

            d) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede olması gözetilir. 

            e) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim ve teftiş yetkisine sahip bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte giyinmelerini ve hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdürler. 

            f) Belediye zabıta personeli kollarına 10 uncu maddedeki görevlerine göre kolluk ve işaretleri takabilir. 

            g) Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personel tarafından yapılır.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Yürürlük

            MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik, Bayırköy Belediye Meclisinin kabulü ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Bayırköy Belediye Başkanı adına, Zabıta Memurluğu yürütür.

            Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

                        MADDE 21- (1) Bu yönetmelikte, Zabıta memurlarının özlük hakları ve diğer iş ve işlemleri ile ilgili yer almayan hususlarda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

                                                                                             Mustafa YAMAN

                                                                                             Belediye Başkanı     

 

 

 

T.C.

BİLECİK İLİ 

BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EVLENDİRME MEMURLUĞU

TEŞKİLAT VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

I. BÖLÜM

 

Genel Hükümler

 

            AMAÇ:

            Madde1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bayırköy Belediye Başkanı adına evlendirme hizmetlerini yürütecek olan Evlendirme Memurluğunun kuruluşunu belirlemek, evlendirme hizmetlerinde izlenecek esas ve usulleri tespit etmek ve uygulamada kolaylık sağlamaktır.

 

            KAPSAM:

            Madde 2-(1) Bu yönetmelik,

Bayırköy Belediye Başkanı adına evlendirme hizmetini yürütecek olan Evlendirme Memurluğu ve istihdam edilecek personelin görev, yetki ve sorumluluklarına,b)Evlendirme hizmetlerinin yürütülüşüne,c)Evlendirme hizmetlerinde kullanılacak kütüklerin tutuluş şekillerine ve dayanak belgelerinin düzenlenmesine, ilişkin esas, usul ve açıklamaları kapsar.

 

            YASAL DAYANAK:

            Madde 3- (1)Bu yönetmelik Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği ve ilgili kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir

 

            TANIMLAR:

            Madde 4- (1)Bu yönetmelikte geçen;

         a) Belediye                                : Bayırköy Belediyesi’ni,

         b) Belediye Başkanı                  : Bayırköy Belediye Başkanı’nı, 

         c) Müdürlük                              : Bayırköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nü

         d) Evlendirme Memurluğu        : Bayırköy Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nu,

         e) Evlendirme Memuru  : Bayırköy Belediyesi Evlendirme Memuru’nu,

         f) Nüfus Müdürlüğü                  :Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü,

         g) Evlenme Kütüğü                   : Evlenme akitlerinin yer aldığı defteri,

         h) Dayanak Belgesi                   : Evlenme akdine esas olan beyanname ve buna ekli

diğer kayıtları ifade eder.

 

II. BÖLÜM

 

Kuruluş ve Görevleri

 

            EVLENDİRME MEMURLUĞU:

            Madde 5- (1) Bayırköy Belediye Başkanı adına evlendirme hizmetlerini yürütmek üzere Evlendirme Memurluğu kurulmuştur.

(2) Bayırköy  Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Yazı İşleri Müdürlüğünün uhdesinde evlendirme yetkisine sahip bir ve birkaç evlendirme memuru ile yeteri kadar personelden oluşur. Evlendirme Memurluğu doğrudan Belediye Başkanına bağlıdır.

 

 

            MEMURLUĞUN GÖREVLERİ:

            Madde 6- (1) Evlendirme Memurluğunun görevleri şunlardır.

a)Evlendirme hizmetlerini yürütmek bu amaçla yapılan evlenme başvurularını kabul etmek ve sonuçlandırmak.

b)Mülkiye Müfettişleri, İl ve İlçe Nüfus Müdürleri ile Belediye Başkanı adına yapılan teftişler sonucunda düzenlenen raporların gereğini yapmak.

c)Evlenme evrakına ilişkin arşiv oluşturmak kütük ve dayanak belgelerini muhafaza etmek.

d)Hizmete ilişkin basılı evrakı temin etmek.

      e)Kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve emirlerin gereğini yerine getirmek.

 

            EVLENDİRME MEMURUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

            Madde 7- (1) Evlendirme Memurunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

a)Evlendirme Memuru, Evlendirme Memurluğunu yönetir ve yukarıdaki maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

b)Uluslararası evlenme cüzdanlarını Maliyeden almak bunları sırasıyla evlenme kütüğüne kaydederek, nikâh akdi yapılan çiftlere vermek.

c)Hizmetlerin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak. Yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığına tekliflerde bulunmak.

d)Memurluğun çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

      e)Memurlar arasında iş bölümü yapmak.

f)Evlenmeye ilişkin başvuruları kabul etmek ve randevuları düzenlemek.

      g)Evlenme kütüğünü yazmak ve nikâh kıymak.h)Evlendirme Memuru yukarıda sayılan görevlerden dolayı Belediye mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Belediye Başkanına, İlçe Nüfus Müdürüne ve İl Vatandaşlık ve Nüfus Müdürüne karşı sorumludur.

 

            BÜRO SERVİSİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

            Madde 8- (1) Evlendirme Memurluğunun görevleri şunlardır;

a) Memurluğun haberleşme, dosya, kayıt ve arşiv işlerini yürütür

      b) Döşeme, demirbaş, ayniyat işlemlerini yapmak, memurluğa ait döşeme ve demirbaşları korur.      c) Belediye Başkanı ve Evlendirme Memuru tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

 

d)Hizmetlerin etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar.

 

            GÖREV VE YETKİ DEVRİ:

            Madde 9- (1) Evlendirme memuru görev ve yetkisi, Bakanlar kurulunun 10.07.1985 tarihli ve 85/9747 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Evlendirme Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi uyarınca Bayırköy Belediye Başkanlığı’na aittir

 

(2) Belediye Başkanı bu görev ve yetkiyi bizzat kullanabilir veya evlendirme yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca belediye personeline devredebilir.

 

(3) Evlendirme memurları Belediye Başkanına karşı sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Bilecik Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne karşı da sorumludurlar.

 

 

            

            YETKİ SINIRLARI:

            Madde 10- (1) Bayırköy Belediyesi Evlendirme Memurları evlendirme yetkilerini Bayırköy Belediyesi sınırları içerisinde kullanabilirler.

 

            PERSONEL NİTELİKLERİ:

            Madde 11- (1) Evlendirme Memuru belediye üst düzey personeli arasından seçilir. Bu koşulun yanında evlendirme memurunun fiziki görünümünün ve diksiyonunun düzgün, genel kültür ve davranışlarının olumlu olmasına dikkat edilir. 

 

(2) Evlendirme Memuru Belediye Başkanı tarafından atanır. Evlendirme yetki ve görevi verilen personelin imza ve mühür örneği 3 gün içinde Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.

 

III. BÖLÜM

 

Evlenme Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

 

            HİZMETİN HUKUKİ DAYANAĞI:

            Madde12- (1) Evlendirme hizmeti; Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri, Nüfus Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülür.

 

            BÜTÜNLÜK:

            Madde13- (1) Evlendirme işlemleri nüfus hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra kuruluşlarına aittir. Bu nedenle, Bayırköy Belediyesi Evlendirme Memurluğu herhangi bir tereddüt halinde Bilecik Valiliği İl ve Merkez  İlçe Nüfus Müdürlüğü’yle ve işlemler nedeniyle de ilgili kurumlar ve diğer evlendirme memurları ile doğrudan yazışma yapar.

 

IV. BÖLÜM

 

Evlendirme Kütüklerinin Tutulması

 

 

            EVLENME KÜTÜĞÜ:

            Madde 14- (1) Evlenme akdinin bir sıra dahilinde geçirildiği deftere evlenme kütüğü denir. Bu kütüğün sahife birleşimleri İl Nüfus Müdürlüğü Mührü ile mühürlenir ve defterin kaç sahifeden ibaret olduğu yazılarak İl Nüfus Müdürüne tasdik ettirilir.

 

            KÜTÜKLERİN NUMARALANDIRILMASI:

            Madde 15- (1) Tasdik ve tasnifi yapılmış olan boş evlenme kütüklerinden, yıl içerisinde nikâh akdinin yoğun olduğu zamanlar düşünülerek yeteri kadar evlendirme kütüğü kullanılır. Yıl içerisinde kullanılan evlendirme kütüklerine zincirleme olarak kütük numarası verilir. Evlenme kütüklerinin sayfa numaraları da birbirini izleyecek şekilde düzenlenir. Evlenme sıra numaraları, birden fazla evlenme kütüğü kullanılması halinde, ikinci kullanılan deftere ait numaralar, evlenme kütük sıra numarası takip defterine işlenerek takibi yapılır.

 

(2) Evlendirme memurluğumuzca kullanılacak olan evlendirme kütüklerinin üzerinde evlendirme yönetmeliğine uygun;

a) “Bayırköy Belediyesi Evlendirme Kütüğü” yazılır.

            KÜTÜKLERİN KAPATILMASI:

            Madde 16- (1) Tasnif edilen ve aynı tasnif içerisinde kullanılacak evlenme kütükleri 31 Aralık günü son evlenme akdinin geçirildiği sayfayı izleyen boş sahifede kapatılır. Son defterin kapatma açıklamasında “…….. yılı evlenme kütüğünün …….. sayfasında toplam …….. adet evlenme akdi bulunduğu onanır.” sözleri yazılır. 

V. BÖLÜM

            YÜRÜTME:

            Madde 17- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Bayırköy Belediye Başkanı yürütür.

            

            YÜRÜRLÜK:

            Madde18- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra kesinleşmesine müteakiben yürürlüğe girer.

 

                                                                                              Mustafa YAMAN

                                                                                              Belediye Başkanı 

 

 

T.C 

BİLECİK İLİ

BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

VETERİNER İŞLERİ TEKNİKERLİĞİ

TEŞKİLAT VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç: 

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri Teknikerliği kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam: 

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Veteriner İşleri Teknikerliği personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak: 

MADDE 3 – Veteriner İşleri Teknikerliğine ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. Veteriner İşleri Müdürlüğü bu yönetmelik ile verilen görevlerini; 5393 Sayılı Belediye Kanunu,  5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Koruma Yönetmeliği 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıta Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki sağlığı Gıda ve Yem kanunu esasları doğrultusunda yerine getirir.

Tanımlar ve kısaltmalar:

MADDE 4 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasındaki tanımlar; 

a)         Başkan : Bayırköy Belediye Başkanı, 

b)         Belediye : Bayırköy Belediyesi, 

c)         Başkanlık : Bayırköy Belediye Başkanlığı, 

d)         Memur ve diğer personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat: 

MADDE 5 – (1) Veteriner İşleri Teknikerliği Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 

a-)Veteriner Teknikerliği

 

Bağlılık:

MADDE 6 – (1) Veteriner İşleri Teknikerliği Belediye Başkanına  bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 Görev, Yetki ve Sorumluluk

Veteriner Teknikerliğinin görevleri:

MADDE 7- (1) Veteriner Teknikerliği görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre Veteriner İşlerinin sorumluluklarını yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının yapılmasını sağlamak.

c)Beldemiz sınırlarımızda bulunan kırsalda devam eden hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimize sağlıklı hayvan üretimine yönelik danışmanlık/eğitim hizmeti vermek, 

ç) Beldemiz sınırlarımızda bulunan kırsalda yürütülen hayvancılık faaliyetlerini yerinde incelemek, hayvancılığın geliştirilebilmesi için AR-GE çalışmaları yapmak, 

d) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde bulunan sahipsiz hayvanlar Hayvan Sağlığı Merkezi (Bakım evi) bünyesindeki nöbet hizmetlerine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün talebi olması halinde Veterinerlik desteği vermek, 

e) Hayvansal gıda üretim ve satış yerlerinde hijyenik ortam oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik danışmanlık hizmeti vermek ve eğitim/seminer düzenlemek, 

f)  İnsan sağlığını tehdit eden Zoonoz hastalıklarının önlenmesi amacıyla tavsiye çalışmaları yapmak.

g) 5199 ve 5996 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, hayvanlarla ilgili salgın hastalıklar konusundaki alınacak tedbirlere yönelik hayvancılık ile ilgili kırsalda bulunan çiftçilere yerinde danışmanlık hizmeti sunmak, 

ğ-) Belediyemizin stratejik planında yer alan hedeflerin gerçekleşmesine yönelik hazırlanan proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihale dosyalarını hazırlamak ve belediyemizin ilgili birimleri ile iş birliği içerisinde ihalelerini gerçekleştirmek, 

h) Üst yönetim tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Hayvan Sağlığı Hizmeti:

MADDE 8 – Hayvan Sağlığı Danışmanlık Servisi görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununa göre analitik bütçe ilke esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, servisin ödeneğini belirlemek.

b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre Veteriner İşleri sorumluluklarını yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının yapılmasını sağlamak.

c) Beldemiz sınırlarımızda bulunan kırsalda devam eden hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimize sağlıklı hayvan üretimine yönelik danışmanlık/eğitim hizmeti vermek, 

ç) Beldemiz sınırlarımızda bulunan kırsalda yürütülen hayvancılık faaliyetlerini yerinde incelemek, hayvancılığın geliştirilebilmesi için AR-GE çalışmaları yapmak, 

d) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde bulunan sahipsiz hayvanlar Hayvan Sağlığı Merkezi (Bakım evi) bünyesindeki nöbet hizmetlerine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün talebi olması halinde Veterinerlikdesteği vermek, 

e) Hayvansal üretim için kullanılan hayvan, yem ve ilaçlar konusunda toplumu bilgilendirmek üzere danışmanlık hizmeti vermek, 

f) Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarında, kırsalda hayvancılık ile ilgili çifçilerimize yerinde danışmanlık hizmeti vermek, eğitim/seminer düzenlemek, 

g) İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak belediye içi birimler (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Şube Müdürlüğü) ve resmi kuruluşlarla (Tarım İlçe Müdürlüğü, Çevre Orman İlçe Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Kurulu vs.) koordine kurularak, alınan kararlar hakkında halkı bilinçlendirmek, vatandaşların bilgi seviyesini artırmak, 

ğ) Hayvansal gıda üretim ve satış yerlerinde hijyenik ortam oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik danışmanlık hizmeti vermek ve eğitim/seminer düzenlemek, 

b-) İnsan sağlığını tehdit eden Zoonoz hastalıklarının önlenmesi amacıyla tavsiye çalışmaları yapmak.

c) Görev yaptığı faaliyete ilişkin yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinde belirtilen hususları öğrenmek ve uygulamak, Kurul kararlarını ve diğer talimatları öğrenmek ve İç Yönetmelik ile Kurul Kararlarında/talimatlarda belirtilen hususları eksiksiz uygulamak, 

i) Veteriner İşleri tarafından, hizmete yönelik verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

 

MADDE 9 –  

a-)Büroya gelen evrakların yasal süresi içerisinde cevaplandırılıp onay ve sisteme kaydı yapıldıktan sonra arşivlenmesini sağlamak,

b-) Yayımlanan kanun, mevzuat, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat ve diğer düzenlemelere uymak ve takip etmek,

c) Hazırlanan tüm evraklarda Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliğine uygun şekilde evrak hazırlamak,

d) İhale öncesi ve sonrası evrakları hazırlamak ve ihalelerin prosedüre uygun yasal sürelerini takip edip gerekli belgeleri hazırlamak, arşiv kayıtlarını tutmak,

e) İhale bitiminde firmalarla sözleşme yapılıp, işe başlama, işyeri teslim gibi işlerin takibi ve yazışmalarını yapmak, dosya açıp evrakları arşivlemek,

f) Amirleri tarafından verilen büro hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek,

g) Yapılan resmi yazışmaların tüm aşamalarının takibini sağlamak.

ğ) Birim personeli ile ilgili yıllık izin ve rapor evraklarını düzenleyerek puantaj kaydını tutmak.

h) Birim Müdürlüğünde görevli işçi personel, puantaj kayıtlarını yapmakla yetkilendirilen personel tarafından, puantaj kayıtlarının çalışılan gün ve saatlere uygun olarak girilmesinden sorumludur. Bu personel, kayıtların yanlış hatalı girişi nedeniyle oluşacak kamu zararından öncelikli sorumludur. 

ı) Veteriner İşleri belediye başkanı tarafından idari faaliyetlerine yönelik verilecek diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlük yetkisi: 

MADDE 10 –  (1) Veteriner İşleri , bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.  

Müdürlüğün sorumluluğu: 

MADDE 11 –  (1) Veteriner İşleri teknikerliği, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, görevleri yerine getirirken yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinde belirtilen hususların uygulanmasını sağlamak ve yürütmekle sorumludur. 

 yetki ve sorumluluğu: 

MADDE 12 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu şunlardır;

a) Veteriner İşleri teknikerliği Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b) Veteriner Teknikerliği her türlü çalışmalarını düzenler. . 

c)  Veteriner Teknikerliği diğer Müdürlükler arasında koordinasyon sağlar. 

d) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar. 

e) Müdürlüğünde görevli personelin statüsüne göre izinlerinin bağlı oldukları yasal mevzuat ile Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslar ve süreler içerisinde kullandırılmasını planlar.

f) Emrinde görevli işçi statüsündeki personelin haftalık 45 saat çalıştırılmasını sağlar, 45 saatin üzerindeki çalışmalar, Pazar günü çalışmaları, bayram çalışmaları vb. çalışmalar için iş kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve Teknik Şartname esaslarına göre işlem yaptırır. 

g) Biriminde yürütülen faaliyetlerde, yürürlükteki Bayırköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği esaslarına ve 6331 sayılı kanun esaslarına göre gerekli tedbirleri işveren adına alır, İç Yönetmeliğin uygulanmasını sağlar, bu kapsamda personel görevlendirmesi yapar, organizasyonu sağlar, İç Yönetmeliğin, kurul kararlarının ve diğer yayımlanan talimatların personele tebliğini sağlar.

ğ) Emrinde görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, görevlerine yönelik personelini yetiştirir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması: 

MADDE 14- (1)         Veteriner teknikerliğine verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine ve/veya elektronik ortamdan havale edilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması:

MADDE 15- (1) Veteriner İşleri iş ve işlemler veteriner teknikerliği tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi:

MADDE 16 – (1) Görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

(2) Müdürlükte görevli tüm personel yürüttükleri faaliyetlerde görev sorumlulukları ile görev tanımları dahilinde müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Olağanüstü durumlarda (pandemi, seferberlik vb.) çalışma saatlerinde uygulanacak esnek çalışma vb. uygulamalarda, vardiyalı personel, bu yönetmelikle belirlenen görevleri Görev Tanım Formlarında belirtmesine bakılmaksızın yerine getirir.

Diğer kurum ve Kuruluşlarla koordinasyon: 

MADDE 18 –

a) Veteriner teknikeri Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar;  Belediye Başkanının imzası ile yürütülür. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlemler: 

MADDE 19 – 

a) Servise gelen evrakın önce kaydı yapılır. Başkan tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Gelen giden evrak kayıt, havale ve diğer arşiv kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. 

 

 

 

 

 

.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 23 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Disiplinle ilgili işlemlerde disiplin amirliği yönetmeliğine uyulur. 

Yürürlük 

MADDE 24 – (1) Bu yönetmelikte Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

                                                                                                        Mustafa YAMAN

                                                                                                         Belediye Başkanı     

 

2023 yılı temmuz ayı meclis topl.

1--Belediye Düğün Salonu Kirasının Belirlenmesi

14--Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz Ayı olağan toplantısında,Belediye Düğün Salonu Kirasının 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (f) bendi gereğince KDV Dahil 500.00 TL. olarak belirlenmesine; 

 

Oy Birliği ile karar verilmiştir.

2023 yılı haziran ayı meclis topl.

1--Mermer Tozu İşgaliye Bedelinin Belirlenmesi

2--Beril ÇOBAN`ın Gündem Dışı Dilekçesinin Görüşülmesi

12--Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısında ,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Fabrikalar mermer tozu ve taşını Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon mermer tozu ve taşına  karşılık 2.000.00 TL. işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ;   

Oy birliği ile karar verildi. 


13--Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan Meclis toplantısında Beril ÇOBAN`a ait gündem dışı olarak sunduğu dilekçesi, oy birliği ile kabul edilerek,dilekçenin görüşülmesine geçildi. 

 

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan Meclis toplantısında,ilgi dilekçeye istinaden talep edilen Bayırköy Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisine giriş tarife değişiklik talebi :

 

Oy çokluğu ile red edilmiştir.

2023 yılı mayıs ayı meclis topl.

1--2022 YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ

11--Belediyemiz 2022 Mali Yılına ait Belediye Bütçesi Kesin Hesap cetvellerinin ,Mali Hizmetler Müdürlüğünce ,Belediye Bütçe Muhasebe Usülü Yönetmeliğinin 40.cı maddesine göre 28/04/2023 tarih ve 19 sayılı Encümen Kararı ile usul ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği görülerek ,Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 42.ci maddesi gereğince  görüşülmesine geçildi.

 

GELİR BÜTÇESİ

 

2022 Mali yılı  gelir bütçesi 12.000.000,00-TL. olarak hazırlanmış olup,bütçe tahsilatı tahmin edilen bütçenin üzerinde olduğundan 05/10/2022 tarihinde 38 nolu  Meclis Kararı ile 5.500.000,00 TL. Ek Bütçe yapılmış  ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000,00 TL.olmuştur.2022 Mali Yılı Bütçe Gelir gerçekleşmesi toplam 14.697.893,76 TL.tahsil edilmiştir. Bütçe Tahsilatı gerçekleşme oranı % 83,99 dur.

 

GELİRLER
            
01 Vergi Gelirleri ......................... ................................ 3.683.699,14-TL
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri..........................   .    4.965.861,45-TL.
04 Alınan Bağışlar ve Yardımlarla Özel Gelirler................786.007,10-TL.
05 Diğer Gelirler..................................................... .    4.977.326,37 -TL.
06 Sermaye Gelirleri................................................ .  284.999,70-TL.

Olmak üzere toplam ................................................     14.697.893,76-TL.

 

GİDER BÜTÇESİ 

2022 Mali yılı gider bütçesi 12.000.000.00-TL. olarak hazırlanmış olup,tahakkuk eden Gider tahmin edilen bütçe giderinden yüksek olduğundan 05/10/2022 tarihinde 38 nolu meclis kararı ile 5.500.000,00 TL.Ek Bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000,00 TL.olmuştur.  2022 Mali Yılı Bütçe Gider gerçekleşmesi toplam 14.532.229,11 TL.harcanmış olup, Bütçe gerçekleşme oranı % 83,04`tür.    

 

GİDER BÜTÇESİ

 

01 Personel Giderleri ......................................................  2.877.627,31-TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi.... .........       397.027,30-TL
03 Mal ve Hizmet Alımları Gideri .................................     8.139.940,74-TL
04 Faiz Giderleri  ...................................................................11.541,25-TL
05 Cari Transferler .......................... .................................   351.755,12-TL.
06 Sermaye Giderleri......................................................   2.709.337,39-TL.

07 Sermaye Transferleri....................................................45.000,00-TL.

08 Borç Verme                ..................................................  00,00-TL.

Olmak üzere toplam giderlerimiz................................ 14.532.229,11-TL.

 

Olduğu yıl içinde, harcanmayan 2.967.770,89 TL. ödeneğin imha edildiği yılı içinde ve önceki dönemlerde tahakkuk edipte, ödenmeyen,233.542,43 TL.` nin Bütçe emanet hesabına alındığı, Bilecik Ziraat Bankasında 490.879,17 TL. bakiyenin 2023 yılına devrettiği anlaşılmış olup, 2022 mali yılına ait, idari ve kesin hesabı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Yönetim Muhasebe ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tanzim edildiği görülerek, 2022 Mali yılı idari ve kesin hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince kabulüne:       
         Oy Birliği ile karar verildi.    

 

2023 yılı nisan ayı meclis topl.

1--2022 Yılı İcraat Faaliyet Raporu

2--Daimi Encümen Üyesi Seçimi 2 asil

3--İmarla ilgili konularda Araştırma yapmak üzere 1 yıllık İmar Komisyonu Oluşturulmas

4--Bir yıllık seçilmek üzere ,Araştırma ve Değer Tesbit Komisyonu Oluşturulması

7---Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2022 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2022 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne; 

Oy birliği ile karar verildi. 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

İÇİNDEKİLER 

I-GENEL BİLGİLER 

A-MİSYON VE VİZYON 

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1-FİZİKSEL YAPI

 2-ÖRĞÜT YAPISI

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

4-İNSAN KAYNAKLARI 

5-SUNULAN HİZMETLER 

6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLE 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A-MALİ BİLGİLER 

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

2-MALİ DENETİM SONUÇLARI 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A-ÜSTÜNLÜKLER 

B-ZAYIFLIKLAR

 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

EKLER:1-ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

              2-HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

              3-MALİ HİZMETLER BİRİM YETKİLİSİ BEYANI

2022 MALİ  YILI 

BİLECİK İLİ BAYIRKÖY

   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 
SUNUŞ

Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri; 

           01.01.2022  ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2022 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır. 

          03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.                  

                    Değerli Meclis Üyeleri; 

      Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2022 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2022 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 

                 Değerli Meclis Üyeleri;

         Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2022 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.

         Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın

yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. 

Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım.                                                               

                                                                                                Mustafa YAMAN

                                                                                               Belediye Başkanı GENEL BİLGİLER  

                A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :

               Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

          Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.

B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ) 

          Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. 

          Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. 

          Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.

          İLKELERİMİZ

          1. İnsan odaklı olmak

2. Adil ve tarafsız olmak 

3. Güvenilir olmak 

4. Dürüstlük 

5. Çağdaşlık

6. Katılımcılık 

7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık

8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 

10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması 

11. Doğaya ve çevreye saygı 

12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek 

13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 

14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 

15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak 

 II-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar

      Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;

 BELEDİYE KANUNU

Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

   a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

   b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

   c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

   d) Borçlanmaya karar vermek.

   e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

   f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

          g) Şartlı bağışları kabul etmek.

          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

        j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

        k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

        l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

       m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.      

       n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

       o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

       p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

 r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

 s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

          Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

        Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

       Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

      Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

   Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.

        Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.

       Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.

       Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.

             Encümenin görev ve yetkileri

             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

       b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

       c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

       d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

       e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

       f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

       g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

       h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

       i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

         MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

  b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

  c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

  d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

  e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

  f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

  g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

  h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

  i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

  j) Belediye personelini atamak.

  k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

  l) Şartsız bağışları kabul etmek.

  m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

  n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

  o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

  p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

          Faaliyet raporu

      MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

       Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

       MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

       KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sorumluluk ilkesi

 MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.

Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi

MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

 Açıklık ilkesi

 MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.

(2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

Tam açıklama ilkesi

MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.

(2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.

Tutarlılık ilkesi

MADDE 8 –(1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.

           (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

                    Yıllık olma ilkesi

                      MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

                     Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,

                     İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler

           MADDE 10 –(3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim         faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.      

       (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.

         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

          İdare faaliyet raporu

          MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.

         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.

            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 

     1) Fiziksel Yapı :

Bayırköy Belediyesi 1986 yılında kurulmuştur.Gazi Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Sarmaşık Mahallesi olmak üzere toplam 3 mahallesi bulunmaktadır.

31.12.2022 tarihi itibariyle nüfusu 1.786` dır.  

     2) Örgüt Yapısı :

            Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olmak üzere 3 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni, toplantıları 5393 sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince Belediye Encümenince belirlenen her hafta perşembe günü toplanmaktadır.

          Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince her ayın ilk haftasında Çarşamba günleri düzenli olarak toplanmaktadır. Belediye meclisimizce tatil dönemi değişik aylarda belediye Meclisimizce belirlenmektedir.            Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Veteriner Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğu örgütsel yapı içindedir. 

     3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :   

          Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması amaçlanmıştır.Belediyemizde bütün servislerde bilgisayar bulunmakta ve gerekli programlar alınmıştır.

        5393 Sayılı Belediye Kanunu,       

         Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği,       

        5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği,     

         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

         4857 Sayılı İş Kanunu,  

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

         2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

         Evlendirme Yönetmeliği,

         3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile

Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,

İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır.

Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;

 

MAKİNE VE ALET ADIMİKTARIBİRİMBULUNDUĞU SERVİS
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR7TAKIMBELEDİYEMİZ SERVİSLERİ
MASA ÜSTÜ ANA BİLGİSAYAR1TAKIMMUHASEBE SERVİSİ
LAP-TOP BİLGİSAYAR6ADETBAŞKANLIK(2)+SEKRETERLİK (2) SPOR SALONU(2)
PLAZMA TELEVİZYON2ADET1 ADET BAŞKANLIK 1 ADET ALAN KAMERA
NORMAL TÜPLÜ TELEVİZYON3ADET1 BAŞKAN 1 BEKÇİ ODASI1 MUHTARLIK

KÜÇÜK TÜPLÜ 

 

 

TELEVİZYON

1ADETBELEDİYE
YAZICI MAKİNE10ADETBELEDİYEMİZ SERVİSLERİ
BÜYÜK FOTOKOPİ MAKİNASI1ADETBELEDİYEMİZ YAZI İŞLERİ
NOKTA VURUŞLU YAZICI2ADETMUHASEBE VE TAHSİLAT SERVİSİ
SANAYİ TİPİ KLİMA6ADET

3 ADET DÜĞÜN SALONU

3 ADET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SALON TİPİ KLİMA4ADETMUHASEBE+SEKRETERLİK+FEN İŞLERİ+TAHSİLAT
HAVA TEMİZLEME MAKİNESİ1ADETBELEDİYE BAŞKANLIK MAKMAMI
FOTOĞRAF MAKİNESİ3ADETBELEDİYE BAŞKANLIK
BANKA POST CİHAZI1ADETTAHSİLAT SERVİSİ
SU SAYAÇOKUMA EL TERMİNALİ1ADETTAHSİLAT SERVİSİ
ANONS SES CİHAZI1ADETSEKRETERLİK
HOPARLÖR24ADETBELDE İÇİ
YÜZ OKUMA CİHAZI1ADETPERSONEL TAKİP İÇİN
ANFİ TAKIMI+KOLON1TAKIMBELEDİYE BAŞKANLIĞI
ISITICI UFO6ADETBELEDİYEMİZ SERVİSLERİ
MOBESA CAMERASI+MERKEZİ SİSTEM13ADETBELEDİYE BAŞKANLIK
REGÜLATÖR1ADETBELEDİYE BİNASI
FAX CİHAZI1ADETSEKRETERLİK
MİNİ BUZDOLABI1 ADETBELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALAN TTNET VERİCİ2ADETBAŞKAN DİNLENME ODASI
ÜFLEMELİ YAPRAK TOPLAMA MAKİNESİ1ADETBELEDİYE BAŞAKNLIĞI
ANONS SES YAYIN CİHAZI1TAKIMSEKRETERLİK
47.000 LİK TİP KLİMA1ADETBELDEMİZ CANİİ İÇİN
KYOCERA FS3040 YAZICI1ADETBELEDİYE SERVİSLERİ

 

 

 

SEBO MARKA HALI SÜPÜRME MAKİNASI2ADETBELDEMİZ CAMİİ İÇİN
GECE GÖRÜŞ MOBESA CANERA2ADETMUHTELİF BELDEMİZ SOKAK.
400 LİTRE BENZİNLİ BETONYER MAKİNESİ1ADETFEN İŞLERİ
BİLGİSAYAR + YAZICI VE EKİPMANLARI1TAKIMFEN İŞLERİ
BİLGİSAYAR MONÜTÖRÜ BÜYÜK1ADETBAŞKANLIK  MAKAMINA
TANİTA MARKA BC 601 GOLD VUCUT ANALİZ TARTISI1ADETPLATES KURSU
BATERİ TAKIMI MÜZİK ALETİ1TAKIMİLKÖĞRETİM OKULU
VESTEL MARKA EKO NOFROST 480 A+BUZDOLABI1ADETBELDEMİZ SAĞLIK OCAĞI
AKILLI SAYAÇ SU YÜKLEME MAKİNESİ1ADETTAHSİLAT SERVİSİ
ÜTÜ VE ÜTÜ MASASI1TAKIMBİÇKİ DİKİŞ KURSU
OVERLOP MAKİNASI1ADETBİÇKİ DİKİŞ KURSU
SU ARITMA CİHAZI2ADETBELDEMİZ İLKÖĞRETİM OKULU
7211 PLU SALON TİPİ DIŞ KLİMA1ADETBELEDİYE
3.000 WAT KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

1

 

 

 

ADETBELEDİYE BAŞKANLIĞI
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI1ADETYAZI İŞLERİ SERVİS
GOLD MASTER MÜZİK SİSTEMİ1ADETPLATES KURSU İÇİN
OLEMAC/BCH 40 BP MOTORLU TIRPAN1ADETBELEDİYE
SRT 60 YÜZ TANIMA TERMİNALİ1ADETBELEDİYE
REGAL CMI 12122 ÇAMAŞIR MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ
GRUNDUG GD 92 9 KĞ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ
FANTOM ISLAK KURU ECO WD 2700 SÜPÜRGE1ADETPLATES KURSU EĞİTİCİ

            4) İnsan Kaynakları :

         Belediyemiz Bakanlar Kurulu Karar ile uygulamaya konulan İl Özel İdareleri ve Belediyeler Norm Kadro Uygulaması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde belediyemiz D1 grubunda yer alan bir belediyedir.

Belediye Meclis Üyelerimiz;                                                                                                     

1-

AKP

Serdar ÇEVİK

2-

AKP

Ahmet KIZMAZ

3-

AKP

Ahmet ÜNAL

4-

AKP

Hüseyin KARA

5-

AKP

Gönül ASLAN

6-

CHP

Hakan ÖZDEMİR

7-

CHP

Önder AKKAYA

8-

CHP

Metin ŞİNAL

9-

CHP

Özcan KAN

 

 

      

               

                                                                                       

       Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2022 yılı içinde (5) adedi dolu ve (15) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 07.12.2022  tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzatması yapılmıştır.

657 S.K. MEMUR KADRO:

PERSONEL ADI SOYADIEĞİTİM DÜZEYİKADRO ÜNVANI
ŞENAY ÇAKIRLİSANS MEZUNUMALİ HİZ.MÜD.
BURAK ERBERBERÖN LİSANS MEZUNUVETERİNER SAĞLIK TEK.ZABITA MEM. VEKALET
UFUK DUYARÖZ LİSANS MEZUNUTEKNİKER

5393 S.SK. 49. MADDESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

PERSONEL ADI SOYADIEĞİTİM DÜZEYİSÖZ.KADRO KARŞILIĞI
YAŞAR KAYADELENLİSANS MEZUNUEKONOMİST SÖZ.KADRO KARŞILIĞI
SETHAT PALALİSE MEZUNUEĞİTMEN SÖZ.KADRO KARŞILIĞI

 

           Belediyemizde işçi norm kadroya göre, temizlik, hizmetli şöför ve diğer hizmetlerinde, Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı 1 işçi personel kurum değiştirmesi sebebiyle 9 (dokuz)  dolu durumdadır.

DAİMİ İŞÇİ PERSONEL:     

PERSONEL ADI SOYADIEĞİTİM DÜZEYİKADRO ÜNVANI MESLEK KODU
ŞÜKRÜYE ATAY ALKANÖN LİSANS MEZUNUMESLEK KODU:9622.02
FARUK ERSÖZORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU :8332.02
LEVENT GÜLORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:8182.07
RAHMİ YALÇINORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU9622.02
BURAK KAYGISIZLİSANS MEZUNUMESLEK KODU:4321.25
İLKAY KAHRAMANORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:7412.10
ŞÜKRÜ KAĞAN ÖZKANÖN LİSANS MEZUNUMESLEK KODU:3112.04
SELAMİ KUVANÇLİSANS MEZUNUMESLEK KODU:9623.01
MERT SARMAŞIKORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:5163.01
İBRAHİM ENES KARAORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:5163.01

5) Sunulan Hizmetler :  

            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

   Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2022 ile 31.Aralık.2022 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

 Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

 Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında (12) toplantı yapılmış ve 01 nodan 47 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır.

Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                      

Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

Belediye Encümenimiz 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 56 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.

         Evrak Kayıt İşlemleri :

Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.

01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 

717 adet Gelen evrak 

166 adet dilekçe

653 adet Giden evrak olmak üzere toplam gelen ve giden evrak sayısı 1.536 adet evrak işlem görmüştür.

 Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 5 adet Memur personelimiz ile 9 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir

Evlendirme İşlemleri : 

            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Rapuru doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR,  ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir.

        Nikah akdinden sonra (7) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.

 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (13 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 

             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  :

Faaliyet  dönemini kapsayan 01.Ocak.2022 ile 31.Aralık.2022 tarihleri arasında

         Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.    

         Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.

        Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb. ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilip ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.

        Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.

        Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

       Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.

       Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.

 2022 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.

Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı, bes ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.

  Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 

  Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.

  Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

  2022 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (4 adet arsa alış ve 6 adet  kiralama) olmak üzere toplam (10) adet satın alma ve kiralama ihalesi yapılmıştır.

  Yine 2022 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (2) adet ihale yapılmıştır.

      Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

        Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.

        Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb. gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.

           Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi

yazı ve dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.

-2022 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi  Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca  karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

          -Belediyemizin Tahmini 2022 Mali Yılı gelir bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, tahmin edilen bütçe geliri yüksek olduğundan 05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.00 TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00 tl. olmuştur.2022 yılı  bütçe gelir gerçekleşmesi 14.697.893.76-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 83.99’dür.

        -Belediyemizin Tahmini 2022 Mali Yılı gider bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, tahmin edilen bütçe gideri yüksek olduğundan 05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.000.00 TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00 tl. olmuştur.2022 mali yılı bütçe gider gerçekleşmesi 14.532.229.11-TL. olmuştur. Tahmini giderin bütçede gerçekleşme oranı % 83,04dir.

    -2024 Yılı Tahmini Bütçesi 30.000.000.00.TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2024 yılı başından itibaren uygulamaya konulacaktır.

  -Mevcut personelin hak edişleri tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış ve  zamanında ödenmiştir.

  -Belediyemiz elektrik, doğalgaz, ttnet, sabit telefonlar, kurumsal hatların kullanım ve  tüketim bedelleri  düzenli olarak ödenmiştir.

    -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi trafik sigorta işlemleri, fenni muayene işleri ve  Periyodikbakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, ihtiyaçları olan Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlar da karşılanmıştır.

    -Beldemizde mevcut 5 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.

     -Beldemizde bulunan 4-6 yaş grubu kuran kursu öğrencileri için, ihtiyaçları olan temizlik malzemeleri oyun ve eğitici araç gereçler alınmıştır.Ayrıca anılan öğrencilerin beslenme saati için belediyemiz tarafından kahvaltı ve yemek malzemeleri ve içecekleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.Elektrik ve doğalgaz tüketim bedelleri de yine belediyemiz tarafından ödenmektedir.Ayrıca çocukların bakımı ve temizlik işleri için hafta içi her gün yarım gün hizmet alımı yapılmaktadır.Çocuklarımıza istekleri üzerine dijital baskılı tişört yaptırılmıştır. Ayrıca kuran kursu öğrencileri için 15 takım çift kişilik werzalit okul sırası alınmıştır.

      Ayrıca yılı içinde kuran kursu sınıflarında ısınma problemi olduğu için duvardan duvara bukle halı alınmış ve kaplatılmıştır. Boya badana işleri yaptırılmış arızalı olan kapı pencere vb. gibi tadilat işleri yaptırılmıştır.Giriş bölümüne korkuluk ve tabela yaptırılmış bayrak direkleri değiştirilmiştir.Pencerelere yeni stor perdeler alınmıştır.

    -Beldemiz Fatih Mahallesinde bulunan kapalı spor salonunun wc ve duşlarında soryn yaşandığı için yeniden kırılarak fayans ve kalebodur değişimi yapılmış bu işler için gerekli olan  fayans ve kalebodurlar temin edilmiştir. (45x45 marvy mat rec end.)

    -Belediyemiz tarafından kurulan personel alımı amaçlı  Bayırköy Belediyesi Personel Limited Şirketi hesabına, Belediyemiz cari hesabından  45.000.00 tl.(Kırkbeşbin) tl.  sermaye aktarımı yapılmıştır.

    -19.03.2023 tarihinde  18 mart Çanakkale şehitlerini anma  haftası sebebiyle bayanlara yemekli rehberli  Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.

   -Yine belde halkından gelen yoğun istek üzerine belde halkına hitaben 2 otobüs yemekli rehberli Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.

-Beldemizde devam eden  erkek kuran kursu öğrencilerinin isteği üzerine yemekli rehberli   İstanbul gezisi düzenlenmiştir.

  - 20.11.2022 tarihinde beldemiz gençlerinin isteği üzerine  belediye otobüsü ile yemekli Bolu gençlik  gezisi düzenlenmiştir. 

  -Beldemiz Sarmaşık Mahallesi caminin ihtiyacı olan  syor perde ve namaz vakitlerini gösterir dijital saat (büyük imsakiye) alındı.

       -Beldemizde yaşayan yardıma muhtaç, yalnız yaşayan, yaşlı ve düzenli geliri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, belirli aralıklarla, kış aylarında ısınmaları amacı ile kömür alınmış ve  kendilerine teslim edilmiştir.

      -Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere, kazma , kürek el arabası, çivi, mala, inşaat teli, muhtelif yapıştırıcı, sulama hortumu, şıngıl,bahçe makası, naylon,süpürge sapı, vb  şeklinde nalbur malzemeler muhtelif zamanlarda peyderpey alınmıştır.

   -Beldemizde mevcut kısa ara sokaklara, kötü hava şartları sebebiyle, bozulan yerlere, ve beldemizde elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması sebebiyle bozulan, yol, kaldırım ve bordürler için, yeniden kaldırım taşı ve bordür alınmış,bozulan yerlere döşenmiştir.Ayrıca bu yapılan kaldırım ve yol düzenlemelerinde, su ve kanalizasyon patlak tamir ve yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere,kum çakıl,döşeme altı ve döşeme üstü  malzemeler alınmıştır.

     -Beldemiz eski ceza evinde ikamet eden bal liginde oynayan amatör bayırköy spor kulübü oyuncularının 2 aylık  tablotdot günlük yemek bedeli ödendi. 

     -Belediye hizmet binası, umumi wc ler, meydan çeşmeleri, spor salonları, kuran kursları binası, düğün salonu,beldemiz ilköğretim okulu, vb  yerlerde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alınmıştır.Ayrıca Çarşamba günleri beldemizde kurulan pazar sebebiyle, çevrenin temiz tutulması amacı ile, sebze ve meyve artıklarını koymaları için, pazarcılarına dağıtılmak üzere çöp poşetleri alınıp, pazarcılara her hafta dağıtılmıştır.

     -Belediyemizde kullanılmak üzeye 1 adet omson kırıcı delici hitli dh 40 mr alınmıştır.

    -Beldemizde yeni kurulan genç  Amatör Bayırköy spor kulubü derneği oyuncularının maç ve antrenmanları için , her türlü lisans bedelleri, vize referans bedelleri, kulüp aidatları, harç bedelleri, oyuncuların ihtiyacı olan  tişört şort antraman eşofman çorap, bedelleri tarafımızdan karşılanmıştır. Amatör Bayırköy spor kulübü ve oyuncularının ihtiyaçları karsılanmaya devam etmektedir.

         -Belediyemize tahsis edilen eski cezaevi binasında kerek olan pencere ve kapıların yerine yenisi yaptırılmıştır.     

        -27 Nisan 2022 tarihinde kadir gecesinde tüm belde halkına ve dışarıdan gelen misafirlere 2.000 kişilik iftar yemeği programı düzenlenmiştir. 1500 adet küçük ramazan pidesi yaptırılmıştır.  115 PAKET 200 ML Bardak su alınmıştır. 1200 sandalye 110 yuvarlak masa kiralanmıştır.İftar yemeği sonrası sayısız çay ikramında bulunulmuştur.        

        -Beldemizde kullanılmakta olan akıllı su sayaçlarından arıza yapan 37 adet akıllı su sayaçlarının tamiri ve bakımı sağlanmıştır. 

       -Belediyemiz bilgisayarlarını virüsten korumak için 1 adet beroqnet firewall yıllık güncelleme desteği ve belediyemizde kullanmakta olduğumuz tüm bilgisayar programları için bakım sözleşmesi yapılmıştır.

      -Beldemiz cami temizliği için  1 ade sebo 470 evolutıon cami süpürgesi alındı ve beldemiz camiine teslim edildi.

      - Beldemizde başıboş dolaşan köpekleri yakalamak için 230 adet üflemeli enjektör alınmış, yakalanan köpekler ilimiz köpek barınağına teslim edilmiştir.

       -Beldemiz girişinde yapılan  peyzaj çalışmaları sebebiyle süsleme taşlarının konulmasında kullanılmak üzere 5 adet 50x200 cm çesan telden küp kafes yaptırılmış anılan bölgeye dikilmek üzere taflan ve leylandy çiçek alımı yapılmıştır.

       -Belediyemizce 29 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Bayırköy(Bilecik) ilave revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı hizmet alınmıştır.

         -Beldemiz Gazi mahallesi 20.sokak 625 M2 kaldırım taşı döşeme ve düzenleme çalışmaları için işçilik bedeli ödenmiştir.Çalışmalar sırasında   yol genişletme ihtiyacı sebebüiyle  iptal edilen bahçe duvarlarının yerine yenisi konulmak üzere beton direk ve çimento alımı yapılmıştır.

         -Beldemiz şehit Halis DEMİR futbol stadında tribünün bulunduğu yer uygun düşmediğinden mevcut tribün yeri değişikliği yapılmış, tribün taban döşeme ve düzenleme işleri yaptırılmış kaldırım taşı balans kum çakıl vb. malzemeler alınmış, taşıma vinç kirası bedeli ve montaj işçilik bedeli ödenmiştir.-Belediyemiz tarafından 2022/153869 (İKN) İhale Kayıt nolu halı saha  soyunma odası ve portatif çelik  tribün yapımı ihalesi yapılmıştır.Hak ediş bedeli ödenmiştir.

         -Halı saha Soyunma odası çatı yapımı için yalıtım malzemesi btm kauçuk katkılı likit mebran bitülas btl 200 17 kğ malzeme alınmıştır. Halı saha dış tesisatı işleri yaptırılmıştır. 

         -Beldemiz demir yolu altına kaldırım taşı döşeme ve düzenleme çalışmaları sebebiyle   döşeme altı malzeme ,kaldırım taşı, mıcır, balans taş tozu ve kum alınmıştır.

        -29.05.2022 tarihinde  belediyemiz tarafından yapılan geleneksel hıdırellez şenliği etkinliği için  ulaşım, nakliye, mehter takımı, halk oyunları, sunucu, çocuklar için kaydırak, şut becerisi, büyük boy zıp zıp top havuzu, survier oyun parkı,ikramlık  pamuk şeker, akrobasi, tahta bacak, palyaço, aşuk maşuk, dron çekimi, hoş geldiniz ve tanıtım   branda yaptırılması, davetiye basımı, misafir yemek bedelleri, 3.000 kişilik geleneksel pilav ayran helva, çatal kaşık seti 26 kişilik  garson 12 adet pilav paylaştırıcı hizmeti  gibi etkinliklerin bulunduğu geleneksel hıdırellez program bedeli ödenmiştir.ayrıca 300 adet masa ve 2.000 adet sandalye kira bedeli belediyemiz tarafından karşılanmıştır.

      -Beldemizde başı boş dolaşan ve özellikle kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için periyodik aralıklarla kedi köpek maması alınmış, ve sokak hayvanlarının beslenmesi için beldemizde muhtelif yereler bırakılmıştır.

       -Belediyemiz önüne yapılan şadırvanın kubbe yapım işleri süsleme işleri 6 adet niş rolyefi işleri yaptırılmıştır.Şadırvan önüne ve çevresine oturma parkı tarzı 210x60 cm ve 60x60 12 mtre ahşap odurma sedirleri yaptırılmıştır.150 m2 hazır çim rulo alınarak alan kaplanmıştır.100 m2 ytong taşı örülmüştür ateş tuğla kaplanmıştır.taflan ve leylandy çiçek dikilmiştir. 

          -Belediyemiz yarı olimpik yüzme havuzunda, boya uygulama işlemi yapılmıştır.Yer yer çökmeler meydana geldiği için yeniden beton kırım desenli beton atımı, mineral sıva boya ve helikopter ile perdahlama işlemi yaptırılmıştır.

         -Beldemiz yarı olimpik yüzme havuzu ,Belediye hizmet binası önündeki süs havuzda ve içme suyu depolarımızda  kullanılmak üzere sıvı ph (-) düşürücü süperpol toz klor, yosun önleyici,parlatıcı, çökeltici kenar ızgarası test silisyonu, tesp hapı dpd ve red alınmıştır.Periyodik aralıklarla anılan yerlere bu malzemeler kullanılmıştır.

        -Belediye hizmet binası zemin kat 1. Kat ve 2. Kat komple boya badana işleri yaptırılmıştır.

       -Belediye dükkanlarının komple çatı bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır.

       -2023 yılı sebebiyle 1.000 adet saten takvim yaptırılmış ve dağıtılmıştır.

      -Beldemiz gazi mahallesi ovalar mevkiinde yapılan mesire alanı için   -mesire alanı için çimento, kum, taş tozu, inşaat taşı, elenmiş yıkanmış kaba kum,balans mıcır ve yer altı elektrik malzemeleri alınmıştır. Vinç ve nakliye için araç kiralama bedeli ödenmiştir.Ayrıca 24 adet Japon çatılı piknik masası yaptırılmıştır.

      -2022 yılı Muharrem ayı sebebiyle11.08.2022 günü, geleneklerimizi yaşatmak adına 2.060 kişilik aşure yaptırılmış, ve tüm belde halkına ikram edilmiştir.

     - Belediye Hizmet binamızda, plates ve dikiş nakış kursu binasında, beldemiz ilköğretim okulunda 4-6 yaş ve büyükler kuran kursu sınıflarında, çevre temizliğinde ve diğer muhtelif yerde kullanılmak üzere yıl boyu muhtelif çeşit temizlik ürünü alınmıştır.

     - Belediye başkanlığımız olarak Bilecik orman işletme müdürlüğünün  konaklamasız orman parkı ihalesine katıldık.İhale sonucuna göre Orman İşletme Müdürlüğünün Vezirhan Orman İşletme Şefliği 105 nolu bölge içerisinde kalan 3,19 HA alanı bulunan  Bayırköy konaklamasız orman parkı işletme hakkının 20 yıllık süre için kiraya verilmesi ihale işi kesin teminat karar pulu sözleşme damga vergisi depozito güvence bedeli kira bedeli ve ağaçlandırma bedeli ödenmiştir.

       03.02.2022 tarihinde Regaip kandili ve akabinde beraat kandili sebebiyle beldemiz camiinde okunan  mevlüdü şerif sonrası belde halkına 300 paket kandil simiti  ikram edildi.

         -Beldemiz 3. Mahallesi Sarmaşık mahallemize 353 m3 istinat taş duvar yaptırılmıştır.Duvar için gerekli  taş ,çimento, kum, çakıl  ve kireç vb malzemeler alınmış ve işçilik bedeli ödenmiştir.istinat duvarı üzerine  56 metre korkuluk yaptırılmıştır.

        -Beldemizde muhtelif zamanlarda ve muhtelif yerlerde patlayan alt yapı su ve kanalizasyon  patlakları için kum, döşeme üstü malzeme ve korige boru alımı yapılmıştır,Yağmur suyu bertarafı için. 50x50x70 cm yağmur suyu ızgara (d-400) 5 adet alınmıştır.Beldemiz karasu içme ve kullanma suyu hattı için ayırıcı su vanası alınmıştır.

       - Beldemizde çevre temizliği, park bahçelerde bulunan ağaçların fidanların ve çiçeklerin bakımı için, mezarlık temizliği ve ağaçların budanması için, meydan çeşmelerinin temizliği, cadde ve yol kenarlarında bulunan otların temizliği, cadde kenarlarında bulunan bordür taşlarının boyanması için, ve diğer muhtelif işler için, belirli zamanlarda yevmiyeci olarak temizlik hizmeti alımı yapılmıştır.

       - Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 81 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak iftar yemeği paketi hizmeti verilmiştir. Ayrıca kendi yemeğini yapabilecek durumda olan vatandaşlarımıza kuru gıda yardımı yapılmıştır.

  -Ayrıca ramazan ayında iftar vaktinde atılmak üzere 40 adet ramazan topları alınmış, belediye başkanlığımız adına imsakiye bastırılmış halkımıza dağıtılmış ve sahur vakti geleneklerimizi yaşatmak adına her mahalle için davulcu hizmeti alınmıştır. (02.04.2022-02.05.2022 tarihleri arası)2 adet profesyonel davul 2 adet abanoz tokmak  temin edilmiştir.

- Beldemizde cenazesi olan cenaze sahiplerinin misafirlerini ağırlayabilmesi için 300 adet pide, 300 adet ayran belediyemiz tarafından yaptırılmaya devam etmekte olup,ihtiyaç sahibi cenaze sahipleri için gerekli kefen, mertek tahtası vb malzeme yardımına devam edilmiştir

   -Beldemiz ilköğretim okulunda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize okul forması mont ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri alınmıştır.Yine okulumuz öğrencilerine sporu sevdirmek adına 2 adet profesyonel futbol topu 2 adet valeybol topu ve basket -valeybol ağı alınmıştır.Okul bahçesine bahçe kapısı ve  bahçe tellerinin montajı işleri yaptırılmıştır.Cumhuriyet bayramı kutlama programı fener alayı için kamera çekimi hizmeti alınmıştır.

-Sarmaşık mahallesi su deposu için dp lara-a pr 2 L/10B klorlama makinası alınmıştır.

-Belediyemiz yarı olimpik yüzme havuzu elektrik tesisatı komple bakım ve yeniden kablo çekimi işleri yaptırılmış, gerekli yer alı ve yer üstü kablo alımı  grup otomat, güç kaynağı alınmıştır.

-Beldemiz camii zemin kat 1 kat ve balkonlu kadınlar bölümü katının tüm halıları yıkatılmış ve camimin ihtiyacı olan  1 m2 mdf lem klasör dolabı yaptırılmıştır.

-Belediyemiz işçi personel için gerekli olan tshirt, yelek, şişme mont, oxford iş pantolonu, iş ayakkabısı, parke, leflektörlü yelek vb iş elbiseleri alınmıştır.

  -Ayrıca belediyemizde çalışan işçilere 1.000.00 TL lik ramazan erzakı alış veriş kartı verilmiştir.

   -Beldemiz İnişdibi Mevkiinde parselizasyon 18 uygulaması  yapıldığından bu mevkilere  gerekli olan alt yapı kanalizasyon isale hattı ve içme ve kullanma su hattı (makinalı) döşeme işleri yaptırılmış ve bu işler için gerekli olan borular, kum, mıcır, inşaat taşı, inşaat tozu, rogar, perde beton ve diğer gerekli malzemeler alınmıştır.parke taşı ve bordür döşeme işleri yaptırılmıştır.

   Beldemiz İlköğretim okulu için 8 adet  2X80X120 cm mdf dolap yaptırılmış, okulumuz kapı pencere  kol değişimi, muhtelif yerelere  seramik mermer işçiliği, Atatürk büstü yazısı, plastik cam mekanizması bakımı, öğrenci  sıraları  tamirleri, tavan tamir boya işleri,  bayrak direkleri voleybol, basketbol  direk ve merdiven korkuluk boya işleri yaptırıldı.

-Beldemiz 112 Çağrı merkezi önüne yolcu bekleme durağı yaptırıldı.,

-Belediyemize T.C. Orman genel müdürlüğünden 1 adet toyoto pikap kamyonet  hibe edilmiştir. 

    -İmar uygulaması tescile konu harita ve plan yapımı (Bayırköy/1683-1684-1690 yoldan ihdas ve tevhit yola terk AHKM-35  işlemi hizmet bedeli ödenmiştir.

-Belediyemize tahsis edilen 112 acil çağrı merkezi üst katında bulunan 3 adet dairenin 82 m2  laminat parke döşeme işleri ve 2 dairenin mutfak 14 m2 mutfak dolapları  yaptırılmıştır.

-Belediye başkanlığımız olarak araç önü yazıları, yüzme havuzu içi 300x300 tabela branda, bilbord değişimleri ,15 m2 etkinlik brandaları 100x24 belde içi üst geçit  giydirme branda yazı bedelleri ödenmiştir..

-Belediye  hizmet binası önünde bulunan  kamelya çevresine beldemizden bileciğe gidip gelen öğrenci ve çalışanlar için  araç beklerken kötü hava şartlarında  içinde bekleyebilmeleri için  branda yaptırılmış ve içine ufo ısıtıcı konulmuştur.

- Beldemizde yaşayan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak  kaynaştırmak, boş zamanlarında beraber zaman geçirmelerin sağlamak amacı ile bir  oyun salonu kurulması düşünülmüştür.Belde halkından yardımsever vatandaşlarımızın katkıları ile  değişik oyun aletleri alınmıştır.Belediyemiz olarak gençlerimize sahip çıkmak ve kurulan oyun salonuna katkıda bulunmak  adına 3 adet tv43 smart fhd televizyon alınmıştır. 

   - Beldemizde devam eden plates kursu için spor salonu gerekli olduğundan,  İstanbul caddesi kenarında spor salonu kurs yeri kiralanmış olup, kirası ödenmeye devam etmektedir.Ayrıca kiralanan kurs yerinin elektrik ve ısınma giderleri kombi bakım ve petek temizliği vbtarafımızdan karşılanmaktadır.1 adet  fantom ıslak kuru  eco wd 2700 süpürge alındı.

      -Beldemizde belediyemiz tarafından açılan  futbol kursu öğrencileri için  40 takım yüzme kursu öğrencileri için 80 takım  baskılı  forma ve short yaptırılmıştır.Yüzme kursu için anlaşma yapılan usta eğitmen  Muhammed recep kaygısız a yüzme kursu eğitmenlik hizmet bedeli ödenmiştir..

       -Beldemizde Fatih mahallesi 103. Sok. (Hasan ÇAKIR evinin önü) çocuk parkı için tek kuleli iki kaydıraklı oyun grubu alınmıştır.

      -Belediyemize dışarıdan gelen misafirlere ve belediye başkanımızın ziyaret gittiği kişilere ve nikahlarda  takdim edilmek üzere 2 li fincan takımı ve  besmele tablosu hediyelik alınmıştır. 

     -112 acil çağrı merkezinde ısınma sorunu olduğu için servislerin oda ve koridorların duvardan duvara halı ile kaplatılması için 112 m2 bukle halı alınmış ve kaplatılmıştır.

        -Belediye Başkanlık odasının ve sekreterlik odasının perdeleri değiştirilmiş yerine 32 m2 ahşap jaguzi perde( 50mm) ve belediye hizmet katı için 9 m2 kıvırcık paspas . (14 mm) alınmıştır. 

       -Beldemizde  tarımsal faaliyetleri geliştirmek belde ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile, talepte bulunan  halkımıza dağıtılmak üzere 02.02.2022 tarih ve 11 sayılı meclis kararına istinaden 2766 adet cennet hurması fidanı getirtilmiş ve belde halkına dağıtılmıştır.

      -Belediyemiz mevcut katı atık ve çöplerin toplanması, taşınması ve ber tarafı işlemleri için, Bilecik Belediyeler birliğinin entegre katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve tesislerinin işletilmesi işi kapsamına katılmış, toplanan ve taşınan katı atıklar miktarı üzerinden aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir.

    -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2022 yılında da devam edilmiştir.

     -Beldemiz  eski su deposu yanına ve ilköğretim okulu arkasına takılmak üzere 2 adet ses yayın ünitesi 4 adet hoparlör 2 adet montaj aparatı alınmıştır.

          -Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  çarşamba günleri ve diğer özel günlerde yolcu taşıma servisimiz 2022 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir.

     -Belediyemizi anlaşmalı Avukatına, 2022 yılında yapılan yeni sözleşme ile 12 aylık avukatlık hizmeti bedeli ödendi.

          -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun, Lavra ve   zararlı böceklerle mücadele için, ve Belediye Hizmet binalarımızda görülen haşereler için,50 litre cypernext 25 ec sinek ilacı 10 litre uçkun ilacı ve haşere bcek ilacı alınmış olup, belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapılmıştır.

          -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmış olup,içme ve kullanma sularının  mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmıştır.

            - Belediyemiz tarafından yapılan mesire alanı düzenleme, halı saha düzenleme, payzaj çalışmalarında , muhtelif zamanlarda  ihtiyacımız olan, ekskavatör, vinç, kamyon, çekici teleskopik yükleyici (telehandler), mobil vinç vb.araç kiralama bedelleri ödenmiştir.

              -Belediye Başkanlığımız tarafından,Yeni yıl ,24 Kasım Öğretmenler  günü, 18 Mart Çanakkale şehitleri anma günü,30 Ağustos Zafer Bayramı,1 Mayıs İşçi Bayramı, 23 Nisan Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı, 15 mayıs Anneler günü,8 Mart Dünya Kadınlar günü 14 mart tıp bayramı ,15 temmuz demokrasi bayramı 10 kasım atamızı anma, ve regaip, miraç, berat  kandileri vb. olmak üzere, gazete ve internet üzerinden, yerel gazete ve internet sitelerinden kutlama mesajı hizmet bedelleri ödenmiştir.

             - Beldemiz park ve bahçelerinde, yürüyüş yollarında, oturma alanlarında  bulunan çim, çiçek ve fidanlar için, amonyum sülfat, nitrat, gübre, torf  ve zirai ilaçlar alınmıştır.Ayrıca  Belediye hizmet binası, spor salonları, ve açık alanlar için böcek ve haşere ilaçları alınmıştır. 

               -Belediyemiz 02.02.2022 tarih ve 13 nolu meclis kararı ve 19.09.2022 tarih ve 38 no lu encümen kararı ile beldemiz  gazi mahallesi  3478 nolu parsel 632.40 m2 Kaniye BERBER Arzu GÖKSEL, Ümit SİBEL BERBER  Rukiye ÖCEK  Burak TOKER, Barlas TOKER ,Arda Edirne adına 255.520.000 tl satın alındı.

              -Belediyemiz 02.02.2022 tarih ve 13 nolu meclis kararı ve 19.09.2022 tarih ve 40  nolu encümen kararı ile beldemiz  gazi mahallesi  3480 nolu parsel  313,00 m2  ve 3482 nolu parsel 360.00 m2 kaniye BERBER  Arzu GÖKSEL ,Ümit Sibel berber Rukiye ÖCEK BurakTOKERE Barlas TOKE Arda EDİRNE adına 109.800.00.tl satın alındı.

                -Belediyemiz 02.12.2021 tarih ve 41 nolu meclis kararı  ve 04.01.2022 tarih ve 02 nolu encümen kararı ile beldemiz bayırköy merkez ada 123 parsel 3 44.75 m2 arsa m2 si 500.00 tl den Şerife ÖZKAN dan satın alındı.

             -Belediyemiz 05.01.2022 tarih ve 3 nonu meclis kararı ve 09.05.2022 tarihli encümen kararı ile  3698 parselde bulunan 257,72 m2 Fatma BOZDEMİR ve HATİCE SEVİM ‘den  110.000.00 tl bedel ile satın alınmıştır.

            -17.06.2021 tarihli 21 nolu encümen kararı ile arsa üzeri düzenlemesi onaylanan 1614 parselde bulunan 15.05.2019 tarih ve 6H7U1ZLS Belge nolu yapı kayıt belgeli yapının imar planı park alanında kalmasından dolayı çevre şehircilik müdürlüğü 5390077 sayılı yazısı kıymet takdir komisyon kararı 15.09.2022 tarihli belediyemiz takdir komisyonu kararı ile bedeli ödendi.

          -Belediyemiz 02.02.2022 tarih ve 12 nolu meclis kararı ve 21.02.2022 tarih ve 7 nolu encümen kararı ile inişdibi mevkii 4134 parsel 4.866.90 m2 ve 123 ada 3 parsel 1581.27 m2 taşınmazlar toplu konut idaresi başkanlığına parsel başı 1.00 tl. bedel ile devredildi.

         -Belediyemiz  05.01.2022 tarih ve 5 nolu meclis kararı ve 24.01.2022 tarih ve 4 nolu encümen kararı ile yapılan ihale sonucunda 

 Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 14 parselde bulunan 168.3 m2 hisse 33.828.30 tl bedel ile Hüseyin bel e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 142 ada 7 parselde bulunan 140.4 m2 hisse 28.220.40 tl bedel ile Fahrettin ŞEKER e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 129 ada 9 parselde bulunan 110.19 m2 hisse 22.148.19 tl bedel ile Mustafa BURAN e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 143 ada 08 parselde bulunan 72.14 m2 hisse 14.500.14 tl bedel ile Hayati DOĞAN e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 142 ada 6 parselde bulunan 140.82 m2 hisse 28.304.82 tl bedel ile Hüseyin bel e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 13 parselde bulunan 19.97  m2 hisse 4.013.97 tl bedel ile Şerife KABA e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 5 parselde bulunan110.63 m2 hisse 22.236.63 tl bedel ile Şerife KABA e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 142 ada 2 parselde bulunan156.18  m2 hisse 31.392.18 tl bedel ile Osman EFE e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 11 parselde bulunan 232.28  m2 hisse 46.688.28 tl bedel ile Yaşar ŞİMŞEK e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 153 ada 7 parselde bulunan 96.54 m2 hisse 19.404.54 tl bedel ile Mehmet EDİRNE e satıldı.

Beldemiz İni dibi mevkii 135 ada 2 parselde bulunan 67.40 m2 hisse 13.547.40 tl bedel ile Mehmet PARMAK e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 130 ada 9 parselde bulunan 56.103 m2 hisse 11.276.10 tl bedel ile Gülşah GÖZE e satıldı.

TAŞINMAZ ALIMI 

MEVKİSİPAFTAPARSELYÜZÖLÇÜMÜCİNSİ
BAYIRKÖY123344,75ARSA SATIN ALINMIŞTIR.
BAYIRKÖY 3478 ARSA SATIN ALINMIŞTIR.
BAYIRKÖY 3480 ARSA SATIN ALINMIŞTIR
BAYIRKÖY 3482 ARSA SATIN ALINMIŞTIR.
BAYIRKÖY 3698257,72ARSA SATIN ALINDI

 

TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ

  2021 yılında ;

MEVKİSİPAFTAPARSELYÜZÖLÇÜMÜCİNSİ
İNİŞDİBİ 41344866,90TOKİ VERİLDİ
İNİŞDİBİ12331581,27TOKİ VERİLDİ
İNİŞDİBİ13714168,30.ARSA

 

 

    
İNİŞDİBİ1427140,40ARSA
İNİŞDİBİ1299110.19ARSA
İNİŞDİBİ143872,14ARSA
İNİŞDİBİ1426140.82ARSA
İNİŞDİBİ1371319.97ARSA
İNİŞDİBİ1375110.63ARSA
İNİŞDİBİ1422156,18ARSA
İNİŞDİBİ13711232,28ARSA
İNİŞDİBİ153796.54ARSA
İNİŞDİBİ135267,40ARSA
İNİŞDİBİ130956,103ARSA

        FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU :

       -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2022 ile 31.Aralık.2022 tarihleri arasını kapsayan icraat faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 

      -  8 Adet İnşaat Ruhsatı,

      -  11 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 

      –  Vatandaş 1   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.        

     -  Belediyemizce 18. 1 adet madde uygulama işlemi yapılmıştır.     

                   ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :

       -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

 -Yönetmeliklere uygun olarak (4) adet sıhhi (1) adet Gayrısıhhi(0)

umumi istirahat ve eğlence yeri olmak üzere İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (6) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

 -Zabıta memurluğuna  (0) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.

 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri  Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplatılmaktadır.Ayrıca cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.

-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.

6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, 

Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, 

Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, 

Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, 

Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

  BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI; 

           2.4.1 Binalar

MAHALLESİADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ M2CİNSİ
BAYIRKÖYH243360133,80ATÖLYTE BİNASI
BAYIRKÖY103296107.00MARANGOZHANE
BAYIRKÖY10270561,96EV-KAHVEHANE
BAYIRKÖY10275471.00AHŞAP EV
BAYIRKÖY102708200.44ARSALI DÜKKAN
BAYIRKÖY103209423,94ARSALI EV
BAYIRKÖY102753100.00AVLULU EV
BAYIRKÖY102710742.00ARSALI EV
BAYIRKÖY10271337.00ÇEŞME
BAYIRKÖY10251522.00ÇEŞME
BAYIRKÖY319592.750.00MEZARLIK
BAYIRKÖY6132928.00ÇEŞME
BAYIRKÖY102549184.002 KATLI BİNA

 

BAYIRKÖY

 

102692696.00ARSALI CAMİ ODASI
BAYIRKÖY216021.462.00MEZARLIK
BAYIRKÖY317729.000.00MEZARLIK
BAYIRKÖY3648250.00SU POMPASI BİNA
BAYIRKÖY4311231.802.00MEZARLIK
GÖKÇEÇİMEN317729.000.00MEZARLIK
BAYIRKÖY10271337.00ÇEŞME
KÖY İÇİ113183140.00BAHÇELİ EV
BAYIRKÖY32699649.00BİNA+DEPO T.KREDİ
KÖY İÇİ10267539.00AVLULU EV

.4.2. Arsa, Araziler

MEVKİSİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

TAŞÇI

H24

3361

150.60

ARSA

TAŞÇI

H24

3360

133,80

ARSA

BAYIRKÖY

3

1621

2.188.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1620

475.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1622

1500.00

TARLA

BAYIRKÖY

2

3658

23.22

ARSA

BAYIRKÖY

2

3657

13.51

ARSA

BAYIRKÖY

2

3659

544.80

ARSA

TAŞÇI

H24

1275

4500.00

TARLA

TAŞÇI

H24

3357

162.50

ARSA

İNİŞDİBİ

3

1627

1.975.00

TARLA

GÖKÇEÇİMEN

2

3289

1.821.00

ARSA

KARATEPE

4

2945

3.475.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1619

825.00

TARLA

BALLI KAYA

3

2121

600.00

BAHÇE

TAŞÇI

H24

3476

1.250.00

ARSA

inişdibi

 

2

1683

812.00

TARLA

İNİŞDİBİ

2

1684

2788.00

TARLA

İNİŞDİBİ

2

1690

1.850.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

3395

367.00

ARSA

BAYIRKÖY

10

3208

35.72

ARSA

BAYIRKÖY

10

2707

600.00

ARSA

İNİŞDİBİ

3

3393

545.00

ARSA

BAYIRKÖY

10

3297

57.00

ARSA

BAYIRKÖY

10

2710

132.00

ARSA

BAYIRKÖUY

10

2752

320.00

TARLA

BAYIRKÖY

10

3291

202.00

ARSA

TAŞÇI

H24

1344

16.375.00

TARLA

 

 

 

 

 

 

MUSLUK ALTI

2

3276

432.00

TARLA

BAYIRKÖY

9

3210

760.00

TARLA

BAYIRKÖY

5

2223

804.00

RARLA

BAYIRKÖY

10

2733

960.00

ARSA

TAŞÇI

H24

3362

241.31

ARSA

TAŞÇI

10

3356

162.50

ARSA

KERİMALTI

1

2090

400.00

ARSA İRTİFA

İNİŞDİBİ

3

1640

6.200

ARAZİ

KÖY İÇİ

11

3790

92.57

ARSA

İNİŞDİBİ

3

1642

4450.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1641

1.075

TARLA

KERİMALTI

4

2981

3212

TARLA

SARMAŞIK KUMLUK

3

760

248

ARSA

BAYIRKÖY

3

1677

1.000

TARLA

BAYIRKÖY

3

1771

3.700

TARLA

İNİŞDİBİ

123

3

44,75

ARSA

İNİŞDİBİ

 

3392

43.50

ARSA

BAYIRKÖY

 

3698

257,72

ARSA

BAYIRKÖY

 

3478

632.40

ARSA

BAYIRKÖY

 

3480

313,00

ARSA

BAYIRKÖY

 

3482

360.00

ARSA

 ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;

1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.

2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model

3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.

5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 

6-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model

7-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 

8) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı

9-)  Hasta nakil aracı 2009 model

10-) 1 adet yol süpürme aracı

11-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu

12-) 11 ABH 04 1 adet toyoto pkap kamyonet (hibe)orman gen. Müd. 

13-) 1 Adet İtfaiye aracı

14-) 1 Adet 2017 model ford tourneo binek araç

15-) 1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı 

16-)11NMOLKXTP6LMA97331 ŞASİ nolu araç belediyeler birliğinden hibe edilmiştir. 

2022 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;

Şasi no 11NMOLKXTP6LMA97331 Kamyon belediyeler birliğinden hibe edilmiştir. .

2022 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;

2021 yılında motorlu taşıt satılmamıştır.

2022 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;

MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI1ADETYAZI İŞLERİ SERVİS
GOLD MASTER MÜZİK SİSTEMİ1ADETPLATES KURSU İÇİN
OLEMAC/BCH 40 BP MOTORLU TIRPAN1ADETBELEDİYE
SRT 60 YÜZ TANIMA TERMİNALİ1ADETBELEDİYE
REGAL CMI 12122 ÇAMAŞIR MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ
GRUNDUG GD 92 9 KĞ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ

        2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 

 Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.

(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)

  Belediyemizde 7 adet masa üstü bilgisayar 4 adet laptop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.

Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.

 II – AMAÇ VE HEDEFLER 

 A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :

            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

       Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

       Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

        Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

        Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 

B – Temel Politikalar ve Öncelikler :

 Temel Politikalar

 -Sorumluluk ve Güven,

-Ekip Ruhu, 

-Şeffaflık,

-Hesap Verebilirlik,

 -Disiplin,

 -Hoşgörü ve anlayış,

 -Yaratıcılık,

 -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.

Öncelikler:

               Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak  personelde yapılandırmayı sağlamak.

           Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli  araç ve ekipmanları temin etmek, hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet üretimi sağlamaktır.

              Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş sahaları açılması için imar düzenlemeleri yapmak, istihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurslar düzenlemek, üreticilerin üretimlerinin kaliteli bir şekilde üretilmesi ve pazarlanması için girişimlerde bulunmak önceliklerimizdir.  

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER   MALİ BİLGİLER    

   Bütçe Uygulama Sonuçları :

  GELİR BÜTÇESİ

       2022 Mali Yılı gelir bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, bütçe tahsilatı tahmin edilen bütçenin üzerinde olduğundan 05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.000.00. TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00 TL. olmuştur. 2022 mali  yılı bütçe gelir gerçekleşmesi  toplam  14.697.893,76 TL TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 83.99 Dur.   

GELİRLER        

    -01 VERGİ GELİRLERİ                                        :   3.683.699.14. TL

   -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ          :4.965.861.45.TL.

  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                  :   786.007.10 TL

    -05 DİĞER GELİRLER                                     :  4.977.326.37. TL

    -06 SERMAYE GELİRLERİ                                :   284.999.70. TL.

 2022 YILI TOPLAM GELİR                    : 14.697.893.76. TL.

 GİDER BÜTÇESİ 

         2022 Mali Yılı gider bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, takakkuk eden gider tahmin edilen bütçe giderinden yüksek olduğundan05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.000.00 TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00.TL. olmuştur.2022 mali yılı bütçe gider gerçekleşmesi toplam14.532.229.11.- TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.83.04 dÜr.

  GİDERLER    

            -01 PERSONEL GİDERLERİ                         :  2.877.627.31.TL  

-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ  397.027.30.TL     

-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ         :  8.139.940.74.TL

-04 FAİZ GİDERLERİ                                  :       11.541.25. TL.   

-05 CARİ TRANSFERLER                             :      351.755.12  TL

-06 SERMAYE GİDERLERİ                           :    2.709.337.39.TL.

-07 SERMAYE TRANSFERLERİ                     :       45.000.00-TL.

-08 Borç verme                                         :              00.00-TL

2021 YILI TOPLAM GİDER                          : 14.532.229.11. TL 

   IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 

   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.

   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.

   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.

   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.

   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.

   -Personelin hoşgörülü olması. 

B – EKSİKLİKLERİMİZ (zayıflıklar)

         Belediyemizin zayıflıklarının başında Merkezi İdare tarafından gönderilen vergi gelirlerinden alınan payların azlığı, 5779 sayılı kanun gereğince belediyelere gönderilen yardımların nüfus bazında gönderilmesi neticesinde alınan nüfus kriterleri arasındaki farkın çok olması, gönderilen paylardan yapılan kesintiler ile yetişmiş insan gücündeki azlık zayıflığımızdır.           

          V- ÖNERİ VE TEDBİRLER: 

         Sonuç itibariyle 2021 yılı belediye hizmetlerinin verimliliği açısından özellikle Merkezi idare tarafından gönderilen vergi gelirleri payından kesinti yapılması sebebiyle sekteye uğramaktadır. Projelerin tamamı belediyemizin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir. 

        Merkezi yönetim tarafından gönderilen vergi gelirleri pay miktarı Avrupa ülkeleri seviyesine çıkartılmalıdır.              

           Meclisin Sayın üyeleri ..

              Belediyemizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.

              Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 

                                                 05.04.2023                                                                                                                                         

                                                                                         Mustafa YAMAN                                                                                             BelediyeBaşkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

     Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

           Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

           Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

            Beyan ederim.                                                                            

                                                                                     05.04.2023

                                                                                     Mustafa YAMAN 

                                                                                     Belediye Başkanı 

          MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

          Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

          Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

         İdaremizin 2022 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  05.04.2023                                                                                        

                                                                                     Şenay ÇAKIR

                                                                                                Mali Hiz.Müd.

 

 

 8---Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,6 `şar (altışar ) oy alan, Ahmet ÜNAL ve Ahmet KIZMAZ`ın   Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;

                      
Oy çokluğu ile karar verildi


 9-- Belediye Meclisimizin Nisan ayı olağan toplantısında ,Beldemizdeki imarla ilgili konularda Araştırma yapmak üzere , Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet ÜNAL`ın  (Komisyon Başkanı) ve Belediye Meclis Üyelerinden, Hüseyin KARA, Serdar ÇEVİK, Hakan ÖZDEMİR ve Özcan KAN`dan oluşan İmar Komisyonunun tekrar seçilerek devam etmesine;  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.cü maddesi gereğince kabulüne:       

Oy birliği ile karar verildi.


10--Belediye Meclisimizin Nisan  ayı olağan toplantısında ,taşınmazlarla ilgili  konularda Araştırma yapmak üzere , Belediye Meclis Üyesi Ahmet KIZMAZ`ın  (Komisyon Başkanı) ve Belediye Meclis Üyelerinden, Ahmet ÜNAL, Serdar ÇEVİK, Hakan ÖZDEMİR ve Metin ŞİNAL`dan oluşan  Araştırma ve Değer Tespit Komisyonunun tekrar seçilerek devam etmesine:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince kabulüne:
            
Oy birliği ile karar verildi

 

 

 

2023 yılı nisan ayı meclis topl.

1--2022 Yılı İcraat Faaliyet Raporu

2--Daimi Encümen Üyesi Seçimi 2 asil

3--İmarla ilgili konularda Araştırma yapmak üzere 1 yıllık İmar Komisyonu Oluşturulmas

4--Bir yıllık seçilmek üzere ,Araştırma ve Değer Tesbit Komisyonu Oluşturulması

7---Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2022 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2022 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne; 

Oy birliği ile karar verildi. 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

İÇİNDEKİLER 

I-GENEL BİLGİLER 

A-MİSYON VE VİZYON 

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1-FİZİKSEL YAPI

 2-ÖRĞÜT YAPISI

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

4-İNSAN KAYNAKLARI 

5-SUNULAN HİZMETLER 

6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLE 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A-MALİ BİLGİLER 

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

2-MALİ DENETİM SONUÇLARI 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A-ÜSTÜNLÜKLER 

B-ZAYIFLIKLAR

 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

EKLER:1-ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

              2-HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

              3-MALİ HİZMETLER BİRİM YETKİLİSİ BEYANI

2022 MALİ  YILI 

BİLECİK İLİ BAYIRKÖY

   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 
SUNUŞ

Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri; 

           01.01.2022  ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2022 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır. 

          03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.                  

                    Değerli Meclis Üyeleri; 

      Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2022 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2022 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 

                 Değerli Meclis Üyeleri;

         Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2022 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.

         Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın

yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. 

Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım.                                                               

                                                                                                Mustafa YAMAN

                                                                                               Belediye Başkanı GENEL BİLGİLER  

                A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :

               Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

          Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.

B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ) 

          Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. 

          Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. 

          Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.

          İLKELERİMİZ

          1. İnsan odaklı olmak

2. Adil ve tarafsız olmak 

3. Güvenilir olmak 

4. Dürüstlük 

5. Çağdaşlık

6. Katılımcılık 

7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık

8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 

10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması 

11. Doğaya ve çevreye saygı 

12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek 

13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 

14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 

15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak 

 II-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar

      Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;

 BELEDİYE KANUNU

Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

   a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

   b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

   c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

   d) Borçlanmaya karar vermek.

   e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

   f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

          g) Şartlı bağışları kabul etmek.

          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

        j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

        k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

        l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

       m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.      

       n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

       o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

       p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

 r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

 s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

          Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

        Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

       Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

      Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

   Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.

        Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.

       Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.

       Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.

             Encümenin görev ve yetkileri

             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

       b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

       c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

       d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

       e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

       f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

       g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

       h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

       i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

         MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

  b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

  c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

  d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

  e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

  f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

  g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

  h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

  i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

  j) Belediye personelini atamak.

  k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

  l) Şartsız bağışları kabul etmek.

  m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

  n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

  o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

  p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

          Faaliyet raporu

      MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

       Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

       MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

       KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sorumluluk ilkesi

 MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.

Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi

MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

 Açıklık ilkesi

 MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.

(2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

Tam açıklama ilkesi

MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.

(2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.

Tutarlılık ilkesi

MADDE 8 –(1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.

           (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

                    Yıllık olma ilkesi

                      MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

                     Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,

                     İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler

           MADDE 10 –(3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim         faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.      

       (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.

         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

          İdare faaliyet raporu

          MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.

         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.

            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 

     1) Fiziksel Yapı :

Bayırköy Belediyesi 1986 yılında kurulmuştur.Gazi Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Sarmaşık Mahallesi olmak üzere toplam 3 mahallesi bulunmaktadır.

31.12.2022 tarihi itibariyle nüfusu 1.786` dır.  

     2) Örgüt Yapısı :

            Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olmak üzere 3 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni, toplantıları 5393 sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince Belediye Encümenince belirlenen her hafta perşembe günü toplanmaktadır.

          Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince her ayın ilk haftasında Çarşamba günleri düzenli olarak toplanmaktadır. Belediye meclisimizce tatil dönemi değişik aylarda belediye Meclisimizce belirlenmektedir.            Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Veteriner Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğu örgütsel yapı içindedir. 

     3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :   

          Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması amaçlanmıştır.Belediyemizde bütün servislerde bilgisayar bulunmakta ve gerekli programlar alınmıştır.

        5393 Sayılı Belediye Kanunu,       

         Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği,       

        5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği,     

         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

         4857 Sayılı İş Kanunu,  

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

         2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

         Evlendirme Yönetmeliği,

         3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile

Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,

İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır.

Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;

 

MAKİNE VE ALET ADIMİKTARIBİRİMBULUNDUĞU SERVİS
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR7TAKIMBELEDİYEMİZ SERVİSLERİ
MASA ÜSTÜ ANA BİLGİSAYAR1TAKIMMUHASEBE SERVİSİ
LAP-TOP BİLGİSAYAR6ADETBAŞKANLIK(2)+SEKRETERLİK (2) SPOR SALONU(2)
PLAZMA TELEVİZYON2ADET1 ADET BAŞKANLIK 1 ADET ALAN KAMERA
NORMAL TÜPLÜ TELEVİZYON3ADET1 BAŞKAN 1 BEKÇİ ODASI1 MUHTARLIK

KÜÇÜK TÜPLÜ 

 

 

TELEVİZYON

1ADETBELEDİYE
YAZICI MAKİNE10ADETBELEDİYEMİZ SERVİSLERİ
BÜYÜK FOTOKOPİ MAKİNASI1ADETBELEDİYEMİZ YAZI İŞLERİ
NOKTA VURUŞLU YAZICI2ADETMUHASEBE VE TAHSİLAT SERVİSİ
SANAYİ TİPİ KLİMA6ADET

3 ADET DÜĞÜN SALONU

3 ADET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SALON TİPİ KLİMA4ADETMUHASEBE+SEKRETERLİK+FEN İŞLERİ+TAHSİLAT
HAVA TEMİZLEME MAKİNESİ1ADETBELEDİYE BAŞKANLIK MAKMAMI
FOTOĞRAF MAKİNESİ3ADETBELEDİYE BAŞKANLIK
BANKA POST CİHAZI1ADETTAHSİLAT SERVİSİ
SU SAYAÇOKUMA EL TERMİNALİ1ADETTAHSİLAT SERVİSİ
ANONS SES CİHAZI1ADETSEKRETERLİK
HOPARLÖR24ADETBELDE İÇİ
YÜZ OKUMA CİHAZI1ADETPERSONEL TAKİP İÇİN
ANFİ TAKIMI+KOLON1TAKIMBELEDİYE BAŞKANLIĞI
ISITICI UFO6ADETBELEDİYEMİZ SERVİSLERİ
MOBESA CAMERASI+MERKEZİ SİSTEM13ADETBELEDİYE BAŞKANLIK
REGÜLATÖR1ADETBELEDİYE BİNASI
FAX CİHAZI1ADETSEKRETERLİK
MİNİ BUZDOLABI1 ADETBELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALAN TTNET VERİCİ2ADETBAŞKAN DİNLENME ODASI
ÜFLEMELİ YAPRAK TOPLAMA MAKİNESİ1ADETBELEDİYE BAŞAKNLIĞI
ANONS SES YAYIN CİHAZI1TAKIMSEKRETERLİK
47.000 LİK TİP KLİMA1ADETBELDEMİZ CANİİ İÇİN
KYOCERA FS3040 YAZICI1ADETBELEDİYE SERVİSLERİ

 

 

 

SEBO MARKA HALI SÜPÜRME MAKİNASI2ADETBELDEMİZ CAMİİ İÇİN
GECE GÖRÜŞ MOBESA CANERA2ADETMUHTELİF BELDEMİZ SOKAK.
400 LİTRE BENZİNLİ BETONYER MAKİNESİ1ADETFEN İŞLERİ
BİLGİSAYAR + YAZICI VE EKİPMANLARI1TAKIMFEN İŞLERİ
BİLGİSAYAR MONÜTÖRÜ BÜYÜK1ADETBAŞKANLIK  MAKAMINA
TANİTA MARKA BC 601 GOLD VUCUT ANALİZ TARTISI1ADETPLATES KURSU
BATERİ TAKIMI MÜZİK ALETİ1TAKIMİLKÖĞRETİM OKULU
VESTEL MARKA EKO NOFROST 480 A+BUZDOLABI1ADETBELDEMİZ SAĞLIK OCAĞI
AKILLI SAYAÇ SU YÜKLEME MAKİNESİ1ADETTAHSİLAT SERVİSİ
ÜTÜ VE ÜTÜ MASASI1TAKIMBİÇKİ DİKİŞ KURSU
OVERLOP MAKİNASI1ADETBİÇKİ DİKİŞ KURSU
SU ARITMA CİHAZI2ADETBELDEMİZ İLKÖĞRETİM OKULU
7211 PLU SALON TİPİ DIŞ KLİMA1ADETBELEDİYE
3.000 WAT KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

1

 

 

 

ADETBELEDİYE BAŞKANLIĞI
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI1ADETYAZI İŞLERİ SERVİS
GOLD MASTER MÜZİK SİSTEMİ1ADETPLATES KURSU İÇİN
OLEMAC/BCH 40 BP MOTORLU TIRPAN1ADETBELEDİYE
SRT 60 YÜZ TANIMA TERMİNALİ1ADETBELEDİYE
REGAL CMI 12122 ÇAMAŞIR MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ
GRUNDUG GD 92 9 KĞ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ
FANTOM ISLAK KURU ECO WD 2700 SÜPÜRGE1ADETPLATES KURSU EĞİTİCİ

            4) İnsan Kaynakları :

         Belediyemiz Bakanlar Kurulu Karar ile uygulamaya konulan İl Özel İdareleri ve Belediyeler Norm Kadro Uygulaması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde belediyemiz D1 grubunda yer alan bir belediyedir.

Belediye Meclis Üyelerimiz;                                                                                                     

1-

AKP

Serdar ÇEVİK

2-

AKP

Ahmet KIZMAZ

3-

AKP

Ahmet ÜNAL

4-

AKP

Hüseyin KARA

5-

AKP

Gönül ASLAN

6-

CHP

Hakan ÖZDEMİR

7-

CHP

Önder AKKAYA

8-

CHP

Metin ŞİNAL

9-

CHP

Özcan KAN

 

 

      

               

                                                                                       

       Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2022 yılı içinde (5) adedi dolu ve (15) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 07.12.2022  tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzatması yapılmıştır.

657 S.K. MEMUR KADRO:

PERSONEL ADI SOYADIEĞİTİM DÜZEYİKADRO ÜNVANI
ŞENAY ÇAKIRLİSANS MEZUNUMALİ HİZ.MÜD.
BURAK ERBERBERÖN LİSANS MEZUNUVETERİNER SAĞLIK TEK.ZABITA MEM. VEKALET
UFUK DUYARÖZ LİSANS MEZUNUTEKNİKER

5393 S.SK. 49. MADDESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

PERSONEL ADI SOYADIEĞİTİM DÜZEYİSÖZ.KADRO KARŞILIĞI
YAŞAR KAYADELENLİSANS MEZUNUEKONOMİST SÖZ.KADRO KARŞILIĞI
SETHAT PALALİSE MEZUNUEĞİTMEN SÖZ.KADRO KARŞILIĞI

 

           Belediyemizde işçi norm kadroya göre, temizlik, hizmetli şöför ve diğer hizmetlerinde, Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı 1 işçi personel kurum değiştirmesi sebebiyle 9 (dokuz)  dolu durumdadır.

DAİMİ İŞÇİ PERSONEL:     

PERSONEL ADI SOYADIEĞİTİM DÜZEYİKADRO ÜNVANI MESLEK KODU
ŞÜKRÜYE ATAY ALKANÖN LİSANS MEZUNUMESLEK KODU:9622.02
FARUK ERSÖZORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU :8332.02
LEVENT GÜLORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:8182.07
RAHMİ YALÇINORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU9622.02
BURAK KAYGISIZLİSANS MEZUNUMESLEK KODU:4321.25
İLKAY KAHRAMANORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:7412.10
ŞÜKRÜ KAĞAN ÖZKANÖN LİSANS MEZUNUMESLEK KODU:3112.04
SELAMİ KUVANÇLİSANS MEZUNUMESLEK KODU:9623.01
MERT SARMAŞIKORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:5163.01
İBRAHİM ENES KARAORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:5163.01

5) Sunulan Hizmetler :  

            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

   Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2022 ile 31.Aralık.2022 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

 Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

 Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında (12) toplantı yapılmış ve 01 nodan 47 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır.

Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                      

Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

Belediye Encümenimiz 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 56 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.

         Evrak Kayıt İşlemleri :

Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.

01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 

717 adet Gelen evrak 

166 adet dilekçe

653 adet Giden evrak olmak üzere toplam gelen ve giden evrak sayısı 1.536 adet evrak işlem görmüştür.

 Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 5 adet Memur personelimiz ile 9 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir

Evlendirme İşlemleri : 

            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Rapuru doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR,  ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir.

        Nikah akdinden sonra (7) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.

 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (13 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 

             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  :

Faaliyet  dönemini kapsayan 01.Ocak.2022 ile 31.Aralık.2022 tarihleri arasında

         Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.    

         Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.

        Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb. ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilip ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.

        Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.

        Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

       Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.

       Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.

 2022 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.

Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı, bes ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.

  Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 

  Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.

  Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

  2022 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (4 adet arsa alış ve 6 adet  kiralama) olmak üzere toplam (10) adet satın alma ve kiralama ihalesi yapılmıştır.

  Yine 2022 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (2) adet ihale yapılmıştır.

      Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

        Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.

        Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb. gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.

           Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi

yazı ve dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.

-2022 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi  Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca  karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

          -Belediyemizin Tahmini 2022 Mali Yılı gelir bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, tahmin edilen bütçe geliri yüksek olduğundan 05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.00 TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00 tl. olmuştur.2022 yılı  bütçe gelir gerçekleşmesi 14.697.893.76-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 83.99’dür.

        -Belediyemizin Tahmini 2022 Mali Yılı gider bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, tahmin edilen bütçe gideri yüksek olduğundan 05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.000.00 TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00 tl. olmuştur.2022 mali yılı bütçe gider gerçekleşmesi 14.532.229.11-TL. olmuştur. Tahmini giderin bütçede gerçekleşme oranı % 83,04dir.

    -2024 Yılı Tahmini Bütçesi 30.000.000.00.TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2024 yılı başından itibaren uygulamaya konulacaktır.

  -Mevcut personelin hak edişleri tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış ve  zamanında ödenmiştir.

  -Belediyemiz elektrik, doğalgaz, ttnet, sabit telefonlar, kurumsal hatların kullanım ve  tüketim bedelleri  düzenli olarak ödenmiştir.

    -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi trafik sigorta işlemleri, fenni muayene işleri ve  Periyodikbakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, ihtiyaçları olan Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlar da karşılanmıştır.

    -Beldemizde mevcut 5 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.

     -Beldemizde bulunan 4-6 yaş grubu kuran kursu öğrencileri için, ihtiyaçları olan temizlik malzemeleri oyun ve eğitici araç gereçler alınmıştır.Ayrıca anılan öğrencilerin beslenme saati için belediyemiz tarafından kahvaltı ve yemek malzemeleri ve içecekleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.Elektrik ve doğalgaz tüketim bedelleri de yine belediyemiz tarafından ödenmektedir.Ayrıca çocukların bakımı ve temizlik işleri için hafta içi her gün yarım gün hizmet alımı yapılmaktadır.Çocuklarımıza istekleri üzerine dijital baskılı tişört yaptırılmıştır. Ayrıca kuran kursu öğrencileri için 15 takım çift kişilik werzalit okul sırası alınmıştır.

      Ayrıca yılı içinde kuran kursu sınıflarında ısınma problemi olduğu için duvardan duvara bukle halı alınmış ve kaplatılmıştır. Boya badana işleri yaptırılmış arızalı olan kapı pencere vb. gibi tadilat işleri yaptırılmıştır.Giriş bölümüne korkuluk ve tabela yaptırılmış bayrak direkleri değiştirilmiştir.Pencerelere yeni stor perdeler alınmıştır.

    -Beldemiz Fatih Mahallesinde bulunan kapalı spor salonunun wc ve duşlarında soryn yaşandığı için yeniden kırılarak fayans ve kalebodur değişimi yapılmış bu işler için gerekli olan  fayans ve kalebodurlar temin edilmiştir. (45x45 marvy mat rec end.)

    -Belediyemiz tarafından kurulan personel alımı amaçlı  Bayırköy Belediyesi Personel Limited Şirketi hesabına, Belediyemiz cari hesabından  45.000.00 tl.(Kırkbeşbin) tl.  sermaye aktarımı yapılmıştır.

    -19.03.2023 tarihinde  18 mart Çanakkale şehitlerini anma  haftası sebebiyle bayanlara yemekli rehberli  Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.

   -Yine belde halkından gelen yoğun istek üzerine belde halkına hitaben 2 otobüs yemekli rehberli Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.

-Beldemizde devam eden  erkek kuran kursu öğrencilerinin isteği üzerine yemekli rehberli   İstanbul gezisi düzenlenmiştir.

  - 20.11.2022 tarihinde beldemiz gençlerinin isteği üzerine  belediye otobüsü ile yemekli Bolu gençlik  gezisi düzenlenmiştir. 

  -Beldemiz Sarmaşık Mahallesi caminin ihtiyacı olan  syor perde ve namaz vakitlerini gösterir dijital saat (büyük imsakiye) alındı.

       -Beldemizde yaşayan yardıma muhtaç, yalnız yaşayan, yaşlı ve düzenli geliri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, belirli aralıklarla, kış aylarında ısınmaları amacı ile kömür alınmış ve  kendilerine teslim edilmiştir.

      -Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere, kazma , kürek el arabası, çivi, mala, inşaat teli, muhtelif yapıştırıcı, sulama hortumu, şıngıl,bahçe makası, naylon,süpürge sapı, vb  şeklinde nalbur malzemeler muhtelif zamanlarda peyderpey alınmıştır.

   -Beldemizde mevcut kısa ara sokaklara, kötü hava şartları sebebiyle, bozulan yerlere, ve beldemizde elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması sebebiyle bozulan, yol, kaldırım ve bordürler için, yeniden kaldırım taşı ve bordür alınmış,bozulan yerlere döşenmiştir.Ayrıca bu yapılan kaldırım ve yol düzenlemelerinde, su ve kanalizasyon patlak tamir ve yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere,kum çakıl,döşeme altı ve döşeme üstü  malzemeler alınmıştır.

     -Beldemiz eski ceza evinde ikamet eden bal liginde oynayan amatör bayırköy spor kulübü oyuncularının 2 aylık  tablotdot günlük yemek bedeli ödendi. 

     -Belediye hizmet binası, umumi wc ler, meydan çeşmeleri, spor salonları, kuran kursları binası, düğün salonu,beldemiz ilköğretim okulu, vb  yerlerde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alınmıştır.Ayrıca Çarşamba günleri beldemizde kurulan pazar sebebiyle, çevrenin temiz tutulması amacı ile, sebze ve meyve artıklarını koymaları için, pazarcılarına dağıtılmak üzere çöp poşetleri alınıp, pazarcılara her hafta dağıtılmıştır.

     -Belediyemizde kullanılmak üzeye 1 adet omson kırıcı delici hitli dh 40 mr alınmıştır.

    -Beldemizde yeni kurulan genç  Amatör Bayırköy spor kulubü derneği oyuncularının maç ve antrenmanları için , her türlü lisans bedelleri, vize referans bedelleri, kulüp aidatları, harç bedelleri, oyuncuların ihtiyacı olan  tişört şort antraman eşofman çorap, bedelleri tarafımızdan karşılanmıştır. Amatör Bayırköy spor kulübü ve oyuncularının ihtiyaçları karsılanmaya devam etmektedir.

         -Belediyemize tahsis edilen eski cezaevi binasında kerek olan pencere ve kapıların yerine yenisi yaptırılmıştır.     

        -27 Nisan 2022 tarihinde kadir gecesinde tüm belde halkına ve dışarıdan gelen misafirlere 2.000 kişilik iftar yemeği programı düzenlenmiştir. 1500 adet küçük ramazan pidesi yaptırılmıştır.  115 PAKET 200 ML Bardak su alınmıştır. 1200 sandalye 110 yuvarlak masa kiralanmıştır.İftar yemeği sonrası sayısız çay ikramında bulunulmuştur.        

        -Beldemizde kullanılmakta olan akıllı su sayaçlarından arıza yapan 37 adet akıllı su sayaçlarının tamiri ve bakımı sağlanmıştır. 

       -Belediyemiz bilgisayarlarını virüsten korumak için 1 adet beroqnet firewall yıllık güncelleme desteği ve belediyemizde kullanmakta olduğumuz tüm bilgisayar programları için bakım sözleşmesi yapılmıştır.

      -Beldemiz cami temizliği için  1 ade sebo 470 evolutıon cami süpürgesi alındı ve beldemiz camiine teslim edildi.

      - Beldemizde başıboş dolaşan köpekleri yakalamak için 230 adet üflemeli enjektör alınmış, yakalanan köpekler ilimiz köpek barınağına teslim edilmiştir.

       -Beldemiz girişinde yapılan  peyzaj çalışmaları sebebiyle süsleme taşlarının konulmasında kullanılmak üzere 5 adet 50x200 cm çesan telden küp kafes yaptırılmış anılan bölgeye dikilmek üzere taflan ve leylandy çiçek alımı yapılmıştır.

       -Belediyemizce 29 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Bayırköy(Bilecik) ilave revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı hizmet alınmıştır.

         -Beldemiz Gazi mahallesi 20.sokak 625 M2 kaldırım taşı döşeme ve düzenleme çalışmaları için işçilik bedeli ödenmiştir.Çalışmalar sırasında   yol genişletme ihtiyacı sebebüiyle  iptal edilen bahçe duvarlarının yerine yenisi konulmak üzere beton direk ve çimento alımı yapılmıştır.

         -Beldemiz şehit Halis DEMİR futbol stadında tribünün bulunduğu yer uygun düşmediğinden mevcut tribün yeri değişikliği yapılmış, tribün taban döşeme ve düzenleme işleri yaptırılmış kaldırım taşı balans kum çakıl vb. malzemeler alınmış, taşıma vinç kirası bedeli ve montaj işçilik bedeli ödenmiştir.-Belediyemiz tarafından 2022/153869 (İKN) İhale Kayıt nolu halı saha  soyunma odası ve portatif çelik  tribün yapımı ihalesi yapılmıştır.Hak ediş bedeli ödenmiştir.

         -Halı saha Soyunma odası çatı yapımı için yalıtım malzemesi btm kauçuk katkılı likit mebran bitülas btl 200 17 kğ malzeme alınmıştır. Halı saha dış tesisatı işleri yaptırılmıştır. 

         -Beldemiz demir yolu altına kaldırım taşı döşeme ve düzenleme çalışmaları sebebiyle   döşeme altı malzeme ,kaldırım taşı, mıcır, balans taş tozu ve kum alınmıştır.

        -29.05.2022 tarihinde  belediyemiz tarafından yapılan geleneksel hıdırellez şenliği etkinliği için  ulaşım, nakliye, mehter takımı, halk oyunları, sunucu, çocuklar için kaydırak, şut becerisi, büyük boy zıp zıp top havuzu, survier oyun parkı,ikramlık  pamuk şeker, akrobasi, tahta bacak, palyaço, aşuk maşuk, dron çekimi, hoş geldiniz ve tanıtım   branda yaptırılması, davetiye basımı, misafir yemek bedelleri, 3.000 kişilik geleneksel pilav ayran helva, çatal kaşık seti 26 kişilik  garson 12 adet pilav paylaştırıcı hizmeti  gibi etkinliklerin bulunduğu geleneksel hıdırellez program bedeli ödenmiştir.ayrıca 300 adet masa ve 2.000 adet sandalye kira bedeli belediyemiz tarafından karşılanmıştır.

      -Beldemizde başı boş dolaşan ve özellikle kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için periyodik aralıklarla kedi köpek maması alınmış, ve sokak hayvanlarının beslenmesi için beldemizde muhtelif yereler bırakılmıştır.

       -Belediyemiz önüne yapılan şadırvanın kubbe yapım işleri süsleme işleri 6 adet niş rolyefi işleri yaptırılmıştır.Şadırvan önüne ve çevresine oturma parkı tarzı 210x60 cm ve 60x60 12 mtre ahşap odurma sedirleri yaptırılmıştır.150 m2 hazır çim rulo alınarak alan kaplanmıştır.100 m2 ytong taşı örülmüştür ateş tuğla kaplanmıştır.taflan ve leylandy çiçek dikilmiştir. 

          -Belediyemiz yarı olimpik yüzme havuzunda, boya uygulama işlemi yapılmıştır.Yer yer çökmeler meydana geldiği için yeniden beton kırım desenli beton atımı, mineral sıva boya ve helikopter ile perdahlama işlemi yaptırılmıştır.

         -Beldemiz yarı olimpik yüzme havuzu ,Belediye hizmet binası önündeki süs havuzda ve içme suyu depolarımızda  kullanılmak üzere sıvı ph (-) düşürücü süperpol toz klor, yosun önleyici,parlatıcı, çökeltici kenar ızgarası test silisyonu, tesp hapı dpd ve red alınmıştır.Periyodik aralıklarla anılan yerlere bu malzemeler kullanılmıştır.

        -Belediye hizmet binası zemin kat 1. Kat ve 2. Kat komple boya badana işleri yaptırılmıştır.

       -Belediye dükkanlarının komple çatı bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır.

       -2023 yılı sebebiyle 1.000 adet saten takvim yaptırılmış ve dağıtılmıştır.

      -Beldemiz gazi mahallesi ovalar mevkiinde yapılan mesire alanı için   -mesire alanı için çimento, kum, taş tozu, inşaat taşı, elenmiş yıkanmış kaba kum,balans mıcır ve yer altı elektrik malzemeleri alınmıştır. Vinç ve nakliye için araç kiralama bedeli ödenmiştir.Ayrıca 24 adet Japon çatılı piknik masası yaptırılmıştır.

      -2022 yılı Muharrem ayı sebebiyle11.08.2022 günü, geleneklerimizi yaşatmak adına 2.060 kişilik aşure yaptırılmış, ve tüm belde halkına ikram edilmiştir.

     - Belediye Hizmet binamızda, plates ve dikiş nakış kursu binasında, beldemiz ilköğretim okulunda 4-6 yaş ve büyükler kuran kursu sınıflarında, çevre temizliğinde ve diğer muhtelif yerde kullanılmak üzere yıl boyu muhtelif çeşit temizlik ürünü alınmıştır.

     - Belediye başkanlığımız olarak Bilecik orman işletme müdürlüğünün  konaklamasız orman parkı ihalesine katıldık.İhale sonucuna göre Orman İşletme Müdürlüğünün Vezirhan Orman İşletme Şefliği 105 nolu bölge içerisinde kalan 3,19 HA alanı bulunan  Bayırköy konaklamasız orman parkı işletme hakkının 20 yıllık süre için kiraya verilmesi ihale işi kesin teminat karar pulu sözleşme damga vergisi depozito güvence bedeli kira bedeli ve ağaçlandırma bedeli ödenmiştir.

       03.02.2022 tarihinde Regaip kandili ve akabinde beraat kandili sebebiyle beldemiz camiinde okunan  mevlüdü şerif sonrası belde halkına 300 paket kandil simiti  ikram edildi.

         -Beldemiz 3. Mahallesi Sarmaşık mahallemize 353 m3 istinat taş duvar yaptırılmıştır.Duvar için gerekli  taş ,çimento, kum, çakıl  ve kireç vb malzemeler alınmış ve işçilik bedeli ödenmiştir.istinat duvarı üzerine  56 metre korkuluk yaptırılmıştır.

        -Beldemizde muhtelif zamanlarda ve muhtelif yerlerde patlayan alt yapı su ve kanalizasyon  patlakları için kum, döşeme üstü malzeme ve korige boru alımı yapılmıştır,Yağmur suyu bertarafı için. 50x50x70 cm yağmur suyu ızgara (d-400) 5 adet alınmıştır.Beldemiz karasu içme ve kullanma suyu hattı için ayırıcı su vanası alınmıştır.

       - Beldemizde çevre temizliği, park bahçelerde bulunan ağaçların fidanların ve çiçeklerin bakımı için, mezarlık temizliği ve ağaçların budanması için, meydan çeşmelerinin temizliği, cadde ve yol kenarlarında bulunan otların temizliği, cadde kenarlarında bulunan bordür taşlarının boyanması için, ve diğer muhtelif işler için, belirli zamanlarda yevmiyeci olarak temizlik hizmeti alımı yapılmıştır.

       - Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 81 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak iftar yemeği paketi hizmeti verilmiştir. Ayrıca kendi yemeğini yapabilecek durumda olan vatandaşlarımıza kuru gıda yardımı yapılmıştır.

  -Ayrıca ramazan ayında iftar vaktinde atılmak üzere 40 adet ramazan topları alınmış, belediye başkanlığımız adına imsakiye bastırılmış halkımıza dağıtılmış ve sahur vakti geleneklerimizi yaşatmak adına her mahalle için davulcu hizmeti alınmıştır. (02.04.2022-02.05.2022 tarihleri arası)2 adet profesyonel davul 2 adet abanoz tokmak  temin edilmiştir.

- Beldemizde cenazesi olan cenaze sahiplerinin misafirlerini ağırlayabilmesi için 300 adet pide, 300 adet ayran belediyemiz tarafından yaptırılmaya devam etmekte olup,ihtiyaç sahibi cenaze sahipleri için gerekli kefen, mertek tahtası vb malzeme yardımına devam edilmiştir

   -Beldemiz ilköğretim okulunda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize okul forması mont ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri alınmıştır.Yine okulumuz öğrencilerine sporu sevdirmek adına 2 adet profesyonel futbol topu 2 adet valeybol topu ve basket -valeybol ağı alınmıştır.Okul bahçesine bahçe kapısı ve  bahçe tellerinin montajı işleri yaptırılmıştır.Cumhuriyet bayramı kutlama programı fener alayı için kamera çekimi hizmeti alınmıştır.

-Sarmaşık mahallesi su deposu için dp lara-a pr 2 L/10B klorlama makinası alınmıştır.

-Belediyemiz yarı olimpik yüzme havuzu elektrik tesisatı komple bakım ve yeniden kablo çekimi işleri yaptırılmış, gerekli yer alı ve yer üstü kablo alımı  grup otomat, güç kaynağı alınmıştır.

-Beldemiz camii zemin kat 1 kat ve balkonlu kadınlar bölümü katının tüm halıları yıkatılmış ve camimin ihtiyacı olan  1 m2 mdf lem klasör dolabı yaptırılmıştır.

-Belediyemiz işçi personel için gerekli olan tshirt, yelek, şişme mont, oxford iş pantolonu, iş ayakkabısı, parke, leflektörlü yelek vb iş elbiseleri alınmıştır.

  -Ayrıca belediyemizde çalışan işçilere 1.000.00 TL lik ramazan erzakı alış veriş kartı verilmiştir.

   -Beldemiz İnişdibi Mevkiinde parselizasyon 18 uygulaması  yapıldığından bu mevkilere  gerekli olan alt yapı kanalizasyon isale hattı ve içme ve kullanma su hattı (makinalı) döşeme işleri yaptırılmış ve bu işler için gerekli olan borular, kum, mıcır, inşaat taşı, inşaat tozu, rogar, perde beton ve diğer gerekli malzemeler alınmıştır.parke taşı ve bordür döşeme işleri yaptırılmıştır.

   Beldemiz İlköğretim okulu için 8 adet  2X80X120 cm mdf dolap yaptırılmış, okulumuz kapı pencere  kol değişimi, muhtelif yerelere  seramik mermer işçiliği, Atatürk büstü yazısı, plastik cam mekanizması bakımı, öğrenci  sıraları  tamirleri, tavan tamir boya işleri,  bayrak direkleri voleybol, basketbol  direk ve merdiven korkuluk boya işleri yaptırıldı.

-Beldemiz 112 Çağrı merkezi önüne yolcu bekleme durağı yaptırıldı.,

-Belediyemize T.C. Orman genel müdürlüğünden 1 adet toyoto pikap kamyonet  hibe edilmiştir. 

    -İmar uygulaması tescile konu harita ve plan yapımı (Bayırköy/1683-1684-1690 yoldan ihdas ve tevhit yola terk AHKM-35  işlemi hizmet bedeli ödenmiştir.

-Belediyemize tahsis edilen 112 acil çağrı merkezi üst katında bulunan 3 adet dairenin 82 m2  laminat parke döşeme işleri ve 2 dairenin mutfak 14 m2 mutfak dolapları  yaptırılmıştır.

-Belediye başkanlığımız olarak araç önü yazıları, yüzme havuzu içi 300x300 tabela branda, bilbord değişimleri ,15 m2 etkinlik brandaları 100x24 belde içi üst geçit  giydirme branda yazı bedelleri ödenmiştir..

-Belediye  hizmet binası önünde bulunan  kamelya çevresine beldemizden bileciğe gidip gelen öğrenci ve çalışanlar için  araç beklerken kötü hava şartlarında  içinde bekleyebilmeleri için  branda yaptırılmış ve içine ufo ısıtıcı konulmuştur.

- Beldemizde yaşayan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak  kaynaştırmak, boş zamanlarında beraber zaman geçirmelerin sağlamak amacı ile bir  oyun salonu kurulması düşünülmüştür.Belde halkından yardımsever vatandaşlarımızın katkıları ile  değişik oyun aletleri alınmıştır.Belediyemiz olarak gençlerimize sahip çıkmak ve kurulan oyun salonuna katkıda bulunmak  adına 3 adet tv43 smart fhd televizyon alınmıştır. 

   - Beldemizde devam eden plates kursu için spor salonu gerekli olduğundan,  İstanbul caddesi kenarında spor salonu kurs yeri kiralanmış olup, kirası ödenmeye devam etmektedir.Ayrıca kiralanan kurs yerinin elektrik ve ısınma giderleri kombi bakım ve petek temizliği vbtarafımızdan karşılanmaktadır.1 adet  fantom ıslak kuru  eco wd 2700 süpürge alındı.

      -Beldemizde belediyemiz tarafından açılan  futbol kursu öğrencileri için  40 takım yüzme kursu öğrencileri için 80 takım  baskılı  forma ve short yaptırılmıştır.Yüzme kursu için anlaşma yapılan usta eğitmen  Muhammed recep kaygısız a yüzme kursu eğitmenlik hizmet bedeli ödenmiştir..

       -Beldemizde Fatih mahallesi 103. Sok. (Hasan ÇAKIR evinin önü) çocuk parkı için tek kuleli iki kaydıraklı oyun grubu alınmıştır.

      -Belediyemize dışarıdan gelen misafirlere ve belediye başkanımızın ziyaret gittiği kişilere ve nikahlarda  takdim edilmek üzere 2 li fincan takımı ve  besmele tablosu hediyelik alınmıştır. 

     -112 acil çağrı merkezinde ısınma sorunu olduğu için servislerin oda ve koridorların duvardan duvara halı ile kaplatılması için 112 m2 bukle halı alınmış ve kaplatılmıştır.

        -Belediye Başkanlık odasının ve sekreterlik odasının perdeleri değiştirilmiş yerine 32 m2 ahşap jaguzi perde( 50mm) ve belediye hizmet katı için 9 m2 kıvırcık paspas . (14 mm) alınmıştır. 

       -Beldemizde  tarımsal faaliyetleri geliştirmek belde ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile, talepte bulunan  halkımıza dağıtılmak üzere 02.02.2022 tarih ve 11 sayılı meclis kararına istinaden 2766 adet cennet hurması fidanı getirtilmiş ve belde halkına dağıtılmıştır.

      -Belediyemiz mevcut katı atık ve çöplerin toplanması, taşınması ve ber tarafı işlemleri için, Bilecik Belediyeler birliğinin entegre katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve tesislerinin işletilmesi işi kapsamına katılmış, toplanan ve taşınan katı atıklar miktarı üzerinden aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir.

    -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2022 yılında da devam edilmiştir.

     -Beldemiz  eski su deposu yanına ve ilköğretim okulu arkasına takılmak üzere 2 adet ses yayın ünitesi 4 adet hoparlör 2 adet montaj aparatı alınmıştır.

          -Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  çarşamba günleri ve diğer özel günlerde yolcu taşıma servisimiz 2022 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir.

     -Belediyemizi anlaşmalı Avukatına, 2022 yılında yapılan yeni sözleşme ile 12 aylık avukatlık hizmeti bedeli ödendi.

          -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun, Lavra ve   zararlı böceklerle mücadele için, ve Belediye Hizmet binalarımızda görülen haşereler için,50 litre cypernext 25 ec sinek ilacı 10 litre uçkun ilacı ve haşere bcek ilacı alınmış olup, belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapılmıştır.

          -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmış olup,içme ve kullanma sularının  mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmıştır.

            - Belediyemiz tarafından yapılan mesire alanı düzenleme, halı saha düzenleme, payzaj çalışmalarında , muhtelif zamanlarda  ihtiyacımız olan, ekskavatör, vinç, kamyon, çekici teleskopik yükleyici (telehandler), mobil vinç vb.araç kiralama bedelleri ödenmiştir.

              -Belediye Başkanlığımız tarafından,Yeni yıl ,24 Kasım Öğretmenler  günü, 18 Mart Çanakkale şehitleri anma günü,30 Ağustos Zafer Bayramı,1 Mayıs İşçi Bayramı, 23 Nisan Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı, 15 mayıs Anneler günü,8 Mart Dünya Kadınlar günü 14 mart tıp bayramı ,15 temmuz demokrasi bayramı 10 kasım atamızı anma, ve regaip, miraç, berat  kandileri vb. olmak üzere, gazete ve internet üzerinden, yerel gazete ve internet sitelerinden kutlama mesajı hizmet bedelleri ödenmiştir.

             - Beldemiz park ve bahçelerinde, yürüyüş yollarında, oturma alanlarında  bulunan çim, çiçek ve fidanlar için, amonyum sülfat, nitrat, gübre, torf  ve zirai ilaçlar alınmıştır.Ayrıca  Belediye hizmet binası, spor salonları, ve açık alanlar için böcek ve haşere ilaçları alınmıştır. 

               -Belediyemiz 02.02.2022 tarih ve 13 nolu meclis kararı ve 19.09.2022 tarih ve 38 no lu encümen kararı ile beldemiz  gazi mahallesi  3478 nolu parsel 632.40 m2 Kaniye BERBER Arzu GÖKSEL, Ümit SİBEL BERBER  Rukiye ÖCEK  Burak TOKER, Barlas TOKER ,Arda Edirne adına 255.520.000 tl satın alındı.

              -Belediyemiz 02.02.2022 tarih ve 13 nolu meclis kararı ve 19.09.2022 tarih ve 40  nolu encümen kararı ile beldemiz  gazi mahallesi  3480 nolu parsel  313,00 m2  ve 3482 nolu parsel 360.00 m2 kaniye BERBER  Arzu GÖKSEL ,Ümit Sibel berber Rukiye ÖCEK BurakTOKERE Barlas TOKE Arda EDİRNE adına 109.800.00.tl satın alındı.

                -Belediyemiz 02.12.2021 tarih ve 41 nolu meclis kararı  ve 04.01.2022 tarih ve 02 nolu encümen kararı ile beldemiz bayırköy merkez ada 123 parsel 3 44.75 m2 arsa m2 si 500.00 tl den Şerife ÖZKAN dan satın alındı.

             -Belediyemiz 05.01.2022 tarih ve 3 nonu meclis kararı ve 09.05.2022 tarihli encümen kararı ile  3698 parselde bulunan 257,72 m2 Fatma BOZDEMİR ve HATİCE SEVİM ‘den  110.000.00 tl bedel ile satın alınmıştır.

            -17.06.2021 tarihli 21 nolu encümen kararı ile arsa üzeri düzenlemesi onaylanan 1614 parselde bulunan 15.05.2019 tarih ve 6H7U1ZLS Belge nolu yapı kayıt belgeli yapının imar planı park alanında kalmasından dolayı çevre şehircilik müdürlüğü 5390077 sayılı yazısı kıymet takdir komisyon kararı 15.09.2022 tarihli belediyemiz takdir komisyonu kararı ile bedeli ödendi.

          -Belediyemiz 02.02.2022 tarih ve 12 nolu meclis kararı ve 21.02.2022 tarih ve 7 nolu encümen kararı ile inişdibi mevkii 4134 parsel 4.866.90 m2 ve 123 ada 3 parsel 1581.27 m2 taşınmazlar toplu konut idaresi başkanlığına parsel başı 1.00 tl. bedel ile devredildi.

         -Belediyemiz  05.01.2022 tarih ve 5 nolu meclis kararı ve 24.01.2022 tarih ve 4 nolu encümen kararı ile yapılan ihale sonucunda 

 Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 14 parselde bulunan 168.3 m2 hisse 33.828.30 tl bedel ile Hüseyin bel e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 142 ada 7 parselde bulunan 140.4 m2 hisse 28.220.40 tl bedel ile Fahrettin ŞEKER e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 129 ada 9 parselde bulunan 110.19 m2 hisse 22.148.19 tl bedel ile Mustafa BURAN e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 143 ada 08 parselde bulunan 72.14 m2 hisse 14.500.14 tl bedel ile Hayati DOĞAN e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 142 ada 6 parselde bulunan 140.82 m2 hisse 28.304.82 tl bedel ile Hüseyin bel e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 13 parselde bulunan 19.97  m2 hisse 4.013.97 tl bedel ile Şerife KABA e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 5 parselde bulunan110.63 m2 hisse 22.236.63 tl bedel ile Şerife KABA e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 142 ada 2 parselde bulunan156.18  m2 hisse 31.392.18 tl bedel ile Osman EFE e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 11 parselde bulunan 232.28  m2 hisse 46.688.28 tl bedel ile Yaşar ŞİMŞEK e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 153 ada 7 parselde bulunan 96.54 m2 hisse 19.404.54 tl bedel ile Mehmet EDİRNE e satıldı.

Beldemiz İni dibi mevkii 135 ada 2 parselde bulunan 67.40 m2 hisse 13.547.40 tl bedel ile Mehmet PARMAK e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 130 ada 9 parselde bulunan 56.103 m2 hisse 11.276.10 tl bedel ile Gülşah GÖZE e satıldı.

TAŞINMAZ ALIMI 

MEVKİSİPAFTAPARSELYÜZÖLÇÜMÜCİNSİ
BAYIRKÖY123344,75ARSA SATIN ALINMIŞTIR.
BAYIRKÖY 3478 ARSA SATIN ALINMIŞTIR.
BAYIRKÖY 3480 ARSA SATIN ALINMIŞTIR
BAYIRKÖY 3482 ARSA SATIN ALINMIŞTIR.
BAYIRKÖY 3698257,72ARSA SATIN ALINDI

 

TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ

  2021 yılında ;

MEVKİSİPAFTAPARSELYÜZÖLÇÜMÜCİNSİ
İNİŞDİBİ 41344866,90TOKİ VERİLDİ
İNİŞDİBİ12331581,27TOKİ VERİLDİ
İNİŞDİBİ13714168,30.ARSA

 

 

    
İNİŞDİBİ1427140,40ARSA
İNİŞDİBİ1299110.19ARSA
İNİŞDİBİ143872,14ARSA
İNİŞDİBİ1426140.82ARSA
İNİŞDİBİ1371319.97ARSA
İNİŞDİBİ1375110.63ARSA
İNİŞDİBİ1422156,18ARSA
İNİŞDİBİ13711232,28ARSA
İNİŞDİBİ153796.54ARSA
İNİŞDİBİ135267,40ARSA
İNİŞDİBİ130956,103ARSA

        FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU :

       -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2022 ile 31.Aralık.2022 tarihleri arasını kapsayan icraat faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 

      -  8 Adet İnşaat Ruhsatı,

      -  11 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 

      –  Vatandaş 1   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.        

     -  Belediyemizce 18. 1 adet madde uygulama işlemi yapılmıştır.     

                   ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :

       -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

 -Yönetmeliklere uygun olarak (4) adet sıhhi (1) adet Gayrısıhhi(0)

umumi istirahat ve eğlence yeri olmak üzere İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (6) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

 -Zabıta memurluğuna  (0) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.

 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri  Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplatılmaktadır.Ayrıca cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.

-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.

6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, 

Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, 

Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, 

Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, 

Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

  BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI; 

           2.4.1 Binalar

MAHALLESİADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ M2CİNSİ
BAYIRKÖYH243360133,80ATÖLYTE BİNASI
BAYIRKÖY103296107.00MARANGOZHANE
BAYIRKÖY10270561,96EV-KAHVEHANE
BAYIRKÖY10275471.00AHŞAP EV
BAYIRKÖY102708200.44ARSALI DÜKKAN
BAYIRKÖY103209423,94ARSALI EV
BAYIRKÖY102753100.00AVLULU EV
BAYIRKÖY102710742.00ARSALI EV
BAYIRKÖY10271337.00ÇEŞME
BAYIRKÖY10251522.00ÇEŞME
BAYIRKÖY319592.750.00MEZARLIK
BAYIRKÖY6132928.00ÇEŞME
BAYIRKÖY102549184.002 KATLI BİNA

 

BAYIRKÖY

 

102692696.00ARSALI CAMİ ODASI
BAYIRKÖY216021.462.00MEZARLIK
BAYIRKÖY317729.000.00MEZARLIK
BAYIRKÖY3648250.00SU POMPASI BİNA
BAYIRKÖY4311231.802.00MEZARLIK
GÖKÇEÇİMEN317729.000.00MEZARLIK
BAYIRKÖY10271337.00ÇEŞME
KÖY İÇİ113183140.00BAHÇELİ EV
BAYIRKÖY32699649.00BİNA+DEPO T.KREDİ
KÖY İÇİ10267539.00AVLULU EV

.4.2. Arsa, Araziler

MEVKİSİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

TAŞÇI

H24

3361

150.60

ARSA

TAŞÇI

H24

3360

133,80

ARSA

BAYIRKÖY

3

1621

2.188.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1620

475.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1622

1500.00

TARLA

BAYIRKÖY

2

3658

23.22

ARSA

BAYIRKÖY

2

3657

13.51

ARSA

BAYIRKÖY

2

3659

544.80

ARSA

TAŞÇI

H24

1275

4500.00

TARLA

TAŞÇI

H24

3357

162.50

ARSA

İNİŞDİBİ

3

1627

1.975.00

TARLA

GÖKÇEÇİMEN

2

3289

1.821.00

ARSA

KARATEPE

4

2945

3.475.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1619

825.00

TARLA

BALLI KAYA

3

2121

600.00

BAHÇE

TAŞÇI

H24

3476

1.250.00

ARSA

inişdibi

 

2

1683

812.00

TARLA

İNİŞDİBİ

2

1684

2788.00

TARLA

İNİŞDİBİ

2

1690

1.850.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

3395

367.00

ARSA

BAYIRKÖY

10

3208

35.72

ARSA

BAYIRKÖY

10

2707

600.00

ARSA

İNİŞDİBİ

3

3393

545.00

ARSA

BAYIRKÖY

10

3297

57.00

ARSA

BAYIRKÖY

10

2710

132.00

ARSA

BAYIRKÖUY

10

2752

320.00

TARLA

BAYIRKÖY

10

3291

202.00

ARSA

TAŞÇI

H24

1344

16.375.00

TARLA

 

 

 

 

 

 

MUSLUK ALTI

2

3276

432.00

TARLA

BAYIRKÖY

9

3210

760.00

TARLA

BAYIRKÖY

5

2223

804.00

RARLA

BAYIRKÖY

10

2733

960.00

ARSA

TAŞÇI

H24

3362

241.31

ARSA

TAŞÇI

10

3356

162.50

ARSA

KERİMALTI

1

2090

400.00

ARSA İRTİFA

İNİŞDİBİ

3

1640

6.200

ARAZİ

KÖY İÇİ

11

3790

92.57

ARSA

İNİŞDİBİ

3

1642

4450.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1641

1.075

TARLA

KERİMALTI

4

2981

3212

TARLA

SARMAŞIK KUMLUK

3

760

248

ARSA

BAYIRKÖY

3

1677

1.000

TARLA

BAYIRKÖY

3

1771

3.700

TARLA

İNİŞDİBİ

123

3

44,75

ARSA

İNİŞDİBİ

 

3392

43.50

ARSA

BAYIRKÖY

 

3698

257,72

ARSA

BAYIRKÖY

 

3478

632.40

ARSA

BAYIRKÖY

 

3480

313,00

ARSA

BAYIRKÖY

 

3482

360.00

ARSA

 ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;

1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.

2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model

3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.

5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 

6-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model

7-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 

8) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı

9-)  Hasta nakil aracı 2009 model

10-) 1 adet yol süpürme aracı

11-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu

12-) 11 ABH 04 1 adet toyoto pkap kamyonet (hibe)orman gen. Müd. 

13-) 1 Adet İtfaiye aracı

14-) 1 Adet 2017 model ford tourneo binek araç

15-) 1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı 

16-)11NMOLKXTP6LMA97331 ŞASİ nolu araç belediyeler birliğinden hibe edilmiştir. 

2022 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;

Şasi no 11NMOLKXTP6LMA97331 Kamyon belediyeler birliğinden hibe edilmiştir. .

2022 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;

2021 yılında motorlu taşıt satılmamıştır.

2022 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;

MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI1ADETYAZI İŞLERİ SERVİS
GOLD MASTER MÜZİK SİSTEMİ1ADETPLATES KURSU İÇİN
OLEMAC/BCH 40 BP MOTORLU TIRPAN1ADETBELEDİYE
SRT 60 YÜZ TANIMA TERMİNALİ1ADETBELEDİYE
REGAL CMI 12122 ÇAMAŞIR MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ
GRUNDUG GD 92 9 KĞ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ

        2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 

 Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.

(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)

  Belediyemizde 7 adet masa üstü bilgisayar 4 adet laptop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.

Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.

 II – AMAÇ VE HEDEFLER 

 A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :

            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

       Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

       Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

        Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

        Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 

B – Temel Politikalar ve Öncelikler :

 Temel Politikalar

 -Sorumluluk ve Güven,

-Ekip Ruhu, 

-Şeffaflık,

-Hesap Verebilirlik,

 -Disiplin,

 -Hoşgörü ve anlayış,

 -Yaratıcılık,

 -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.

Öncelikler:

               Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak  personelde yapılandırmayı sağlamak.

           Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli  araç ve ekipmanları temin etmek, hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet üretimi sağlamaktır.

              Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş sahaları açılması için imar düzenlemeleri yapmak, istihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurslar düzenlemek, üreticilerin üretimlerinin kaliteli bir şekilde üretilmesi ve pazarlanması için girişimlerde bulunmak önceliklerimizdir.  

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER   MALİ BİLGİLER    

   Bütçe Uygulama Sonuçları :

  GELİR BÜTÇESİ

       2022 Mali Yılı gelir bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, bütçe tahsilatı tahmin edilen bütçenin üzerinde olduğundan 05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.000.00. TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00 TL. olmuştur. 2022 mali  yılı bütçe gelir gerçekleşmesi  toplam  14.697.893,76 TL TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 83.99 Dur.   

GELİRLER        

    -01 VERGİ GELİRLERİ                                        :   3.683.699.14. TL

   -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ          :4.965.861.45.TL.

  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                  :   786.007.10 TL

    -05 DİĞER GELİRLER                                     :  4.977.326.37. TL

    -06 SERMAYE GELİRLERİ                                :   284.999.70. TL.

 2022 YILI TOPLAM GELİR                    : 14.697.893.76. TL.

 GİDER BÜTÇESİ 

         2022 Mali Yılı gider bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, takakkuk eden gider tahmin edilen bütçe giderinden yüksek olduğundan05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.000.00 TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00.TL. olmuştur.2022 mali yılı bütçe gider gerçekleşmesi toplam14.532.229.11.- TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.83.04 dÜr.

  GİDERLER    

            -01 PERSONEL GİDERLERİ                         :  2.877.627.31.TL  

-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ  397.027.30.TL     

-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ         :  8.139.940.74.TL

-04 FAİZ GİDERLERİ                                  :       11.541.25. TL.   

-05 CARİ TRANSFERLER                             :      351.755.12  TL

-06 SERMAYE GİDERLERİ                           :    2.709.337.39.TL.

-07 SERMAYE TRANSFERLERİ                     :       45.000.00-TL.

-08 Borç verme                                         :              00.00-TL

2021 YILI TOPLAM GİDER                          : 14.532.229.11. TL 

   IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 

   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.

   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.

   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.

   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.

   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.

   -Personelin hoşgörülü olması. 

B – EKSİKLİKLERİMİZ (zayıflıklar)

         Belediyemizin zayıflıklarının başında Merkezi İdare tarafından gönderilen vergi gelirlerinden alınan payların azlığı, 5779 sayılı kanun gereğince belediyelere gönderilen yardımların nüfus bazında gönderilmesi neticesinde alınan nüfus kriterleri arasındaki farkın çok olması, gönderilen paylardan yapılan kesintiler ile yetişmiş insan gücündeki azlık zayıflığımızdır.           

          V- ÖNERİ VE TEDBİRLER: 

         Sonuç itibariyle 2021 yılı belediye hizmetlerinin verimliliği açısından özellikle Merkezi idare tarafından gönderilen vergi gelirleri payından kesinti yapılması sebebiyle sekteye uğramaktadır. Projelerin tamamı belediyemizin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir. 

        Merkezi yönetim tarafından gönderilen vergi gelirleri pay miktarı Avrupa ülkeleri seviyesine çıkartılmalıdır.              

           Meclisin Sayın üyeleri ..

              Belediyemizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.

              Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 

                                                 05.04.2023                                                                                                                                         

                                                                                         Mustafa YAMAN                                                                                             BelediyeBaşkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

     Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

           Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

           Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

            Beyan ederim.                                                                            

                                                                                     05.04.2023

                                                                                     Mustafa YAMAN 

                                                                                     Belediye Başkanı 

          MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

          Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

          Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

         İdaremizin 2022 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  05.04.2023                                                                                        

                                                                                     Şenay ÇAKIR

                                                                                                Mali Hiz.Müd.

 

 

 8---Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,6 `şar (altışar ) oy alan, Ahmet ÜNAL ve Ahmet KIZMAZ`ın   Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;

                      
Oy çokluğu ile karar verildi


 9-- Belediye Meclisimizin Nisan ayı olağan toplantısında ,Beldemizdeki imarla ilgili konularda Araştırma yapmak üzere , Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet ÜNAL`ın  (Komisyon Başkanı) ve Belediye Meclis Üyelerinden, Hüseyin KARA, Serdar ÇEVİK, Hakan ÖZDEMİR ve Özcan KAN`dan oluşan İmar Komisyonunun tekrar seçilerek devam etmesine;  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.cü maddesi gereğince kabulüne:       

Oy birliği ile karar verildi.


10--Belediye Meclisimizin Nisan  ayı olağan toplantısında ,taşınmazlarla ilgili  konularda Araştırma yapmak üzere , Belediye Meclis Üyesi Ahmet KIZMAZ`ın  (Komisyon Başkanı) ve Belediye Meclis Üyelerinden, Ahmet ÜNAL, Serdar ÇEVİK, Hakan ÖZDEMİR ve Metin ŞİNAL`dan oluşan  Araştırma ve Değer Tespit Komisyonunun tekrar seçilerek devam etmesine:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince kabulüne:
            
Oy birliği ile karar verildi

 

 

 

2023 yılı nisan ayı meclis topl.

1--2022 Yılı İcraat Faaliyet Raporu

2--Daimi Encümen Üyesi Seçimi 2 asil

3--İmarla ilgili konularda Araştırma yapmak üzere 1 yıllık İmar Komisyonu Oluşturulmas

4--Bir yıllık seçilmek üzere ,Araştırma ve Değer Tesbit Komisyonu Oluşturulması

7---Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2022 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2022 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne; 

Oy birliği ile karar verildi. 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

İÇİNDEKİLER 

I-GENEL BİLGİLER 

A-MİSYON VE VİZYON 

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1-FİZİKSEL YAPI

 2-ÖRĞÜT YAPISI

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

4-İNSAN KAYNAKLARI 

5-SUNULAN HİZMETLER 

6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLE 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A-MALİ BİLGİLER 

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

2-MALİ DENETİM SONUÇLARI 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A-ÜSTÜNLÜKLER 

B-ZAYIFLIKLAR

 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

EKLER:1-ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

              2-HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

              3-MALİ HİZMETLER BİRİM YETKİLİSİ BEYANI

2022 MALİ  YILI 

BİLECİK İLİ BAYIRKÖY

   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 
SUNUŞ

Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri; 

           01.01.2022  ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2022 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır. 

          03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.                  

                    Değerli Meclis Üyeleri; 

      Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2022 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2022 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 

                 Değerli Meclis Üyeleri;

         Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2022 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.

         Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın

yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. 

Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım.                                                               

                                                                                                Mustafa YAMAN

                                                                                               Belediye Başkanı GENEL BİLGİLER  

                A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :

               Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

          Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.

B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ) 

          Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. 

          Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. 

          Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.

          İLKELERİMİZ

          1. İnsan odaklı olmak

2. Adil ve tarafsız olmak 

3. Güvenilir olmak 

4. Dürüstlük 

5. Çağdaşlık

6. Katılımcılık 

7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık

8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 

10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması 

11. Doğaya ve çevreye saygı 

12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek 

13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 

14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 

15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak 

 II-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar

      Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;

 BELEDİYE KANUNU

Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

   a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

   b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

   c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

   d) Borçlanmaya karar vermek.

   e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

   f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

          g) Şartlı bağışları kabul etmek.

          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

        j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

        k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

        l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

       m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.      

       n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

       o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

       p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

 r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

 s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

          Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

        Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

       Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

      Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

   Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.

        Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.

       Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.

       Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.

             Encümenin görev ve yetkileri

             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

       b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

       c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

       d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

       e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

       f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

       g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

       h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

       i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

         MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

  b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

  c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

  d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

  e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

  f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

  g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

  h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

  i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

  j) Belediye personelini atamak.

  k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

  l) Şartsız bağışları kabul etmek.

  m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

  n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

  o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

  p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

          Faaliyet raporu

      MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

       Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

       MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

       KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sorumluluk ilkesi

 MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.

Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi

MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

 Açıklık ilkesi

 MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.

(2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

Tam açıklama ilkesi

MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.

(2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.

Tutarlılık ilkesi

MADDE 8 –(1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.

           (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

                    Yıllık olma ilkesi

                      MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

                     Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,

                     İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler

           MADDE 10 –(3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim         faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.      

       (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.

         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

          İdare faaliyet raporu

          MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.

         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.

            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 

     1) Fiziksel Yapı :

Bayırköy Belediyesi 1986 yılında kurulmuştur.Gazi Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Sarmaşık Mahallesi olmak üzere toplam 3 mahallesi bulunmaktadır.

31.12.2022 tarihi itibariyle nüfusu 1.786` dır.  

     2) Örgüt Yapısı :

            Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olmak üzere 3 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni, toplantıları 5393 sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince Belediye Encümenince belirlenen her hafta perşembe günü toplanmaktadır.

          Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince her ayın ilk haftasında Çarşamba günleri düzenli olarak toplanmaktadır. Belediye meclisimizce tatil dönemi değişik aylarda belediye Meclisimizce belirlenmektedir.            Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Veteriner Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğu örgütsel yapı içindedir. 

     3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :   

          Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması amaçlanmıştır.Belediyemizde bütün servislerde bilgisayar bulunmakta ve gerekli programlar alınmıştır.

        5393 Sayılı Belediye Kanunu,       

         Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği,       

        5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği,     

         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

         4857 Sayılı İş Kanunu,  

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

         2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

         Evlendirme Yönetmeliği,

         3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile

Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,

İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır.

Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;

 

MAKİNE VE ALET ADIMİKTARIBİRİMBULUNDUĞU SERVİS
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR7TAKIMBELEDİYEMİZ SERVİSLERİ
MASA ÜSTÜ ANA BİLGİSAYAR1TAKIMMUHASEBE SERVİSİ
LAP-TOP BİLGİSAYAR6ADETBAŞKANLIK(2)+SEKRETERLİK (2) SPOR SALONU(2)
PLAZMA TELEVİZYON2ADET1 ADET BAŞKANLIK 1 ADET ALAN KAMERA
NORMAL TÜPLÜ TELEVİZYON3ADET1 BAŞKAN 1 BEKÇİ ODASI1 MUHTARLIK

KÜÇÜK TÜPLÜ 

 

 

TELEVİZYON

1ADETBELEDİYE
YAZICI MAKİNE10ADETBELEDİYEMİZ SERVİSLERİ
BÜYÜK FOTOKOPİ MAKİNASI1ADETBELEDİYEMİZ YAZI İŞLERİ
NOKTA VURUŞLU YAZICI2ADETMUHASEBE VE TAHSİLAT SERVİSİ
SANAYİ TİPİ KLİMA6ADET

3 ADET DÜĞÜN SALONU

3 ADET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SALON TİPİ KLİMA4ADETMUHASEBE+SEKRETERLİK+FEN İŞLERİ+TAHSİLAT
HAVA TEMİZLEME MAKİNESİ1ADETBELEDİYE BAŞKANLIK MAKMAMI
FOTOĞRAF MAKİNESİ3ADETBELEDİYE BAŞKANLIK
BANKA POST CİHAZI1ADETTAHSİLAT SERVİSİ
SU SAYAÇOKUMA EL TERMİNALİ1ADETTAHSİLAT SERVİSİ
ANONS SES CİHAZI1ADETSEKRETERLİK
HOPARLÖR24ADETBELDE İÇİ
YÜZ OKUMA CİHAZI1ADETPERSONEL TAKİP İÇİN
ANFİ TAKIMI+KOLON1TAKIMBELEDİYE BAŞKANLIĞI
ISITICI UFO6ADETBELEDİYEMİZ SERVİSLERİ
MOBESA CAMERASI+MERKEZİ SİSTEM13ADETBELEDİYE BAŞKANLIK
REGÜLATÖR1ADETBELEDİYE BİNASI
FAX CİHAZI1ADETSEKRETERLİK
MİNİ BUZDOLABI1 ADETBELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALAN TTNET VERİCİ2ADETBAŞKAN DİNLENME ODASI
ÜFLEMELİ YAPRAK TOPLAMA MAKİNESİ1ADETBELEDİYE BAŞAKNLIĞI
ANONS SES YAYIN CİHAZI1TAKIMSEKRETERLİK
47.000 LİK TİP KLİMA1ADETBELDEMİZ CANİİ İÇİN
KYOCERA FS3040 YAZICI1ADETBELEDİYE SERVİSLERİ

 

 

 

SEBO MARKA HALI SÜPÜRME MAKİNASI2ADETBELDEMİZ CAMİİ İÇİN
GECE GÖRÜŞ MOBESA CANERA2ADETMUHTELİF BELDEMİZ SOKAK.
400 LİTRE BENZİNLİ BETONYER MAKİNESİ1ADETFEN İŞLERİ
BİLGİSAYAR + YAZICI VE EKİPMANLARI1TAKIMFEN İŞLERİ
BİLGİSAYAR MONÜTÖRÜ BÜYÜK1ADETBAŞKANLIK  MAKAMINA
TANİTA MARKA BC 601 GOLD VUCUT ANALİZ TARTISI1ADETPLATES KURSU
BATERİ TAKIMI MÜZİK ALETİ1TAKIMİLKÖĞRETİM OKULU
VESTEL MARKA EKO NOFROST 480 A+BUZDOLABI1ADETBELDEMİZ SAĞLIK OCAĞI
AKILLI SAYAÇ SU YÜKLEME MAKİNESİ1ADETTAHSİLAT SERVİSİ
ÜTÜ VE ÜTÜ MASASI1TAKIMBİÇKİ DİKİŞ KURSU
OVERLOP MAKİNASI1ADETBİÇKİ DİKİŞ KURSU
SU ARITMA CİHAZI2ADETBELDEMİZ İLKÖĞRETİM OKULU
7211 PLU SALON TİPİ DIŞ KLİMA1ADETBELEDİYE
3.000 WAT KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

1

 

 

 

ADETBELEDİYE BAŞKANLIĞI
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI1ADETYAZI İŞLERİ SERVİS
GOLD MASTER MÜZİK SİSTEMİ1ADETPLATES KURSU İÇİN
OLEMAC/BCH 40 BP MOTORLU TIRPAN1ADETBELEDİYE
SRT 60 YÜZ TANIMA TERMİNALİ1ADETBELEDİYE
REGAL CMI 12122 ÇAMAŞIR MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ
GRUNDUG GD 92 9 KĞ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ
FANTOM ISLAK KURU ECO WD 2700 SÜPÜRGE1ADETPLATES KURSU EĞİTİCİ

            4) İnsan Kaynakları :

         Belediyemiz Bakanlar Kurulu Karar ile uygulamaya konulan İl Özel İdareleri ve Belediyeler Norm Kadro Uygulaması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde belediyemiz D1 grubunda yer alan bir belediyedir.

Belediye Meclis Üyelerimiz;                                                                                                     

1-

AKP

Serdar ÇEVİK

2-

AKP

Ahmet KIZMAZ

3-

AKP

Ahmet ÜNAL

4-

AKP

Hüseyin KARA

5-

AKP

Gönül ASLAN

6-

CHP

Hakan ÖZDEMİR

7-

CHP

Önder AKKAYA

8-

CHP

Metin ŞİNAL

9-

CHP

Özcan KAN

 

 

      

               

                                                                                       

       Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2022 yılı içinde (5) adedi dolu ve (15) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 07.12.2022  tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzatması yapılmıştır.

657 S.K. MEMUR KADRO:

PERSONEL ADI SOYADIEĞİTİM DÜZEYİKADRO ÜNVANI
ŞENAY ÇAKIRLİSANS MEZUNUMALİ HİZ.MÜD.
BURAK ERBERBERÖN LİSANS MEZUNUVETERİNER SAĞLIK TEK.ZABITA MEM. VEKALET
UFUK DUYARÖZ LİSANS MEZUNUTEKNİKER

5393 S.SK. 49. MADDESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

PERSONEL ADI SOYADIEĞİTİM DÜZEYİSÖZ.KADRO KARŞILIĞI
YAŞAR KAYADELENLİSANS MEZUNUEKONOMİST SÖZ.KADRO KARŞILIĞI
SETHAT PALALİSE MEZUNUEĞİTMEN SÖZ.KADRO KARŞILIĞI

 

           Belediyemizde işçi norm kadroya göre, temizlik, hizmetli şöför ve diğer hizmetlerinde, Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı 1 işçi personel kurum değiştirmesi sebebiyle 9 (dokuz)  dolu durumdadır.

DAİMİ İŞÇİ PERSONEL:     

PERSONEL ADI SOYADIEĞİTİM DÜZEYİKADRO ÜNVANI MESLEK KODU
ŞÜKRÜYE ATAY ALKANÖN LİSANS MEZUNUMESLEK KODU:9622.02
FARUK ERSÖZORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU :8332.02
LEVENT GÜLORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:8182.07
RAHMİ YALÇINORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU9622.02
BURAK KAYGISIZLİSANS MEZUNUMESLEK KODU:4321.25
İLKAY KAHRAMANORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:7412.10
ŞÜKRÜ KAĞAN ÖZKANÖN LİSANS MEZUNUMESLEK KODU:3112.04
SELAMİ KUVANÇLİSANS MEZUNUMESLEK KODU:9623.01
MERT SARMAŞIKORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:5163.01
İBRAHİM ENES KARAORTA ÖĞRETİM MEZUNMESLEK KODU:5163.01

5) Sunulan Hizmetler :  

            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

   Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2022 ile 31.Aralık.2022 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

 Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

 Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında (12) toplantı yapılmış ve 01 nodan 47 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır.

Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                      

Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

Belediye Encümenimiz 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 56 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.

         Evrak Kayıt İşlemleri :

Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.

01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 

717 adet Gelen evrak 

166 adet dilekçe

653 adet Giden evrak olmak üzere toplam gelen ve giden evrak sayısı 1.536 adet evrak işlem görmüştür.

 Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 5 adet Memur personelimiz ile 9 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir

Evlendirme İşlemleri : 

            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Rapuru doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR,  ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir.

        Nikah akdinden sonra (7) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.

 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (13 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 

             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  :

Faaliyet  dönemini kapsayan 01.Ocak.2022 ile 31.Aralık.2022 tarihleri arasında

         Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.    

         Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.

        Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb. ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilip ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.

        Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.

        Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

       Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.

       Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.

 2022 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.

Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı, bes ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.

  Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 

  Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.

  Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

  2022 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (4 adet arsa alış ve 6 adet  kiralama) olmak üzere toplam (10) adet satın alma ve kiralama ihalesi yapılmıştır.

  Yine 2022 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (2) adet ihale yapılmıştır.

      Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

        Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.

        Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb. gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.

           Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi

yazı ve dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.

-2022 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi  Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca  karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

          -Belediyemizin Tahmini 2022 Mali Yılı gelir bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, tahmin edilen bütçe geliri yüksek olduğundan 05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.00 TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00 tl. olmuştur.2022 yılı  bütçe gelir gerçekleşmesi 14.697.893.76-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 83.99’dür.

        -Belediyemizin Tahmini 2022 Mali Yılı gider bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, tahmin edilen bütçe gideri yüksek olduğundan 05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.000.00 TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00 tl. olmuştur.2022 mali yılı bütçe gider gerçekleşmesi 14.532.229.11-TL. olmuştur. Tahmini giderin bütçede gerçekleşme oranı % 83,04dir.

    -2024 Yılı Tahmini Bütçesi 30.000.000.00.TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2024 yılı başından itibaren uygulamaya konulacaktır.

  -Mevcut personelin hak edişleri tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış ve  zamanında ödenmiştir.

  -Belediyemiz elektrik, doğalgaz, ttnet, sabit telefonlar, kurumsal hatların kullanım ve  tüketim bedelleri  düzenli olarak ödenmiştir.

    -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi trafik sigorta işlemleri, fenni muayene işleri ve  Periyodikbakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, ihtiyaçları olan Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlar da karşılanmıştır.

    -Beldemizde mevcut 5 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.

     -Beldemizde bulunan 4-6 yaş grubu kuran kursu öğrencileri için, ihtiyaçları olan temizlik malzemeleri oyun ve eğitici araç gereçler alınmıştır.Ayrıca anılan öğrencilerin beslenme saati için belediyemiz tarafından kahvaltı ve yemek malzemeleri ve içecekleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.Elektrik ve doğalgaz tüketim bedelleri de yine belediyemiz tarafından ödenmektedir.Ayrıca çocukların bakımı ve temizlik işleri için hafta içi her gün yarım gün hizmet alımı yapılmaktadır.Çocuklarımıza istekleri üzerine dijital baskılı tişört yaptırılmıştır. Ayrıca kuran kursu öğrencileri için 15 takım çift kişilik werzalit okul sırası alınmıştır.

      Ayrıca yılı içinde kuran kursu sınıflarında ısınma problemi olduğu için duvardan duvara bukle halı alınmış ve kaplatılmıştır. Boya badana işleri yaptırılmış arızalı olan kapı pencere vb. gibi tadilat işleri yaptırılmıştır.Giriş bölümüne korkuluk ve tabela yaptırılmış bayrak direkleri değiştirilmiştir.Pencerelere yeni stor perdeler alınmıştır.

    -Beldemiz Fatih Mahallesinde bulunan kapalı spor salonunun wc ve duşlarında soryn yaşandığı için yeniden kırılarak fayans ve kalebodur değişimi yapılmış bu işler için gerekli olan  fayans ve kalebodurlar temin edilmiştir. (45x45 marvy mat rec end.)

    -Belediyemiz tarafından kurulan personel alımı amaçlı  Bayırköy Belediyesi Personel Limited Şirketi hesabına, Belediyemiz cari hesabından  45.000.00 tl.(Kırkbeşbin) tl.  sermaye aktarımı yapılmıştır.

    -19.03.2023 tarihinde  18 mart Çanakkale şehitlerini anma  haftası sebebiyle bayanlara yemekli rehberli  Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.

   -Yine belde halkından gelen yoğun istek üzerine belde halkına hitaben 2 otobüs yemekli rehberli Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.

-Beldemizde devam eden  erkek kuran kursu öğrencilerinin isteği üzerine yemekli rehberli   İstanbul gezisi düzenlenmiştir.

  - 20.11.2022 tarihinde beldemiz gençlerinin isteği üzerine  belediye otobüsü ile yemekli Bolu gençlik  gezisi düzenlenmiştir. 

  -Beldemiz Sarmaşık Mahallesi caminin ihtiyacı olan  syor perde ve namaz vakitlerini gösterir dijital saat (büyük imsakiye) alındı.

       -Beldemizde yaşayan yardıma muhtaç, yalnız yaşayan, yaşlı ve düzenli geliri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, belirli aralıklarla, kış aylarında ısınmaları amacı ile kömür alınmış ve  kendilerine teslim edilmiştir.

      -Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere, kazma , kürek el arabası, çivi, mala, inşaat teli, muhtelif yapıştırıcı, sulama hortumu, şıngıl,bahçe makası, naylon,süpürge sapı, vb  şeklinde nalbur malzemeler muhtelif zamanlarda peyderpey alınmıştır.

   -Beldemizde mevcut kısa ara sokaklara, kötü hava şartları sebebiyle, bozulan yerlere, ve beldemizde elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması sebebiyle bozulan, yol, kaldırım ve bordürler için, yeniden kaldırım taşı ve bordür alınmış,bozulan yerlere döşenmiştir.Ayrıca bu yapılan kaldırım ve yol düzenlemelerinde, su ve kanalizasyon patlak tamir ve yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere,kum çakıl,döşeme altı ve döşeme üstü  malzemeler alınmıştır.

     -Beldemiz eski ceza evinde ikamet eden bal liginde oynayan amatör bayırköy spor kulübü oyuncularının 2 aylık  tablotdot günlük yemek bedeli ödendi. 

     -Belediye hizmet binası, umumi wc ler, meydan çeşmeleri, spor salonları, kuran kursları binası, düğün salonu,beldemiz ilköğretim okulu, vb  yerlerde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alınmıştır.Ayrıca Çarşamba günleri beldemizde kurulan pazar sebebiyle, çevrenin temiz tutulması amacı ile, sebze ve meyve artıklarını koymaları için, pazarcılarına dağıtılmak üzere çöp poşetleri alınıp, pazarcılara her hafta dağıtılmıştır.

     -Belediyemizde kullanılmak üzeye 1 adet omson kırıcı delici hitli dh 40 mr alınmıştır.

    -Beldemizde yeni kurulan genç  Amatör Bayırköy spor kulubü derneği oyuncularının maç ve antrenmanları için , her türlü lisans bedelleri, vize referans bedelleri, kulüp aidatları, harç bedelleri, oyuncuların ihtiyacı olan  tişört şort antraman eşofman çorap, bedelleri tarafımızdan karşılanmıştır. Amatör Bayırköy spor kulübü ve oyuncularının ihtiyaçları karsılanmaya devam etmektedir.

         -Belediyemize tahsis edilen eski cezaevi binasında kerek olan pencere ve kapıların yerine yenisi yaptırılmıştır.     

        -27 Nisan 2022 tarihinde kadir gecesinde tüm belde halkına ve dışarıdan gelen misafirlere 2.000 kişilik iftar yemeği programı düzenlenmiştir. 1500 adet küçük ramazan pidesi yaptırılmıştır.  115 PAKET 200 ML Bardak su alınmıştır. 1200 sandalye 110 yuvarlak masa kiralanmıştır.İftar yemeği sonrası sayısız çay ikramında bulunulmuştur.        

        -Beldemizde kullanılmakta olan akıllı su sayaçlarından arıza yapan 37 adet akıllı su sayaçlarının tamiri ve bakımı sağlanmıştır. 

       -Belediyemiz bilgisayarlarını virüsten korumak için 1 adet beroqnet firewall yıllık güncelleme desteği ve belediyemizde kullanmakta olduğumuz tüm bilgisayar programları için bakım sözleşmesi yapılmıştır.

      -Beldemiz cami temizliği için  1 ade sebo 470 evolutıon cami süpürgesi alındı ve beldemiz camiine teslim edildi.

      - Beldemizde başıboş dolaşan köpekleri yakalamak için 230 adet üflemeli enjektör alınmış, yakalanan köpekler ilimiz köpek barınağına teslim edilmiştir.

       -Beldemiz girişinde yapılan  peyzaj çalışmaları sebebiyle süsleme taşlarının konulmasında kullanılmak üzere 5 adet 50x200 cm çesan telden küp kafes yaptırılmış anılan bölgeye dikilmek üzere taflan ve leylandy çiçek alımı yapılmıştır.

       -Belediyemizce 29 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Bayırköy(Bilecik) ilave revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı hizmet alınmıştır.

         -Beldemiz Gazi mahallesi 20.sokak 625 M2 kaldırım taşı döşeme ve düzenleme çalışmaları için işçilik bedeli ödenmiştir.Çalışmalar sırasında   yol genişletme ihtiyacı sebebüiyle  iptal edilen bahçe duvarlarının yerine yenisi konulmak üzere beton direk ve çimento alımı yapılmıştır.

         -Beldemiz şehit Halis DEMİR futbol stadında tribünün bulunduğu yer uygun düşmediğinden mevcut tribün yeri değişikliği yapılmış, tribün taban döşeme ve düzenleme işleri yaptırılmış kaldırım taşı balans kum çakıl vb. malzemeler alınmış, taşıma vinç kirası bedeli ve montaj işçilik bedeli ödenmiştir.-Belediyemiz tarafından 2022/153869 (İKN) İhale Kayıt nolu halı saha  soyunma odası ve portatif çelik  tribün yapımı ihalesi yapılmıştır.Hak ediş bedeli ödenmiştir.

         -Halı saha Soyunma odası çatı yapımı için yalıtım malzemesi btm kauçuk katkılı likit mebran bitülas btl 200 17 kğ malzeme alınmıştır. Halı saha dış tesisatı işleri yaptırılmıştır. 

         -Beldemiz demir yolu altına kaldırım taşı döşeme ve düzenleme çalışmaları sebebiyle   döşeme altı malzeme ,kaldırım taşı, mıcır, balans taş tozu ve kum alınmıştır.

        -29.05.2022 tarihinde  belediyemiz tarafından yapılan geleneksel hıdırellez şenliği etkinliği için  ulaşım, nakliye, mehter takımı, halk oyunları, sunucu, çocuklar için kaydırak, şut becerisi, büyük boy zıp zıp top havuzu, survier oyun parkı,ikramlık  pamuk şeker, akrobasi, tahta bacak, palyaço, aşuk maşuk, dron çekimi, hoş geldiniz ve tanıtım   branda yaptırılması, davetiye basımı, misafir yemek bedelleri, 3.000 kişilik geleneksel pilav ayran helva, çatal kaşık seti 26 kişilik  garson 12 adet pilav paylaştırıcı hizmeti  gibi etkinliklerin bulunduğu geleneksel hıdırellez program bedeli ödenmiştir.ayrıca 300 adet masa ve 2.000 adet sandalye kira bedeli belediyemiz tarafından karşılanmıştır.

      -Beldemizde başı boş dolaşan ve özellikle kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için periyodik aralıklarla kedi köpek maması alınmış, ve sokak hayvanlarının beslenmesi için beldemizde muhtelif yereler bırakılmıştır.

       -Belediyemiz önüne yapılan şadırvanın kubbe yapım işleri süsleme işleri 6 adet niş rolyefi işleri yaptırılmıştır.Şadırvan önüne ve çevresine oturma parkı tarzı 210x60 cm ve 60x60 12 mtre ahşap odurma sedirleri yaptırılmıştır.150 m2 hazır çim rulo alınarak alan kaplanmıştır.100 m2 ytong taşı örülmüştür ateş tuğla kaplanmıştır.taflan ve leylandy çiçek dikilmiştir. 

          -Belediyemiz yarı olimpik yüzme havuzunda, boya uygulama işlemi yapılmıştır.Yer yer çökmeler meydana geldiği için yeniden beton kırım desenli beton atımı, mineral sıva boya ve helikopter ile perdahlama işlemi yaptırılmıştır.

         -Beldemiz yarı olimpik yüzme havuzu ,Belediye hizmet binası önündeki süs havuzda ve içme suyu depolarımızda  kullanılmak üzere sıvı ph (-) düşürücü süperpol toz klor, yosun önleyici,parlatıcı, çökeltici kenar ızgarası test silisyonu, tesp hapı dpd ve red alınmıştır.Periyodik aralıklarla anılan yerlere bu malzemeler kullanılmıştır.

        -Belediye hizmet binası zemin kat 1. Kat ve 2. Kat komple boya badana işleri yaptırılmıştır.

       -Belediye dükkanlarının komple çatı bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır.

       -2023 yılı sebebiyle 1.000 adet saten takvim yaptırılmış ve dağıtılmıştır.

      -Beldemiz gazi mahallesi ovalar mevkiinde yapılan mesire alanı için   -mesire alanı için çimento, kum, taş tozu, inşaat taşı, elenmiş yıkanmış kaba kum,balans mıcır ve yer altı elektrik malzemeleri alınmıştır. Vinç ve nakliye için araç kiralama bedeli ödenmiştir.Ayrıca 24 adet Japon çatılı piknik masası yaptırılmıştır.

      -2022 yılı Muharrem ayı sebebiyle11.08.2022 günü, geleneklerimizi yaşatmak adına 2.060 kişilik aşure yaptırılmış, ve tüm belde halkına ikram edilmiştir.

     - Belediye Hizmet binamızda, plates ve dikiş nakış kursu binasında, beldemiz ilköğretim okulunda 4-6 yaş ve büyükler kuran kursu sınıflarında, çevre temizliğinde ve diğer muhtelif yerde kullanılmak üzere yıl boyu muhtelif çeşit temizlik ürünü alınmıştır.

     - Belediye başkanlığımız olarak Bilecik orman işletme müdürlüğünün  konaklamasız orman parkı ihalesine katıldık.İhale sonucuna göre Orman İşletme Müdürlüğünün Vezirhan Orman İşletme Şefliği 105 nolu bölge içerisinde kalan 3,19 HA alanı bulunan  Bayırköy konaklamasız orman parkı işletme hakkının 20 yıllık süre için kiraya verilmesi ihale işi kesin teminat karar pulu sözleşme damga vergisi depozito güvence bedeli kira bedeli ve ağaçlandırma bedeli ödenmiştir.

       03.02.2022 tarihinde Regaip kandili ve akabinde beraat kandili sebebiyle beldemiz camiinde okunan  mevlüdü şerif sonrası belde halkına 300 paket kandil simiti  ikram edildi.

         -Beldemiz 3. Mahallesi Sarmaşık mahallemize 353 m3 istinat taş duvar yaptırılmıştır.Duvar için gerekli  taş ,çimento, kum, çakıl  ve kireç vb malzemeler alınmış ve işçilik bedeli ödenmiştir.istinat duvarı üzerine  56 metre korkuluk yaptırılmıştır.

        -Beldemizde muhtelif zamanlarda ve muhtelif yerlerde patlayan alt yapı su ve kanalizasyon  patlakları için kum, döşeme üstü malzeme ve korige boru alımı yapılmıştır,Yağmur suyu bertarafı için. 50x50x70 cm yağmur suyu ızgara (d-400) 5 adet alınmıştır.Beldemiz karasu içme ve kullanma suyu hattı için ayırıcı su vanası alınmıştır.

       - Beldemizde çevre temizliği, park bahçelerde bulunan ağaçların fidanların ve çiçeklerin bakımı için, mezarlık temizliği ve ağaçların budanması için, meydan çeşmelerinin temizliği, cadde ve yol kenarlarında bulunan otların temizliği, cadde kenarlarında bulunan bordür taşlarının boyanması için, ve diğer muhtelif işler için, belirli zamanlarda yevmiyeci olarak temizlik hizmeti alımı yapılmıştır.

       - Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 81 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak iftar yemeği paketi hizmeti verilmiştir. Ayrıca kendi yemeğini yapabilecek durumda olan vatandaşlarımıza kuru gıda yardımı yapılmıştır.

  -Ayrıca ramazan ayında iftar vaktinde atılmak üzere 40 adet ramazan topları alınmış, belediye başkanlığımız adına imsakiye bastırılmış halkımıza dağıtılmış ve sahur vakti geleneklerimizi yaşatmak adına her mahalle için davulcu hizmeti alınmıştır. (02.04.2022-02.05.2022 tarihleri arası)2 adet profesyonel davul 2 adet abanoz tokmak  temin edilmiştir.

- Beldemizde cenazesi olan cenaze sahiplerinin misafirlerini ağırlayabilmesi için 300 adet pide, 300 adet ayran belediyemiz tarafından yaptırılmaya devam etmekte olup,ihtiyaç sahibi cenaze sahipleri için gerekli kefen, mertek tahtası vb malzeme yardımına devam edilmiştir

   -Beldemiz ilköğretim okulunda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize okul forması mont ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri alınmıştır.Yine okulumuz öğrencilerine sporu sevdirmek adına 2 adet profesyonel futbol topu 2 adet valeybol topu ve basket -valeybol ağı alınmıştır.Okul bahçesine bahçe kapısı ve  bahçe tellerinin montajı işleri yaptırılmıştır.Cumhuriyet bayramı kutlama programı fener alayı için kamera çekimi hizmeti alınmıştır.

-Sarmaşık mahallesi su deposu için dp lara-a pr 2 L/10B klorlama makinası alınmıştır.

-Belediyemiz yarı olimpik yüzme havuzu elektrik tesisatı komple bakım ve yeniden kablo çekimi işleri yaptırılmış, gerekli yer alı ve yer üstü kablo alımı  grup otomat, güç kaynağı alınmıştır.

-Beldemiz camii zemin kat 1 kat ve balkonlu kadınlar bölümü katının tüm halıları yıkatılmış ve camimin ihtiyacı olan  1 m2 mdf lem klasör dolabı yaptırılmıştır.

-Belediyemiz işçi personel için gerekli olan tshirt, yelek, şişme mont, oxford iş pantolonu, iş ayakkabısı, parke, leflektörlü yelek vb iş elbiseleri alınmıştır.

  -Ayrıca belediyemizde çalışan işçilere 1.000.00 TL lik ramazan erzakı alış veriş kartı verilmiştir.

   -Beldemiz İnişdibi Mevkiinde parselizasyon 18 uygulaması  yapıldığından bu mevkilere  gerekli olan alt yapı kanalizasyon isale hattı ve içme ve kullanma su hattı (makinalı) döşeme işleri yaptırılmış ve bu işler için gerekli olan borular, kum, mıcır, inşaat taşı, inşaat tozu, rogar, perde beton ve diğer gerekli malzemeler alınmıştır.parke taşı ve bordür döşeme işleri yaptırılmıştır.

   Beldemiz İlköğretim okulu için 8 adet  2X80X120 cm mdf dolap yaptırılmış, okulumuz kapı pencere  kol değişimi, muhtelif yerelere  seramik mermer işçiliği, Atatürk büstü yazısı, plastik cam mekanizması bakımı, öğrenci  sıraları  tamirleri, tavan tamir boya işleri,  bayrak direkleri voleybol, basketbol  direk ve merdiven korkuluk boya işleri yaptırıldı.

-Beldemiz 112 Çağrı merkezi önüne yolcu bekleme durağı yaptırıldı.,

-Belediyemize T.C. Orman genel müdürlüğünden 1 adet toyoto pikap kamyonet  hibe edilmiştir. 

    -İmar uygulaması tescile konu harita ve plan yapımı (Bayırköy/1683-1684-1690 yoldan ihdas ve tevhit yola terk AHKM-35  işlemi hizmet bedeli ödenmiştir.

-Belediyemize tahsis edilen 112 acil çağrı merkezi üst katında bulunan 3 adet dairenin 82 m2  laminat parke döşeme işleri ve 2 dairenin mutfak 14 m2 mutfak dolapları  yaptırılmıştır.

-Belediye başkanlığımız olarak araç önü yazıları, yüzme havuzu içi 300x300 tabela branda, bilbord değişimleri ,15 m2 etkinlik brandaları 100x24 belde içi üst geçit  giydirme branda yazı bedelleri ödenmiştir..

-Belediye  hizmet binası önünde bulunan  kamelya çevresine beldemizden bileciğe gidip gelen öğrenci ve çalışanlar için  araç beklerken kötü hava şartlarında  içinde bekleyebilmeleri için  branda yaptırılmış ve içine ufo ısıtıcı konulmuştur.

- Beldemizde yaşayan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak  kaynaştırmak, boş zamanlarında beraber zaman geçirmelerin sağlamak amacı ile bir  oyun salonu kurulması düşünülmüştür.Belde halkından yardımsever vatandaşlarımızın katkıları ile  değişik oyun aletleri alınmıştır.Belediyemiz olarak gençlerimize sahip çıkmak ve kurulan oyun salonuna katkıda bulunmak  adına 3 adet tv43 smart fhd televizyon alınmıştır. 

   - Beldemizde devam eden plates kursu için spor salonu gerekli olduğundan,  İstanbul caddesi kenarında spor salonu kurs yeri kiralanmış olup, kirası ödenmeye devam etmektedir.Ayrıca kiralanan kurs yerinin elektrik ve ısınma giderleri kombi bakım ve petek temizliği vbtarafımızdan karşılanmaktadır.1 adet  fantom ıslak kuru  eco wd 2700 süpürge alındı.

      -Beldemizde belediyemiz tarafından açılan  futbol kursu öğrencileri için  40 takım yüzme kursu öğrencileri için 80 takım  baskılı  forma ve short yaptırılmıştır.Yüzme kursu için anlaşma yapılan usta eğitmen  Muhammed recep kaygısız a yüzme kursu eğitmenlik hizmet bedeli ödenmiştir..

       -Beldemizde Fatih mahallesi 103. Sok. (Hasan ÇAKIR evinin önü) çocuk parkı için tek kuleli iki kaydıraklı oyun grubu alınmıştır.

      -Belediyemize dışarıdan gelen misafirlere ve belediye başkanımızın ziyaret gittiği kişilere ve nikahlarda  takdim edilmek üzere 2 li fincan takımı ve  besmele tablosu hediyelik alınmıştır. 

     -112 acil çağrı merkezinde ısınma sorunu olduğu için servislerin oda ve koridorların duvardan duvara halı ile kaplatılması için 112 m2 bukle halı alınmış ve kaplatılmıştır.

        -Belediye Başkanlık odasının ve sekreterlik odasının perdeleri değiştirilmiş yerine 32 m2 ahşap jaguzi perde( 50mm) ve belediye hizmet katı için 9 m2 kıvırcık paspas . (14 mm) alınmıştır. 

       -Beldemizde  tarımsal faaliyetleri geliştirmek belde ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile, talepte bulunan  halkımıza dağıtılmak üzere 02.02.2022 tarih ve 11 sayılı meclis kararına istinaden 2766 adet cennet hurması fidanı getirtilmiş ve belde halkına dağıtılmıştır.

      -Belediyemiz mevcut katı atık ve çöplerin toplanması, taşınması ve ber tarafı işlemleri için, Bilecik Belediyeler birliğinin entegre katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve tesislerinin işletilmesi işi kapsamına katılmış, toplanan ve taşınan katı atıklar miktarı üzerinden aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir.

    -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2022 yılında da devam edilmiştir.

     -Beldemiz  eski su deposu yanına ve ilköğretim okulu arkasına takılmak üzere 2 adet ses yayın ünitesi 4 adet hoparlör 2 adet montaj aparatı alınmıştır.

          -Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  çarşamba günleri ve diğer özel günlerde yolcu taşıma servisimiz 2022 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir.

     -Belediyemizi anlaşmalı Avukatına, 2022 yılında yapılan yeni sözleşme ile 12 aylık avukatlık hizmeti bedeli ödendi.

          -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun, Lavra ve   zararlı böceklerle mücadele için, ve Belediye Hizmet binalarımızda görülen haşereler için,50 litre cypernext 25 ec sinek ilacı 10 litre uçkun ilacı ve haşere bcek ilacı alınmış olup, belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapılmıştır.

          -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmış olup,içme ve kullanma sularının  mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmıştır.

            - Belediyemiz tarafından yapılan mesire alanı düzenleme, halı saha düzenleme, payzaj çalışmalarında , muhtelif zamanlarda  ihtiyacımız olan, ekskavatör, vinç, kamyon, çekici teleskopik yükleyici (telehandler), mobil vinç vb.araç kiralama bedelleri ödenmiştir.

              -Belediye Başkanlığımız tarafından,Yeni yıl ,24 Kasım Öğretmenler  günü, 18 Mart Çanakkale şehitleri anma günü,30 Ağustos Zafer Bayramı,1 Mayıs İşçi Bayramı, 23 Nisan Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı, 15 mayıs Anneler günü,8 Mart Dünya Kadınlar günü 14 mart tıp bayramı ,15 temmuz demokrasi bayramı 10 kasım atamızı anma, ve regaip, miraç, berat  kandileri vb. olmak üzere, gazete ve internet üzerinden, yerel gazete ve internet sitelerinden kutlama mesajı hizmet bedelleri ödenmiştir.

             - Beldemiz park ve bahçelerinde, yürüyüş yollarında, oturma alanlarında  bulunan çim, çiçek ve fidanlar için, amonyum sülfat, nitrat, gübre, torf  ve zirai ilaçlar alınmıştır.Ayrıca  Belediye hizmet binası, spor salonları, ve açık alanlar için böcek ve haşere ilaçları alınmıştır. 

               -Belediyemiz 02.02.2022 tarih ve 13 nolu meclis kararı ve 19.09.2022 tarih ve 38 no lu encümen kararı ile beldemiz  gazi mahallesi  3478 nolu parsel 632.40 m2 Kaniye BERBER Arzu GÖKSEL, Ümit SİBEL BERBER  Rukiye ÖCEK  Burak TOKER, Barlas TOKER ,Arda Edirne adına 255.520.000 tl satın alındı.

              -Belediyemiz 02.02.2022 tarih ve 13 nolu meclis kararı ve 19.09.2022 tarih ve 40  nolu encümen kararı ile beldemiz  gazi mahallesi  3480 nolu parsel  313,00 m2  ve 3482 nolu parsel 360.00 m2 kaniye BERBER  Arzu GÖKSEL ,Ümit Sibel berber Rukiye ÖCEK BurakTOKERE Barlas TOKE Arda EDİRNE adına 109.800.00.tl satın alındı.

                -Belediyemiz 02.12.2021 tarih ve 41 nolu meclis kararı  ve 04.01.2022 tarih ve 02 nolu encümen kararı ile beldemiz bayırköy merkez ada 123 parsel 3 44.75 m2 arsa m2 si 500.00 tl den Şerife ÖZKAN dan satın alındı.

             -Belediyemiz 05.01.2022 tarih ve 3 nonu meclis kararı ve 09.05.2022 tarihli encümen kararı ile  3698 parselde bulunan 257,72 m2 Fatma BOZDEMİR ve HATİCE SEVİM ‘den  110.000.00 tl bedel ile satın alınmıştır.

            -17.06.2021 tarihli 21 nolu encümen kararı ile arsa üzeri düzenlemesi onaylanan 1614 parselde bulunan 15.05.2019 tarih ve 6H7U1ZLS Belge nolu yapı kayıt belgeli yapının imar planı park alanında kalmasından dolayı çevre şehircilik müdürlüğü 5390077 sayılı yazısı kıymet takdir komisyon kararı 15.09.2022 tarihli belediyemiz takdir komisyonu kararı ile bedeli ödendi.

          -Belediyemiz 02.02.2022 tarih ve 12 nolu meclis kararı ve 21.02.2022 tarih ve 7 nolu encümen kararı ile inişdibi mevkii 4134 parsel 4.866.90 m2 ve 123 ada 3 parsel 1581.27 m2 taşınmazlar toplu konut idaresi başkanlığına parsel başı 1.00 tl. bedel ile devredildi.

         -Belediyemiz  05.01.2022 tarih ve 5 nolu meclis kararı ve 24.01.2022 tarih ve 4 nolu encümen kararı ile yapılan ihale sonucunda 

 Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 14 parselde bulunan 168.3 m2 hisse 33.828.30 tl bedel ile Hüseyin bel e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 142 ada 7 parselde bulunan 140.4 m2 hisse 28.220.40 tl bedel ile Fahrettin ŞEKER e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 129 ada 9 parselde bulunan 110.19 m2 hisse 22.148.19 tl bedel ile Mustafa BURAN e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 143 ada 08 parselde bulunan 72.14 m2 hisse 14.500.14 tl bedel ile Hayati DOĞAN e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 142 ada 6 parselde bulunan 140.82 m2 hisse 28.304.82 tl bedel ile Hüseyin bel e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 13 parselde bulunan 19.97  m2 hisse 4.013.97 tl bedel ile Şerife KABA e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 5 parselde bulunan110.63 m2 hisse 22.236.63 tl bedel ile Şerife KABA e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 142 ada 2 parselde bulunan156.18  m2 hisse 31.392.18 tl bedel ile Osman EFE e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 137 ada 11 parselde bulunan 232.28  m2 hisse 46.688.28 tl bedel ile Yaşar ŞİMŞEK e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 153 ada 7 parselde bulunan 96.54 m2 hisse 19.404.54 tl bedel ile Mehmet EDİRNE e satıldı.

Beldemiz İni dibi mevkii 135 ada 2 parselde bulunan 67.40 m2 hisse 13.547.40 tl bedel ile Mehmet PARMAK e satıldı.

Beldemiz İnişdibi mevkii 130 ada 9 parselde bulunan 56.103 m2 hisse 11.276.10 tl bedel ile Gülşah GÖZE e satıldı.

TAŞINMAZ ALIMI 

MEVKİSİPAFTAPARSELYÜZÖLÇÜMÜCİNSİ
BAYIRKÖY123344,75ARSA SATIN ALINMIŞTIR.
BAYIRKÖY 3478 ARSA SATIN ALINMIŞTIR.
BAYIRKÖY 3480 ARSA SATIN ALINMIŞTIR
BAYIRKÖY 3482 ARSA SATIN ALINMIŞTIR.
BAYIRKÖY 3698257,72ARSA SATIN ALINDI

 

TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ

  2021 yılında ;

MEVKİSİPAFTAPARSELYÜZÖLÇÜMÜCİNSİ
İNİŞDİBİ 41344866,90TOKİ VERİLDİ
İNİŞDİBİ12331581,27TOKİ VERİLDİ
İNİŞDİBİ13714168,30.ARSA

 

 

    
İNİŞDİBİ1427140,40ARSA
İNİŞDİBİ1299110.19ARSA
İNİŞDİBİ143872,14ARSA
İNİŞDİBİ1426140.82ARSA
İNİŞDİBİ1371319.97ARSA
İNİŞDİBİ1375110.63ARSA
İNİŞDİBİ1422156,18ARSA
İNİŞDİBİ13711232,28ARSA
İNİŞDİBİ153796.54ARSA
İNİŞDİBİ135267,40ARSA
İNİŞDİBİ130956,103ARSA

        FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU :

       -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2022 ile 31.Aralık.2022 tarihleri arasını kapsayan icraat faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 

      -  8 Adet İnşaat Ruhsatı,

      -  11 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 

      –  Vatandaş 1   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.        

     -  Belediyemizce 18. 1 adet madde uygulama işlemi yapılmıştır.     

                   ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :

       -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

 -Yönetmeliklere uygun olarak (4) adet sıhhi (1) adet Gayrısıhhi(0)

umumi istirahat ve eğlence yeri olmak üzere İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (6) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

 -Zabıta memurluğuna  (0) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.

 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri  Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplatılmaktadır.Ayrıca cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.

-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.

6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, 

Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, 

Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, 

Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, 

Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

  BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI; 

           2.4.1 Binalar

MAHALLESİADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ M2CİNSİ
BAYIRKÖYH243360133,80ATÖLYTE BİNASI
BAYIRKÖY103296107.00MARANGOZHANE
BAYIRKÖY10270561,96EV-KAHVEHANE
BAYIRKÖY10275471.00AHŞAP EV
BAYIRKÖY102708200.44ARSALI DÜKKAN
BAYIRKÖY103209423,94ARSALI EV
BAYIRKÖY102753100.00AVLULU EV
BAYIRKÖY102710742.00ARSALI EV
BAYIRKÖY10271337.00ÇEŞME
BAYIRKÖY10251522.00ÇEŞME
BAYIRKÖY319592.750.00MEZARLIK
BAYIRKÖY6132928.00ÇEŞME
BAYIRKÖY102549184.002 KATLI BİNA

 

BAYIRKÖY

 

102692696.00ARSALI CAMİ ODASI
BAYIRKÖY216021.462.00MEZARLIK
BAYIRKÖY317729.000.00MEZARLIK
BAYIRKÖY3648250.00SU POMPASI BİNA
BAYIRKÖY4311231.802.00MEZARLIK
GÖKÇEÇİMEN317729.000.00MEZARLIK
BAYIRKÖY10271337.00ÇEŞME
KÖY İÇİ113183140.00BAHÇELİ EV
BAYIRKÖY32699649.00BİNA+DEPO T.KREDİ
KÖY İÇİ10267539.00AVLULU EV

.4.2. Arsa, Araziler

MEVKİSİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

TAŞÇI

H24

3361

150.60

ARSA

TAŞÇI

H24

3360

133,80

ARSA

BAYIRKÖY

3

1621

2.188.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1620

475.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1622

1500.00

TARLA

BAYIRKÖY

2

3658

23.22

ARSA

BAYIRKÖY

2

3657

13.51

ARSA

BAYIRKÖY

2

3659

544.80

ARSA

TAŞÇI

H24

1275

4500.00

TARLA

TAŞÇI

H24

3357

162.50

ARSA

İNİŞDİBİ

3

1627

1.975.00

TARLA

GÖKÇEÇİMEN

2

3289

1.821.00

ARSA

KARATEPE

4

2945

3.475.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1619

825.00

TARLA

BALLI KAYA

3

2121

600.00

BAHÇE

TAŞÇI

H24

3476

1.250.00

ARSA

inişdibi

 

2

1683

812.00

TARLA

İNİŞDİBİ

2

1684

2788.00

TARLA

İNİŞDİBİ

2

1690

1.850.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

3395

367.00

ARSA

BAYIRKÖY

10

3208

35.72

ARSA

BAYIRKÖY

10

2707

600.00

ARSA

İNİŞDİBİ

3

3393

545.00

ARSA

BAYIRKÖY

10

3297

57.00

ARSA

BAYIRKÖY

10

2710

132.00

ARSA

BAYIRKÖUY

10

2752

320.00

TARLA

BAYIRKÖY

10

3291

202.00

ARSA

TAŞÇI

H24

1344

16.375.00

TARLA

 

 

 

 

 

 

MUSLUK ALTI

2

3276

432.00

TARLA

BAYIRKÖY

9

3210

760.00

TARLA

BAYIRKÖY

5

2223

804.00

RARLA

BAYIRKÖY

10

2733

960.00

ARSA

TAŞÇI

H24

3362

241.31

ARSA

TAŞÇI

10

3356

162.50

ARSA

KERİMALTI

1

2090

400.00

ARSA İRTİFA

İNİŞDİBİ

3

1640

6.200

ARAZİ

KÖY İÇİ

11

3790

92.57

ARSA

İNİŞDİBİ

3

1642

4450.00

TARLA

İNİŞDİBİ

3

1641

1.075

TARLA

KERİMALTI

4

2981

3212

TARLA

SARMAŞIK KUMLUK

3

760

248

ARSA

BAYIRKÖY

3

1677

1.000

TARLA

BAYIRKÖY

3

1771

3.700

TARLA

İNİŞDİBİ

123

3

44,75

ARSA

İNİŞDİBİ

 

3392

43.50

ARSA

BAYIRKÖY

 

3698

257,72

ARSA

BAYIRKÖY

 

3478

632.40

ARSA

BAYIRKÖY

 

3480

313,00

ARSA

BAYIRKÖY

 

3482

360.00

ARSA

 ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;

1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.

2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model

3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.

5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 

6-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model

7-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 

8) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı

9-)  Hasta nakil aracı 2009 model

10-) 1 adet yol süpürme aracı

11-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu

12-) 11 ABH 04 1 adet toyoto pkap kamyonet (hibe)orman gen. Müd. 

13-) 1 Adet İtfaiye aracı

14-) 1 Adet 2017 model ford tourneo binek araç

15-) 1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı 

16-)11NMOLKXTP6LMA97331 ŞASİ nolu araç belediyeler birliğinden hibe edilmiştir. 

2022 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;

Şasi no 11NMOLKXTP6LMA97331 Kamyon belediyeler birliğinden hibe edilmiştir. .

2022 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;

2021 yılında motorlu taşıt satılmamıştır.

2022 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;

MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI1ADETYAZI İŞLERİ SERVİS
GOLD MASTER MÜZİK SİSTEMİ1ADETPLATES KURSU İÇİN
OLEMAC/BCH 40 BP MOTORLU TIRPAN1ADETBELEDİYE
SRT 60 YÜZ TANIMA TERMİNALİ1ADETBELEDİYE
REGAL CMI 12122 ÇAMAŞIR MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ
GRUNDUG GD 92 9 KĞ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI1ADETSPOR KULÜBÜ

        2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 

 Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.

(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)

  Belediyemizde 7 adet masa üstü bilgisayar 4 adet laptop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.

Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.

 II – AMAÇ VE HEDEFLER 

 A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :

            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

       Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

       Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

        Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

        Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 

B – Temel Politikalar ve Öncelikler :

 Temel Politikalar

 -Sorumluluk ve Güven,

-Ekip Ruhu, 

-Şeffaflık,

-Hesap Verebilirlik,

 -Disiplin,

 -Hoşgörü ve anlayış,

 -Yaratıcılık,

 -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.

Öncelikler:

               Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak  personelde yapılandırmayı sağlamak.

           Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli  araç ve ekipmanları temin etmek, hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet üretimi sağlamaktır.

              Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş sahaları açılması için imar düzenlemeleri yapmak, istihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurslar düzenlemek, üreticilerin üretimlerinin kaliteli bir şekilde üretilmesi ve pazarlanması için girişimlerde bulunmak önceliklerimizdir.  

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER   MALİ BİLGİLER    

   Bütçe Uygulama Sonuçları :

  GELİR BÜTÇESİ

       2022 Mali Yılı gelir bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, bütçe tahsilatı tahmin edilen bütçenin üzerinde olduğundan 05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.000.00. TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00 TL. olmuştur. 2022 mali  yılı bütçe gelir gerçekleşmesi  toplam  14.697.893,76 TL TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 83.99 Dur.   

GELİRLER        

    -01 VERGİ GELİRLERİ                                        :   3.683.699.14. TL

   -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ          :4.965.861.45.TL.

  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                  :   786.007.10 TL

    -05 DİĞER GELİRLER                                     :  4.977.326.37. TL

    -06 SERMAYE GELİRLERİ                                :   284.999.70. TL.

 2022 YILI TOPLAM GELİR                    : 14.697.893.76. TL.

 GİDER BÜTÇESİ 

         2022 Mali Yılı gider bütçesi  12.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, takakkuk eden gider tahmin edilen bütçe giderinden yüksek olduğundan05.10.2022 tarihinde  38 nolu meclis kararı ile 5.500.000.00 TL ek bütçe yapılmış ve toplam tahmini bütçe toplamı 17.500.000.00.TL. olmuştur.2022 mali yılı bütçe gider gerçekleşmesi toplam14.532.229.11.- TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.83.04 dÜr.

  GİDERLER    

            -01 PERSONEL GİDERLERİ                         :  2.877.627.31.TL  

-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ  397.027.30.TL     

-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ         :  8.139.940.74.TL

-04 FAİZ GİDERLERİ                                  :       11.541.25. TL.   

-05 CARİ TRANSFERLER                             :      351.755.12  TL

-06 SERMAYE GİDERLERİ                           :    2.709.337.39.TL.

-07 SERMAYE TRANSFERLERİ                     :       45.000.00-TL.

-08 Borç verme                                         :              00.00-TL

2021 YILI TOPLAM GİDER                          : 14.532.229.11. TL 

   IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 

   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.

   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.

   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.

   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.

   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.

   -Personelin hoşgörülü olması. 

B – EKSİKLİKLERİMİZ (zayıflıklar)

         Belediyemizin zayıflıklarının başında Merkezi İdare tarafından gönderilen vergi gelirlerinden alınan payların azlığı, 5779 sayılı kanun gereğince belediyelere gönderilen yardımların nüfus bazında gönderilmesi neticesinde alınan nüfus kriterleri arasındaki farkın çok olması, gönderilen paylardan yapılan kesintiler ile yetişmiş insan gücündeki azlık zayıflığımızdır.           

          V- ÖNERİ VE TEDBİRLER: 

         Sonuç itibariyle 2021 yılı belediye hizmetlerinin verimliliği açısından özellikle Merkezi idare tarafından gönderilen vergi gelirleri payından kesinti yapılması sebebiyle sekteye uğramaktadır. Projelerin tamamı belediyemizin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir. 

        Merkezi yönetim tarafından gönderilen vergi gelirleri pay miktarı Avrupa ülkeleri seviyesine çıkartılmalıdır.              

           Meclisin Sayın üyeleri ..

              Belediyemizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.

              Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 

                                                 05.04.2023                                                                                                                                         

                                                                                         Mustafa YAMAN                                                                                             BelediyeBaşkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

     Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

           Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

           Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

            Beyan ederim.                                                                            

                                                                                     05.04.2023

                                                                                     Mustafa YAMAN 

                                                                                     Belediye Başkanı 

          MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

          Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

          Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

         İdaremizin 2022 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  05.04.2023                                                                                        

                                                                                     Şenay ÇAKIR

                                                                                                Mali Hiz.Müd.

 

 

 8---Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,6 `şar (altışar ) oy alan, Ahmet ÜNAL ve Ahmet KIZMAZ`ın   Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;

                      
Oy çokluğu ile karar verildi


 9-- Belediye Meclisimizin Nisan ayı olağan toplantısında ,Beldemizdeki imarla ilgili konularda Araştırma yapmak üzere , Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet ÜNAL`ın  (Komisyon Başkanı) ve Belediye Meclis Üyelerinden, Hüseyin KARA, Serdar ÇEVİK, Hakan ÖZDEMİR ve Özcan KAN`dan oluşan İmar Komisyonunun tekrar seçilerek devam etmesine;  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.cü maddesi gereğince kabulüne:       

Oy birliği ile karar verildi.


10--Belediye Meclisimizin Nisan  ayı olağan toplantısında ,taşınmazlarla ilgili  konularda Araştırma yapmak üzere , Belediye Meclis Üyesi Ahmet KIZMAZ`ın  (Komisyon Başkanı) ve Belediye Meclis Üyelerinden, Ahmet ÜNAL, Serdar ÇEVİK, Hakan ÖZDEMİR ve Metin ŞİNAL`dan oluşan  Araştırma ve Değer Tespit Komisyonunun tekrar seçilerek devam etmesine:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince kabulüne:
            
Oy birliği ile karar verildi

 

 

 

2023 yılı mart ayı meclis topl.

1--Belediyemizdeki Norm Kadro Standartlarına göre verilen Memur Kadrolarının İhdas İşleminin Görüşülmesi

06--Belediye Meclisimizin Mart ayı olağan toplantısında ,Belediyemizdeki Norm Kadro Standartlarına göre verilen memur kadrolarının İhdas işleminin ,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (l) bendi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 maddesi gereğince ,(10.derece Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosunun ,5.derece ,  9.derece Tekniker kadrosunun 3. derece  ,  1.derece Ekonomist kadrosunun 6.derece  ,  3.derece Eğitmen kadrosunun 9 .derece) olarak ihdas edilmesine:

 

Oy birliği ile karar verildi.

2023 yılı şubat ayı meclis topl.

1--2023 Yılında Belediye Zabıta Memuru Maktu Mesaisinin Belirlenmesi

02--Belediye Meclisinin Tatil Edilmesinin görüşülmesi

03--Belediyemize ait 127 ada 7 parsel,136 ada 4 parsel,137 ada 6 parsel,139 ada 8 parsel,140 ada 6 parsel,141 ada 4 parsel,142 ada 3 parsel ,127/2,142/3,3356,3357,3360 ,3361 ve belde içi ihdas edilecek parsellerin satış bedellerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve Encümene yetki verilmesi.

03--Belediye Meclisimizde yapılan Şubat Ayı olağan toplantısında,5393 sayılı Belediye Yasası`nın 51. maddesince;Zabıta memurlarına yapmış oldukları fazla çalışmalarına karşılık, 15 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere brüt ,715.00 TL fazla çalışma ücreti verilmesine; 

Oy Birliği ile Karar Verildi.


04--Belediye Meclisimizin Şubat ayı olağan toplantısında ,5393 sayılı Belediye Yasası`nın 20.maddesi gereğince,Belediye Meclisi`nin Ağustos ayında bir ay süreyle tatil edilmesine:       

Oy birliği ile karar verildi.


05--Belediye Meclisimizin Şubat ayı olağan Meclis Toplantısında,Belediyemize ait 127 ada 7 parsel,136 ada 4 parsel,137 ada 6 parsel,139 ada 8 parsel,140 ada 6 parsel,141 ada 4 parsel,142 ada 3 parsel ,127/2,142/3,3356,3357,3360 ,3361 ve belde içi ihdas edilecek parsel artıkları ve sanayi parselleri satış bedellerinin belirlenmesi için , 5393 Sayılı Belediye Kanununun (18/e) maddesi gereğince satışının kabulüne, aynı kanunun 24. Maddesi gereğince Araştırma-Değer Tespit Komisyonuna sevkine, komisyon değerlendirmesi esas alınarak satılmak üzere Encümene yetki verilmesine,      

Oy Birliği ile karar verilmiştir

2023 yılı ocak ayı meclis topl.

1--Kireç Keki Ücretinin Belirlenmesi

2--Belediyemizde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılan Ekonomist ve Eğitmen Personellerinin Sözleşmelerinin Yenilenmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesi

01-- Belediye Meclisimizin Ocak Ayı olağan toplantısında,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Habaş AŞ. Fabrikası Kireç Çamurunu Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon kireç kekine karşılık 1.500.00 TL.işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ve alınan kararın bir örneğinin ilgili fabrikaya tebliğ edilmesine:  

Oy birliği ile karar verildi. 

02--Belediye Meclisimizde yapılan Ocak Ayı olağan toplantısında,Belediye Meclis Üyesi Gönül ASLAN`ın toplantı salonunu terketmesinden sonra,gündemin birinci maddesine geçildi.       

Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılan personellerin (35089026856 TC Numaralı Yaşar KAYADELEN`in Ekonomist ve 13660740568 TC Numaralı Serhat PALA`nın Eğitmen), sözleşme süreleri 31/12/2022 Tarihinde sona ermiştir.Belediyemizin ihtiyacı olduğundan, anılan personellerin sözleşme sürelerinin ,5393 sayılı Belediye Kanununun 49.cu maddesinin 3.cü fıkrası gereğince Tam Zamanlı   olarak 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihine kadar uzatılarak yenilenmesine,ücretlerinin,T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün,28/06/2012 tarih ve 7270 sayılı ,sıra no .5 Genelgesi ve ekinde bulunan (2) sayılı cetveli gereğince Devlet tarafından belirlenen aylık taban ücret üzerinden, aylık ödenmesine ve alınan Meclis Kararının ve sözleşmelerinin hazırlanarak,meclis kararına bağlandıktan sonra TC.Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığına gönderilmesine;    

 

Oy Birliği ile karar veri

2023 yılı ocak ayı meclis topl.

1--Kireç Keki Ücretinin Belirlenmesi

2--Belediyemizde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılan Ekonomist ve Eğitmen Personellerinin Sözleşmelerinin Yenilenmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesi

01-- Belediye Meclisimizin Ocak Ayı olağan toplantısında,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Habaş AŞ. Fabrikası Kireç Çamurunu Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon kireç kekine karşılık 1.500.00 TL.işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ve alınan kararın bir örneğinin ilgili fabrikaya tebliğ edilmesine:  

Oy birliği ile karar verildi. 

02--Belediye Meclisimizde yapılan Ocak Ayı olağan toplantısında,Belediye Meclis Üyesi Gönül ASLAN`ın toplantı salonunu terketmesinden sonra,gündemin birinci maddesine geçildi.       

Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılan personellerin (35089026856 TC Numaralı Yaşar KAYADELEN`in Ekonomist ve 13660740568 TC Numaralı Serhat PALA`nın Eğitmen), sözleşme süreleri 31/12/2022 Tarihinde sona ermiştir.Belediyemizin ihtiyacı olduğundan, anılan personellerin sözleşme sürelerinin ,5393 sayılı Belediye Kanununun 49.cu maddesinin 3.cü fıkrası gereğince Tam Zamanlı   olarak 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihine kadar uzatılarak yenilenmesine,ücretlerinin,T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün,28/06/2012 tarih ve 7270 sayılı ,sıra no .5 Genelgesi ve ekinde bulunan (2) sayılı cetveli gereğince Devlet tarafından belirlenen aylık taban ücret üzerinden, aylık ödenmesine ve alınan Meclis Kararının ve sözleşmelerinin hazırlanarak,meclis kararına bağlandıktan sonra TC.Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığına gönderilmesine;    

 

Oy Birliği ile karar veri

2022 yılı aralık ayı meclis topl.

1--Bayırköy Belediyesi tarafından kurulan Bayırköy Belediyesi Personel Limited Şirketini temsilen Yetkili atanmasının görüşülmesi

2--Belediyemizde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılan Ekonomist ve Eğitmen Personellerinin Sözleşmelerinin Yenilenmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesi

3--(Gündem Dışı)Bayırköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisinin 5 Yıllığına Kiraya Verilmesinin görüşülmesi

45---Belediye Meclisimizin Aralık  ayı olağan meclis toplantısında Bayırköy Belediyesi Personel Limited Şirketine Gazi Mahallesi 17. sokak no:12/1 Bayırköy/Bilecik adresinde ikamet eden 10141858378 T.C. Kimlik Numaralı Selami KUVANÇ`ın aksi karar alınana kadar şirketi temsilen yetkili olarak atanmasına; şirket unvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmek üzere ahzükabza yetkili olmasına:

Oy birliği ile karar verildi


46--Belediye Meclisimizde yapılan Aralık Ayı olağan toplantısında,Belediye Meclis Üyesi Gönül ASLAN`ın toplantı salonunu terketmesinden sonra,gündemin birinci maddesine geçildi.      

Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılan personellerin (35089026856 TC Numaralı Yaşar KAYADELEN`in Ekonomist ve 13660740568 TC Numaralı Serhat PALA`nın Eğitmen), sözleşme süreleri 31/12/2022 Tarihinde sona erecektir.Belediyemizin ihtiyacı olduğundan, anılan personellerin sözleşme sürelerinin ,5393 sayılı Belediye Kanununun 49.cu maddesinin 3.cü fıkrası gereğince Tam Zamanlı   olarak 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihine kadar uzatılarak yenilenmesine,ücretlerinin,T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün,28/06/2012 tarih ve 7270 sayılı ,sıra no .5 Genelgesi ve ekinde bulunan (2) sayılı cetveli gereğince Devlet tarafından belirlenen aylık taban ücret üzerinden, aylık ödenmesine ve alınan Meclis Kararının ve sözleşmelerinin hazırlanarak,meclis kararına bağlandıktan sonra TC.Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine;   

 

Oy Birliği ile karar verildi 


47--Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan Meclis toplantısında  Belediye Meclis Üyesi Hüseyin KARA`nın gündem dışı olarak sunduğu dilekçesi, oy birliği ile kabul edilerek,dilekçenin görüşülmesine geçildi. 

Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan Meclis toplantısında,Bayırköy Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi 5 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmasına: 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine: 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

2022 yılı aralık ayı meclis topl.

1--Bayırköy Belediyesi tarafından kurulan Bayırköy Belediyesi Personel Limited Şirketini temsilen Yetkili atanmasının görüşülmesi

2--Belediyemizde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılan Ekonomist ve Eğitmen Personellerinin Sözleşmelerinin Yenilenmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesi

3--(Gündem Dışı)Bayırköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisinin 5 Yıllığına Kiraya Verilmesinin görüşülmesi

45---Belediye Meclisimizin Aralık  ayı olağan meclis toplantısında Bayırköy Belediyesi Personel Limited Şirketine Gazi Mahallesi 17. sokak no:12/1 Bayırköy/Bilecik adresinde ikamet eden 10141858378 T.C. Kimlik Numaralı Selami KUVANÇ`ın aksi karar alınana kadar şirketi temsilen yetkili olarak atanmasına; şirket unvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmek üzere ahzükabza yetkili olmasına:

Oy birliği ile karar verildi


46--Belediye Meclisimizde yapılan Aralık Ayı olağan toplantısında,Belediye Meclis Üyesi Gönül ASLAN`ın toplantı salonunu terketmesinden sonra,gündemin birinci maddesine geçildi.      

Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılan personellerin (35089026856 TC Numaralı Yaşar KAYADELEN`in Ekonomist ve 13660740568 TC Numaralı Serhat PALA`nın Eğitmen), sözleşme süreleri 31/12/2022 Tarihinde sona erecektir.Belediyemizin ihtiyacı olduğundan, anılan personellerin sözleşme sürelerinin ,5393 sayılı Belediye Kanununun 49.cu maddesinin 3.cü fıkrası gereğince Tam Zamanlı   olarak 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihine kadar uzatılarak yenilenmesine,ücretlerinin,T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün,28/06/2012 tarih ve 7270 sayılı ,sıra no .5 Genelgesi ve ekinde bulunan (2) sayılı cetveli gereğince Devlet tarafından belirlenen aylık taban ücret üzerinden, aylık ödenmesine ve alınan Meclis Kararının ve sözleşmelerinin hazırlanarak,meclis kararına bağlandıktan sonra TC.Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine;   

 

Oy Birliği ile karar verildi 


47--Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan Meclis toplantısında  Belediye Meclis Üyesi Hüseyin KARA`nın gündem dışı olarak sunduğu dilekçesi, oy birliği ile kabul edilerek,dilekçenin görüşülmesine geçildi. 

Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan Meclis toplantısında,Bayırköy Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi 5 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmasına: 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine: 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

2022 yılı kasım ayı meclis topl.

01--Belediye Tarifelerinin Belirlenmesi

02--Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

03--İnşaatlardan Alınan Hafriyat Ücretinin Belirlenmesi

42--- Belediye Meclisimizde yapılan Kasım Ayı olağan toplantısında Belediye Tarifelerinin,5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.Maddesinin (f) bendi gereğince yeniden belirlenmesine ; 

           Oy  birliği ile karar verildi.     
                                              
A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer          Grup/Verginin Tutarı
                                                                                   (TL)

                                                                          1        2        3       4

1. Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi sabit tüm ilan ve reklamlar beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan                                             100

Cadde                                                               100

Sokak                                                                100

2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak                                   
Toplu Taşıma Araçları                                         40

Diğer                                                                   40

3.Cadde ,sokak ve yaya kaldırım üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan ,geçici mahiyetteki, ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak
Bulvar ve Meydan                                               10

Cadde                                                                 10

Sokak                                                                  10


4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak
Led Ekranlı İlan ve Reklamlardan                         150
Diğer ışıklı ve prejeksiyonlu ilan ve reklamlardan 150
 

5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar veya benzerlerinin her biri için;

Bütün yerlerde                                                     0,25

6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden;                                                                               
Bütün yerlerde                                                     0,50
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinde)       


Eğlencenin Türü ve Alanı                                 Grup/Verginin Miktarı   (TL)

                                                                           1      2      3      4

Bar,pavyon,gazino,gece kulübü,taverna,diskotek,kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
50 m2`ye kadar                                                  100

51 m2-150 m2 arası                                          100

151 m2-300 m2 arası                                        100

301 m2`den yukarı                                             100

4 yıldızlı otelde                                                  100

5 yıldızlı otelde                                                  100


Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
25 m2`ye kadar                                                  100

26 m2-50 m2 arası                                            100

51 m2-100 m2 arası                                          100

101 m2-200 m2 arası                                        100

201 m2`den yukarı                                             100

C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer                       Grup/Harcın Tutarı(TL)

                                                                            1      2     3     4
1. 52.nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde                                         2,5

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde
a) Satışı yapılan küçük baş hayvan başına       2,5

b) Satışı yapılan büyük baş hayvan başına         5

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı  işgallerde
a)Her taşıttan beher saat için                           1,25
b)Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için2,5

Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı                                Grup/Harcın Tutarı(TL)

                                                                             1       2     3     4

Her tür işyeri için yıllık olarak   
25 m2`ye kadar                                                   100

26 m2-100 m2 arası                                            200

101 m2-250 m2 arası                                          300

251 m2-500 m2 arası                                          400

501 m2`den yukarı                                               800

D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı                                Grup/Harcın Tutarı(TL)

                                                                               1       2     3     4
Her tür işyeri için beher m2`sinden
25 m2`ye kadar                                                       1

26 m2-100 m2 arası                                                1

101 m2-250 m2 arası                                              1

251 m2-500 m2 arası                                              1

501 m2`den yukarı                                                   1

E) ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI  (2464 SAYILI KANUNUN 77.MAD.)
                                                                                 
a-  Tartı ağırlıklarının her birinden             ................................             1,5  TL
b-  Uzunluk ölçülerinin her birinden         .................................             1,5  TL
c-  Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden         3   TL
d-  El terazilerinden                                     ................................              6   TL
e-  Normal masa terazilerinden                 .................................               9   TL
f-  Otomatik (ibreli) terazilerden                .................................              12  TL
g-  Elektronik terazilerden                        ...................................             15  TL
h-  Kantar ve basküllerden                       ...................................             30  TL    

F)  BELEDİYE YAYIN CİHAZ ÜCRETİ (TELLALLIK HARCI )KDV DAHİL

25  Kelimeye kadar olan metnin bir defa okunması    ............               7.00 TL
 Not: 3 Günden fazla ilan edilmesi istenen ilanlardan iki katı ücret alınır.

G) BİNA İNŞAAT HARÇLARI (Ahşap ve Diğer Yapılarda m2 Başına) KDV DAHİL

1) KONUT İNŞAATI                                                                        

100 m2 ye kadar…………………………         1,5  TL  
101-120 m2 ………………………………       3,00 TL
121-150 m2………………………………..      4,50 TL
151-200 m2………………………………..      6,00 TL
200 m2den büyük………………………….     7,50 TL

2) İŞYERİ İNŞAATI

25 m2ye kadar……………………………        6 TL
26-50 m2…………………………………         9 TL
50-100 m2………………………………  .      12 TL
100 m2 den büyük………………………  .     60  TL

H) KAYIT VE SURET HARCI    (2464 SAYILI KANUNUN 79.MAD.)

            Belediye ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle gayrimenkullerle ilgili harita,plan ve krokilerin suretleri,kayıt ve suret harcına tabidir.

      a-   Her sayfa başına         ......................................... 1,00 TL
      b-   Harita ,plan ve krokilerin  : beher........................ 12,00  TL                      

I) İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (Ticaret ve Konut Bölgeleri İçin Ayrı Ayrı)
 (2464 SAYILI KANUNUN 80.MAD.)
                                                                                                                        
a)İlk parselizasyon harcı (Beher m2 için)…................................……: 0.35 TL         
b)İfraz ve tevhid harcı (Beher m2 için)................................……..  …: 0.35 TL        
c)Plan ve proje tasdik harcı (Beher m2 için)…….......................……: 0.25 TL       
d)Yapı kullanma harcı :

        * Ticarethane m2        :.............................................................   2.00 TL   
        * Konut m2                  :.............................................................  1.50 TL

e)Zemin açma izni ve toprak hafriyat harçları (m3)

          e-1 )  Toprak (Beher m3 için)………...................…....……...…: 15.00 TL  
          e-2 )  Kanal (Beher m3 için)……..............................................   1.50 TL.

İ)  MUAYENE RUHSAT ve RAPOR HARCI 2464 S K.82.MD.........…15,00 TL

J) SAĞLIK BELGESİ HARCI 2464 S K.85.MD.B/5 MD.     .............…3,00 TL

K) DEPOZİTOLAR      (abone açtırma ücreti) KDV DAHİL)

a-  Meskenler         ....................................................................      100,00 TL
b- Ticarethane küçük sanayi  ...................................................       150,00 TL
c-Büyüksanayi            .......................................................................2000,00TL                                                                                
L) ARAZÖZ ÇALIŞTIRLMASI

1 Tanker itfaiye su götürme ücreti       (nakliye KDVdahil)   ......... 300,00 TL

M) KEPÇE ÜCRETİ

1 Saatlik kepçe ücreti KDV. dahil        ...............                        400.00TL.                                           

N) DAMPERLİ KAMYON NAKLİYELERİ

BAYIRKÖY-OSMANELİ NAKLİYESİ KDV................……....…  …..350 TL

BAYIRKÖY-SELİMİYE KÖYÜ NAKLİYESİ KDV......................……350 TL

BAYIRKÖY-YENİCE NAKLİYESİ KDV.................……....………….450 TL

BAYIRKÖY-VEZİRHAN NAKLİYESİ KDV...............….....……………250 TL

BAYIRKÖY-SARMAŞIK NAKLİYESİ KDV...........................…………250 TL

BAYIRKÖY-BİLECİK NAKLİYESİ  KDV......................................... ..350 TL

BAYIRKÖY-VEZİRHAN KUM OCAĞI NAKLİYESİ KDV...........…….250 TL

KASABA DIŞI ÇÖP vs. DÖKMEK MÜCAVİR ALAN İÇİNEKDV DAHİL-TRAKTÖR…….......................…….....................................…….........150 TL

BAYIRKÖY- İSTANBUL/A NAKLİYESİ KDV.DAHİL…………....…....3300 TL

BAYIRKÖY- İSTANBUL/R NAKLİYESİ KDV DAHİL…….........……3900 TL

BAYIRKÖY- ANKARA NAKLİYESİ KDV DAHİL……………….....…  4100 TL

BAYIRKÖY- İZMİR NAKLİYESİ KDV DAHİL………………….....…5750 TL

BAYIRKÖY- BURSA NAKLİYESİ  KDV DAHİL……………......…...…1500 TL

BAYIRKÖY- ADAPAZARI NAKLİYESİ KDV DAHİL……….............…1500 TL
.
BAYIRKÖY- GÖLCÜK NAKLİYESİ KDV DAHİL……………......……2250 TL

BAYIRKÖY- ESKİŞEHİR NAKLİYESİ KDV DAHİL…………............ 1500 TL

Belediye Otobüsü Bayırköy-Osmaneli..............................................300 TL

Belediye Otobüsü Bayırköy -Bilecik .................................................400 TL

Olarak Uygulanmasına,

O) YOL GÜZERGAH BELGESİ İZNİ HARCI  
     
      26627 Sayı ve 28/08/2007 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren"Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" gereği Beldemizde Öğrenci Servis taşımacılığı yapan Toplu Taşıma Araçlarının RUHSAT alımı ücret tarifelerinin beher takvim yılı olarak uygulanmakla birlikte,5393 Sayılı Belediye Kanunun 15`ci maddesinin (p) bendi gereğince;(Ruhsatlar her yıl yenilenir)

      a) 01-18 Koltuk arası için ........................................................   170,00 TL
      b) 19-31 Koltuk arası için .........................................................  250,00 TL
      c) 31 ve üzeri koltuk için ...........................................................  560,00 TL

 Olarak uygulanmasına,

 Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 43--Belediye Meclisimizde yapılan Kasım Ayı olağan toplantısında, 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11.maddesinde Belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,kurdurmak,işletmek ve işlettirmekle yükümlüdürler.Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar,sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım,işletme,bakım,onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.bu hizmetten yararlananlardan,Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama,taşıma ve bertaraf ücreti alınır.

         "Atıksu Altyapısı ve Evsel  Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" 27.10.2010 tarih ve 27747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir.Söz Konusu yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1. maddesinde "Atık Su Altyapı Yönetimlerinin ve Evsel Katı Atık İdarelerinin bu yönetmeliğin yapımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür"hükmü getirilmiştir.Bu kapsamda tarafımızca yapılan çalışma ekte belirtilmiştir.
         Beldemizde 2015 yılı başı itibarıyla Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı sistemine geçildiğinden dolayı beldemizde mevcut ikamet eden vatandaşlarımızdan sürekli beldemizde ikamet etmeyip,zaman zaman yazlıkta veya kışlıkta yaşayanlar olduğundan yaş itibarıyla bir evde tek başına yaşlı kadın veya erkek ikamet ettiğinden ,bu yaşlı insanlarında ,bazı dönemlerde çocuklarının yanında yaşamını sürdürdüğünden aylık veya dönem olarak değilde "KİRLETEN ÖDER" ilkesine bağlı kalınarak meskenlerde ve ticarethanelerde m3 başına KDV Dahil 1,50 Krş.Sanayi kuruluşlarında KDV dahil 3,00 TL.olarak eklenerek,su faturalarına da bu şekilde yansıtılarak tahsil edilmektedir;
      Yapılan oylama sonucu  Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin ,Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Hesaplama Tablosunda belirlendiği şekliyle aynen kabulüne;


     "Atıksu Altyapısı ve Evsel  Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" 27.10.2010 tarih ve 27747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir.Söz Konusu yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1. maddesinde "Atık Su Altyapı Yönetimlerinin ve Evsel Katı Atık İdarelerinin bu yönetmeliğin yapımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür"hükmü getirilmiştir.Bu kapsamda tarafımızca yapılan çalışmaya istinaden,

        Beldemizde faaliyet ve yüz ölçümü bakımından büyük  işletmelerin Evsel Atık Ücretlerinin artırılarak aylık KDV hariç ;
     
        0-50       arası işçi çalıştıranlardan ...........................................3.000.00 TL.
        51-150   arası işçi çalıştıranlardan ...........................................5.000.00 TL.
        151 ve   üzeri işçi çalıştıranlardan ...........................................12.000.00 TL.

        Mermer Fabrikaları için............................................................ 10.000.00 TL.

       olarak alınmasına;  

       Oy Birliği ile karar verildi.


44--Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan meclis toplantısında inşaat sahalarından çıkan harfiyatların ücretlerinin m3 `ü , 15.00 TL ( Onbeş lira) dan alınmasına :

Oy birliği ile karar verildi

2022 yılı kasım ayı meclis topl.

01--Belediye Tarifelerinin Belirlenmesi

02--Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

03--İnşaatlardan Alınan Hafriyat Ücretinin Belirlenmesi

42--- Belediye Meclisimizde yapılan Kasım Ayı olağan toplantısında Belediye Tarifelerinin,5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.Maddesinin (f) bendi gereğince yeniden belirlenmesine ; 

           Oy  birliği ile karar verildi.     
                                              
A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer          Grup/Verginin Tutarı
                                                                                   (TL)

                                                                          1        2        3       4

1. Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi sabit tüm ilan ve reklamlar beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan                                             100

Cadde                                                               100

Sokak                                                                100

2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak                                   
Toplu Taşıma Araçları                                         40

Diğer                                                                   40

3.Cadde ,sokak ve yaya kaldırım üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan ,geçici mahiyetteki, ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak
Bulvar ve Meydan                                               10

Cadde                                                                 10

Sokak                                                                  10


4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak
Led Ekranlı İlan ve Reklamlardan                         150
Diğer ışıklı ve prejeksiyonlu ilan ve reklamlardan 150
 

5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar veya benzerlerinin her biri için;

Bütün yerlerde                                                     0,25

6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden;                                                                               
Bütün yerlerde                                                     0,50
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinde)       


Eğlencenin Türü ve Alanı                                 Grup/Verginin Miktarı   (TL)

                                                                           1      2      3      4

Bar,pavyon,gazino,gece kulübü,taverna,diskotek,kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
50 m2`ye kadar                                                  100

51 m2-150 m2 arası                                          100

151 m2-300 m2 arası                                        100

301 m2`den yukarı                                             100

4 yıldızlı otelde                                                  100

5 yıldızlı otelde                                                  100


Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
25 m2`ye kadar                                                  100

26 m2-50 m2 arası                                            100

51 m2-100 m2 arası                                          100

101 m2-200 m2 arası                                        100

201 m2`den yukarı                                             100

C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer                       Grup/Harcın Tutarı(TL)

                                                                            1      2     3     4
1. 52.nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde                                         2,5

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde
a) Satışı yapılan küçük baş hayvan başına       2,5

b) Satışı yapılan büyük baş hayvan başına         5

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı  işgallerde
a)Her taşıttan beher saat için                           1,25
b)Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için2,5

Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı                                Grup/Harcın Tutarı(TL)

                                                                             1       2     3     4

Her tür işyeri için yıllık olarak   
25 m2`ye kadar                                                   100

26 m2-100 m2 arası                                            200

101 m2-250 m2 arası                                          300

251 m2-500 m2 arası                                          400

501 m2`den yukarı                                               800

D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı                                Grup/Harcın Tutarı(TL)

                                                                               1       2     3     4
Her tür işyeri için beher m2`sinden
25 m2`ye kadar                                                       1

26 m2-100 m2 arası                                                1

101 m2-250 m2 arası                                              1

251 m2-500 m2 arası                                              1

501 m2`den yukarı                                                   1

E) ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI  (2464 SAYILI KANUNUN 77.MAD.)
                                                                                 
a-  Tartı ağırlı